Till navigation Till innehåll

Representation och regionalitet

Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar

Hur ser könsfördelningen ut i samlingarna på svenska konstmuseer? Påverkas den av lokala och regionala förutsättningar och uppdrag? Hur påverkas den av vilken självbild museerna har? Utifrån ett omfattande statistiskt material undersöks i denna rapport 1900-talskonsten på Göteborgs konstmuseum, Malmö Konstmuseum, Norrköpings Konstmuseum och Moderna Museet i Stockholm. Det är fyra betydelsefulla museer med olikartade inriktningar och regionala identiteter. En central fråga för undersökningen är om skillnaderna mellan museerna påverkat representationen av kvinnliga konstnärer. Är det samma konstnärer som lyfts fram vid samtliga museer? Rapporten för vidare diskussionerna kring genusstrukturer på de undersökta museerna, på andra svenska konstmuseer och i samhället i stort.

Representation och regionalitet ingår i Kulturrådets rapportserie Kulturpolitisk forskning. I serien presenteras resultat från projekt som helt eller delvis finansierats med medel från Kulturrådets anslag för forskningsinsatser på kulturområdet.

Läs mer

Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar

Laddar...