Till navigation Till innehåll

Den 20 februari kl. 12.00-16.00 kan det förekomma vissa störningar på webben och i onlinetjänsten.

 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Europeiska plattformar

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för europeiska plattformar som består av en koordinerande organisation och ytterligare minst elva partnerorganisationer från totalt minst tolv länder.

Blå kuber och rektanglar i olika storlekar stapplade på varandra.
Det övergripande syftet med stödet till europeiska plattformar är att öka synligheten och spridningen av nya europeiska konstnärskap och konstnärliga verk inom och utanför Europa samt att öka tillgången till och delaktigheten av kulturella evenemang och aktiviteter.

Stödet finansierar plattformarnas arbete för att öka mångfalden i den europeiska repertoaren och möjligheten för konstnärer från olika europeiska länder att delta på evenemang, festivaler, mässor och marknader i Europa och internationellt. Stöd kan också sökas för aktiviteter som främjar anpassning till det digitala skiftet samt för plattformarnas egen utveckling av gemensamma kommunikations- och varumärkesstrategier, organisering, kompetensutveckling och nätverkande.

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på den här sidan kommer från dokumentet. 

Call for proposals European Platforms for the Promotion of Emerging Artists

Webbinarium om bidraget

I webbinariet från den 15 november kan du höra mer om bidraget. Delen om plattformar börjar 1 timme och 13 minuter in i sändningen. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan.

´

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Den koordinerande organisationen och partnerorganisationerna måste ha varit juridiska personer i minst två år vid sista ansökningsdagen.

  I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på denna sida.

  En plattform består av en samordnande organisation och deras partners/medlemmar. Den samordnande organisationen är juridiskt ansvarig för ansökan.

  Stödet för europeiska plattformar kan sökas av aktörer inom samtliga kulturella och kreativa sektorer, utom av organisationer baserade i den audiovisuella sektorn.

  Varje plattform måste bestå av en projektledande organisation och ytterligare minst 11 organisationer från totalt minst 12 länder.

  Utlysningen kommer finansiera cirka 15 plattformar inom olika kulturella och kreativa sektorer. Stöd kommer inte att ges till fler än en plattform riktad till samma målgrupp och konstområde. Plattformar inom samma konstområde men med fokus på olika genrer/inriktningar kan däremot ges stöd.

  Anslut till en etablerad plattform

  Om din organisation inte har kapacitet att vara huvudsökande eller partner i en ny plattform, har etablerade plattformar som ansöker möjlighet att inkludera nya organisationer i samarbetet. Ta kontakt med koordinatorn för plattformen som din organisation vill bli en del av och hör om det finns möjlighet att ansluta.

  Hitta aktiva plattformar som du kan kontakta

 • Stödet ges till ett konsortium av organisationer som driver en europeisk plattform. Plattformen ska ha en gemensam visuell identitet och kommunikation.

  De övergripande målen för plattformen ska vara:

  • Att öka synligheten och spridningen av nya europeiska konstnärskap och konstnärliga verk inom och utanför Europa.
  • Att öka tillgången till kulturella evenemang och aktiviteter samt främja publikutvecklande aktiviteter som stärker publikens deltagande och delaktighet.

  Utöver detta ska följande teman och prioriteringar inkluderas i plattformens arbete:

  • Att stödja nya konstnärer och professionella kulturarbetare att internationalisera sina karriärer och sitt arbete.
  • Främja rättvisa, inkludering och mångfald inom kulturområdet med särskilt fokus på jämställdhet och att motverka diskriminering.
  • Bidra till att öka de kulturella och kreativa sektorernas miljömässiga hållbarhet och medvetenhet genom att utveckla metoder och arbetssätt som bidrar till implementeringen av den europeiska strategin Green New Deal.

  Alla ansökningar ska även inkludera en behovsanalys och en strategi för hur ovanstående teman och prioriteringar kommer implementeras.

  Ansökan behöver också kopplas till Kreativa Europas övergripande mål och programmets tvärgående prioriteringar inom jämställdhet, mångfald, inkludering och hållbar miljömässig utveckling.

  Läs mer i riktlinjerna för ansökan

  Aktiviteter som kan finansieras:

  • Främjande insatser som ökar mångfalden i den europeiska repertoaren och en mer sammanhållen europeisk programläggning samt möjliggör att konstnärer från olika europeiska länder deltar på viktiga evenemang, festivaler, mässor och marknader i Europa och internationellt.
  • Utveckling av gemensamma kommunikations- och varumärkesstrategier och upprättade av en europeisk kvalitetsmärkning.
  • Anpassning till förändringarna gällande hur kultur skapas, distribueras, sprids,
   tillgängliggörs och konsumeras med anledning av det digitala skiftet.
  • Kompetensutveckling och nätverkande, särskilt med andra plattformar och andra projekt och initiativ som stöds av Kreativa Europa.
  • Utveckla och stärka förmågan att leda och organisera, så som samordning, möten, utvärdering, kvalitetskontroll, rapportering, etc.

  En plattform har möjlighet att vidarebefordra bidragsmedel till tredje part.

  Förväntat resultat

  Utlysningen ska stötta cirka 15 plattformar inom olika områden av kultursektorn

  Plattformen ska:

  • Bestå av en projektledande organisation och flera partnerorganisationer.
  • Skapa en strategi för att identifiera och visa upp Europeiska konstnärer och deras verk utanför deras egna länder.
  • Stötta plattformens medlemsorganisationer ekonomiskt för att öka mångfalden, den europeiska dimensionen, synligheten av deras programläggning och antalet konstnärer som organisationen stöttar.
  • Definiera i ansökan hur plattformens medlemmar tolkar begreppet ”nya konstnärer” (emerging artists).
  • Att minst 70 procent av stödsumman per år går till konstnärlig programläggning.
  • Att stödja minst 50 nya (emerging) konstnärer per år.
  • Formulera en strategi för att öka antalet deltagande organisationer i plattformen.

  Budget för utlysningen

  Totalt kommer 33 miljoner euro (med en eventuell förstärkning om 20 procent) att fördelas till cirka 15 plattformar. Stödet som tilldelas kan bli lägre än det som har sökts. Vidareförmedling av bidragsmedel till tredje part är tillåten för plattformar.

 • Utlysningen är öppen för ansökningar 26 oktober, 2023–31 januari kl.17.00, 2024. 

  Ansökan om stöd till europeiska plattformar kommer att utlysas två gånger under programperioden 2021–2027.

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens ansökningsportal.

  Funding & Tenders Portal

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens ansöknoingsportal.

  Funding & Tenders Portal

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng. Bedömningskriterierna för stöd till europeiska nätverk finns att läsa i utlysningsdokumentet (sid. 18-19).

  Bedömningskriterierna för stöd till europeiska nätverk är:

  • Relevans 30 p
  • Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
  • Projektledning och projekthantering 20 p
  • Spridning av projektets resultat 20 p
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt.

  Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Laddar...

+ + +