Till navigation Till innehåll

Nytt programförslag: Så kan Kreativa Europa bli 2021-2027

EU-kommissionen har lagt fram sitt förslag till budget och upplägg för Kreativa Europa under nästa programperiod, 2021-2027. Enligt förslaget ska Kreativa Europa fortsätta vara ett fristående program med en budget på drygt 1,8 miljarder euro, vilket motsvarar nästan 19 miljarder kronor, för hela programperioden. Det innebär en höjning med cirka 4,1 miljarder kronor jämfört med nuvarande period.

– Kulturen har alltid utgjort kärnan i det europeiska projektet. Kulturen för samman människor. De kulturella och kreativa näringarna spelar också en viktig roll för samhällets och ekonomins utveckling och hjälper oss att bygga starka internationella förbindelser. Vi har stora ambitioner för kulturen och med ett starkt Kreativa Europa kan vi förverkliga dem, sa EU:s kulturkommissionär Tibor Navracsics vid en presskonferens i Bryssel den 30 maj. 

Då presenterade EU-kommissionen sitt programförslag för Kreativa Europa och för bland annat programmen Erasmus+ och Europeiska socialfonden. Tidigare i maj lade också EU-kommissionen fram sitt förslag till ny budget för nästa programperiod som en del av EU:s långtidsbudget. 

Precis som under nuvarande programperiod kommer Kreativa Europa, enligt förslaget, bestå av tre delar; Kultur, som ger stöd till kultursektorn, MEDIA, som ger stöd till den audiovisuella sektorn, och en sektorsövergripande del som omfattar både Kultur och MEDIA. 

Kreativa Europa kommer att vara en del av satsningen Investera i människor, Investing in People, som ingår som ett avsnitt i förslaget på ny långtidsbudget. Det viktigaste målet för Kreativa Europa kommer att vara att främja europeisk kultur som bidrar till en känsla av europeisk identitet. Under nästa programperiod   syftar programmet till att sätta medborgarna i centrum genom att främja grundläggande rättigheter och värderingar och skapa möjligheter till engagemang och demokratisk delaktighet i politiken och civilsamhället. 

Innehåll i förslaget

Det nya programförslaget handlar bland annat om: 

 • Satsningar på stöd som särskilt fokuserar på sektorerna musik, litteratur och utgivning, arkitektur och kulturarv.  
 • Satsningar på mobilitetsstöd för konstnärer och kulturella och kreativa organisationer för att kunna göra internationella utbyten. 
 • En starkare internationell dimension. Bland annat genom satsningar på att få fler europeiska kulturprojekt och kreativa projekt att spridas utanför EU och på internationella festivaler och att uppmuntra nätverkande mellan unga entreprenörer inom de kreativa och kulturella sektorerna. 
 • Satsningar för att stärka ett fritt, mångfacetterat och pluralistiskt medieklimat, kvalitativ journalistik och mediekunskap inom det sektorsövergripande delprogrammet. Det kommer också finnas satsningar för att främja transnationellt samarbete i policyfrågor. 
 • Mer fokus på digitalisering. Bland annat genom satsningar på att skapa ett nätverk för europeiska festivaler och att etablera en plattform för video-on-demand inom delen MEDIA. 
 • Enligt förslaget kommer det också i fortsättningen gå att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt, europeiska nätverk och europeiska plattformar.

Delprogrammet Kultur

Inom Kultur är följande stödformer föreslagna inför nästa programperiod: 

Horisontella insatser: 

 • Samarbetsprojekt 
 • Europeiska nätverk 
 • Europeiska plattformar 
 • Mobilitetsstöd för konstnärer och kulturella och kreativa organisationer 
 • Stöd för kulturella och kreativa organisationer för att kunna arbeta på en internationell nivå 
 • Stöd för policyutveckling och implementering, samt stöd för samarbete inom policyarbete, på kulturområdet 

Sektorsinriktade insatser: 

 • Stöd till musiksektorn för att främja mångfald, kreativitet och innovation, framför allt när det gäller musikdistribution i och utanför Europa, utbildningsinsatser och publikutveckling. 
 • Stöd till litteratur och utgivning. Speciella insatser som riktar in sig på att främja mångfald, kreativitet och innovation, särskilt när det gäller översättning och främjande av europeisk litteratur i och utanför Europa, utbildning och utbyte mellan professionella utövare inom sektorn och transnationella projekt för samarbete, innovation och utveckling. 
 • Stöd till arkitektur- och kulturarvssektorn. Riktade insatser för bland annat mobilitet, publikutveckling, internationalisering, nätverkande och erfarenhetsutbyten mellan professionella utövare. 
 • Stöd till andra sektorer: riktade insatser för de kreativa delarna inom design- och modesektorn, samt sektorn för kulturturism, och insatser för att främja de här sektorerna utanför EU. 

Budgetförslag för Kreativa Europa

EU-kommissionen presenterade sitt förslag på ny budget den 2 maj. Förslaget innebär en ökad budget jämfört med nuvarande programperiod. Programdelen Kultur ska få en total budget på 609 miljoner euro, vilket innebär en ökning från den nuvarande budgeten på 450 miljoner euro. Ökningen är 159 miljoner euro, vilket motsvarar 1, 6 miljarder kronor. 

För programdelen MEDIA är förslaget att budgeten blir 1 081 miljoner euro, och för den sektorsövergripande att budgeten blir 160 miljoner euro. 

Genom sitt nya förslag vill EU-kommissionen fortsätta att stödja kultur i olika former. Det nya programmet ska också främja projekt som stärker EU-medborgare i frågor som rör demokratiskt engagemang och grundläggande rättigheter, och kultur ska fortsätta vara en motor för innovation, ekonomisk tillväxt och jobbskapande, enligt EU-kommissionen. 

Vad händer framöver? 

Budgetförslaget för Kreativa Europa ingår i förslaget till ny långtidsbudget, Multiannual Financial Framework, som omfattar drygt 1 279 miljarder euro vilket motsvarar drygt 13 biljoner kronor. 

Förslagen på ny budget och upplägg för program under nästa programperiod, 2021-2027, kommer nu att förhandlas och diskuteras vid en mängd tillfällen och i olika konstellationer innan Europaparlamentet och ministerrådet fattar ett slutgiltigt beslut under 2019. Vi kommer att uppdatera vår webb och sociala medier regelbundet med information om den kommande budgeten och det framtida Kreativa Europa. 

Laddar...