Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

3 dagar kvar
Internationellt

Verksamhetsbidrag för internationell och interkulturell kulturverksamhet

Det här bidraget finns till för att främja och stärka internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte. Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser kommande år.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav


  Om du representerar en organisation som har till huvuduppgift att främja internationellt och/eller interkulturellt kulturutbyte kan du söka det här bidraget.

   

  Om du representerar en organisation som Kulturrådet fördelar annat verksamhetsbidrag till kan du inte söka det här bidraget. Se respektive konstområde för information om övriga verksamhetsbidrag.


  Den sökande ska vara en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel som är professionellt verksam i Sverige.

 • Du kan söka bidraget för verksamhet som huvudsakligen är av nationellt intresse. Det vill säga organisationer som är av intresse för personer som arbetar inom området i Sverige och som kan stärka det internationella och/eller interkulturella utbytet. Verksamhetsbidraget ses då som ett komplement till organisationens medlemsavgifter eller andra intäkter.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

   

  Under denna ansökningsperiod söker du bidrag för verksamhet som avser kommande år.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.


  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.


  När vi bedömer din ansökan tar vi särskild hänsyn till den geografiska spridningen. Din ansökan prövas också utifrån organisationens förmåga att planera och genomföra sin verksamhet, dess ekonomiska situation och utifrån kulturpolitiska prioriteringar.

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av konstnärlig kvalitet och:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att delta i det fria kulturlivet
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

   

  Grund för bidragsfördelning

  Bidraget är ett komplement till verksamhetsbidrag från kommun och/eller landsting samt medlemsavgifter eller andra intäkter. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.


  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

   

  Kulturrådets riktlinjer för verksamhetsbidrag till internationell och interkulturell kulturverksamhet

   

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

   

  Redovisningsblankett

   

  Till redovisningen ska följande bilagor bifogas:


  • årsbokslut eller årsredovisning
  • verksamhetsberättelse över det år som bidraget har utbetalats.

  På begäran ska även ett revisorsintyg eller en revisionsrapport bifogas som visar hur bidraget har förbrukats.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.


  När du fyllt i redovisningsblanketten skickar du den tillsammans med bilagorna till kulturradet@kulturradet.se.

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Livén West

 • Handläggare
+ + +