Till navigation Till innehåll
Internationellt

Projektbidrag till utsända kulturråd

Det här bidraget finns till för att främja och stärka kulturlivets internationalisering.

 • Det här bidraget kan endast sökas av utsända kulturråd vid Sveriges ambassader, kulturrådet på Svenska institutet i Paris och vid Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel.

 • Det är möjligt att söka bidraget för aktiviteter som drivs av Sveriges utsända kulturråd och som främst avser att främja och stärka kulturlivets internationalisering.

  Med internationell kulturverksamhet avses verksamhet som berör Sverige och minst ett annat land.

  Aktiviteterna bör främja:

  • långsiktiga och ömsesidiga kulturkontakter och kulturutbyten med utlandet,
  • kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • en mångfald av kulturuttryck,
  • kulturpolitiskt samarbete på ett internationellt plan.

  De aktiviteter som ansökan omfattar bör i möjligaste mån medfinansieras av de nationella och internationella samarbetsparterna.

 • Bidraget kan sökas löpande under året.

 • Du ansöker via Kulturrådets webbplats.

  I ansökan ska du lämna den information vi efterfrågar i bidragsblanketten för ansökningsomgången. Den ekonomiska kalkylen ska spegla samtliga aktiviteter inom det aktuella projektet.

  Obligatoriska bilagor

  Det här bidraget har inga obligatoriska bilagor

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Handläggare går igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar som inkommer under året och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt den konstnärliga kvaliteten.

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av, bland annat följande:

  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom kulturlivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv.

  Vid fördelning av bidrag bedömer Kulturrådet även ansökningarna efter de ekonomiska förutsättningarna för den totala bidragsgivningen på området.

  Vi skickar beslutet via e-post till sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det konto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt villkoren i beslutet.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projekten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Riktlinjer för projektbidrag till de utsända kulturråden

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Redovisningsblankett

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Anna Livén West

Laddar...

+ + +