Till navigation Till innehåll
Internationellt

Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa

Projektbidraget syftar till att främja svensk medverkan i EU-programmet Kreativa Europa. Bidraget ska möjliggöra genomförandet av projekt med svensk medverkan och som har beviljats stöd av Kreativa Europa. Projektet ska ingå inom programområdet Kultur eller inom det Sektorsövergripande programområdet.

Vi har haft problem med Onlinetjänsten under dagen. Sista ansökningsdag för Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa skjuts därför fram till i morgon 2024-01-31. Vi arbetar med att åtgärda felet så snabbt som möjligt.

Kvinna sedd snett bakifrån, stiliserad mor blå och ljusorange bakgrund.Medfinansiering av projekt inom Kreativa Europa.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Det här bidraget kan sökas av juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel och som är professionellt verksam i Sverige med svenskt organisationsnummer.

  Exempel på organisationer som kan ansöka: privata företag, ideella organisationer, icke-statliga institutioner och kommuner samt kommunala kulturverksamheter.

  Organisationer inom följande kulturella och kreativa sektorer kan ansöka om detta bidrag: Scenkonst (teater, dans, cirkus, performance), litteratur, läsfrämjande, bibliotek, kulturtidskrifter, bildkonst, konsthantverk, design, mode, grafisk design, kulturarv, museer, kulturmiljö och arkitektur.

  Statliga organisationer och regioner och organisationer som får statligt bidrag genom kultursamverkansmodellen kan inte ansöka om detta bidrag.

  Sökande ska ha beviljats stöd eller delta som samarbetspartner i ett projekt som har beviljats stöd av EU-programmet Kreativa Europa. Projektet ska ingå inom programområdet Kultur eller inom det Sektorsövergripande programområdet, undantaget beviljade ansökningar inom stödet till nyhetsjournalistik.

 • Medfinansiering för genomförandet av projekt som har beviljats stöd inom någon av stödformerna i programområde Kultur eller inom det Sektorsövergripande programområdet, undantaget beviljade ansökningar inom stödet till nyhetsjournalistik.

  Stödet kan sökas av den svenska organisation som har beviljats stöd som enskild bidragsmottagare, som projektledare, eller som deltar som samarbetspartner i ett projekt.

  Kulturrådet beviljar bidrag för ett år. Vid fleråriga projekt inkommer den sökande med en ny ansökan för respektive år.

  Kulturrådet kan inte bevilja medel retroaktivt för aktiviteter som redan har ägt rum innan beslut om stöd har fattats av Kulturrådet.

  Bidrag inom Kreativa Europa

  Sök bidrag inom Kreativa Europa

 • Bidraget har två ansökningsomgångar per år.

  Ansökan lämnas till Kulturrådet så snart som möjligt efter det att organisationen har mottagit beslut om beviljade medel från European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Organisationen behöver ännu inte ha signerat avtalet (Grant Agreement) med EACEA när ansökan om medfinansiering hos Kulturrådet lämnas in. 

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Obligatoriska bilagor

  • Kopia på beslutet om beviljat bidrag från European Education and Culture Executive Agency (EACEA).
  • Kopia av Part B för ansökan. 
  • Kopia på budget som lämnats till EACEA. 
  • Bilagorna laddas upp via den sökandes ärende i onlinetjänsten enligt Kulturrådets instruktioner.

  Efter att Kulturrådet har tagit emot en ansökan kan vi i beredningen av ansökan i vissa fall begära in ytterligare kompletterande uppgifter. Om en ansökan är ofullständig och den sökande inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Ansökan bedöms av Kulturrådets kansli. Beslut fattas av Enhetschef för internationellt samarbete fattar beslut om bidrag.

  Grundläggande krav för att en ansökan ska kunna beviljas är att den sökande organisationen har beviljats stöd inom programområde Kultur eller Sektorsövergripande programområde i Kreativa Europa, antingen som enskild sökande, projektledare eller projektpartner.

  För att en ansökan ska kunna beviljas bidrag ska den uppfylla de krav som ställs på en ansökan.

  Varje enskild ansökan prövas och kansliet ger förslag till bidragssumma att bevilja mot bakgrund av den tillgängliga totala budgeten för medfinansiering av Kreativa Europa-projekt och projektets omfattning. Stöd kan beviljas årligen.

  I Kulturrådets bidragsgivning överstiger oftast den sammanlagda ansökta summan de medel som finns tillgängliga att fördela. För att avgöra vilka ansökningar som ska beviljas ett bidrag ska då Kulturrådet ställa ansökningarna mot varandra i en samlad bedömning. Den ekonomiska betydelsen av medfinansieringsbidrag för att projektet ska kunna genomföras är en del av bedömningen, samt att beslutet i så hög grad som möjligt främjar:

  • Utveckling och innovation inom konst/kultur-området i Sverige och/eller
  • Insatser att nå ny publik eller utveckla hur publiken tar del av verksamheten.
 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projekten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Riktlinjer för Projektbidrag till medfinansiering inom Kreativa Europa

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Förordning (2007:1435) om statsbidrag till internationellt utbyte och samarbete på litteraturområdet

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater- dans- och musikområdet

  Förordning (2020:337) om statsbidrag till aktörer inom bildkonst, form och konsthantverk

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Den som får stöd ska lämna in en redovisning via Kulturrådets webbplats senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Vid ansökan om flerårigt projekt ska en årlig redovisning och ansökan lämnas till Kulturrådet. Den organisation som har beviljats bidrag ska vid en eventuell förfrågan från Kulturrådet kunna visa upp verifikat som styrker att de haft de intäkter och kostnader som de redovisat för projektets genomförande.

  Redovisningblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00–11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00–15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Livén West

Handläggare

Laddar...

+ + +