Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Medie- och informationskunnighet

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för projekt inom medie- och informationskunnighet (MIK). Utlysningen ska bidra till att stärka EU-invånarnas kritiska förståelse för medier och medieanvändning.

Snirklande ljusblå neonslingor mot mörkblå bakgrund.
Medlen kommer att tilldelas projekt som bidrar till erfarenhetsutbyte, och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet.  

Målet är att motverka desinformation och falska nyheter (Fake News). Målet är också att utveckla innovativa, gränsöverskridande MIK-projekt inom Europa i ett ständigt föränderligt medielandskap. Nya metoder för att stärka medie- och informationskunnighet efterlyses, så väl som att rikta sig till olika ålderskategorier.

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet. Call for proposals News – Media Literacy

Webbinarier om bidraget

I vårt webbinarium kan du höra mer om bidraget. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan. 

European Education and Culture Executive Agency (EACEA) sände den 4 december ett webbinarium om utlysningen, se webbinariet i efterhand

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Projekt inom medie- och informationskunnighet (MIK) kan sökas av en internationell projektgrupp, ett så kallat konsortium, med minst tre organisationer från minst tre europeiska länder som deltar i Kreativa Europas ramprogram. Ett konsortium behöver en koordinator och minst två partnerorganisationer. 

  Utöver EU:s medlemsstater deltar i dagsläget även Albanien, Bosien Herzegovina, Georgien, Island, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunisien och Ukraina i Kreativa Europas sektorsövergripande programområde. Avtal med andra länder skrivs löpande. På Europeiska kommissionens webbplats står det vilka länder som deltar i de olika programområdena.

  Europeiska kommissionens webbplats

  Partnerskap kan inkludera kommersiella- och icke-kommersiella organisationer (privata och allmännyttiga), myndigheter (nationella, regionala och kommunala), internationella organisationer, universitet och högskolor, mediaorganisationer och -företag, forsknings- och teknologiinstitutioner, teknikleverantörer, experter inom mediekunnighet och/eller digitala medier, dess användning och kreativa processer, spridning, mediepåverkan, bedömning och/eller andra relevanta digitala tekniker. 

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer.

  Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerade som juridiska personer i minst två år vid sista ansökningsdag.

 • De specifika målen ska främja policysamarbete och innovativa aktiviteter inom ramen för alla Kreativa Europas delområden: kultur, media och tvärsektoriella projekt. De ska bidra till diversitet, oberoende och pluralistiskt medielandskap samt till medie- och informationskunnighet och därmed stärka konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.

  Prioriteringarna i det tvärsektoriella delområdet som ska inkluderas:

  Att bidra till tvärsektoriella aktiviteter som justerar de strukturella och teknologiska förändringar medierna möts av. Bland annat ska bidraget stärka fria, mångsidiga och pluralistiska medier, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet i det digitala medielandskapet.

  Prioriterade områden

  Projektmedel ska ges till ansökningar som ligger i linje med de övergripande mål och de specifika mål för utlysningen som nämns ovan.

  Stödet vill bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte om politik och praxis för att möjliggöra utvecklingen av informations- och mediekunnighet. Stödet vill också bidra till praktiker som möjliggör utbyten av innovativa, landsöverskridande initiativ och gemenskaper för mediekunnighet i hela Europa. Vi lever i ett ständigt föränderligt digitalt medielandskap och projektet bör ta hänsyn till nuvarande användarbeteende bland olika åldersgrupper.

  Projektet behöver ange minst två av följande fyra aktiviteter

  1. Aktiviteter som bygger på, delar och skalar upp bästa praktik för innovativa mediekunskapsprojekt som tar hänsyn till ett föränderligt medieekosystem. Aktiviteten ska stärka samarbeten mellan olika regioner i Europa genom att passera kulturella-, land- och/eller språkliga gränser.
  2. Utveckla innovativa, interaktiva online-verktyg som tillhandahåller lösningar på befintliga och framtida utmaningar i online-miljön, inklusive desinformation.
  3. Utveckla material och verktyg för att göra det möjligt för invånarna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till media och att känna igen och på lämpligt sätt reagera på desinformation.
  4. Utveckla metoder för mediekunnighet anpassade till det föränderliga medielandskapet som inkluderar manipulationstekniker och AI-baserad medieproduktion.

  Alla projektaktiviteter bör inkludera medborgarinflytande, samhällsengagemang och deltagarkultur som en grundläggande aspekt av ansökan. De sökande ska samarbeta aktivt med de regionala hubbarna inom Europeiska observatoriet för digitala medier (EDMO) för att dela med sig av god praxis och för att undvika överlappningar mellan de olika projektaktiviteterna. 

  Utöver aktiviteterna ovan är följande typer av aktiviteter godkända enligt den här utlysningen

  • Skapande och/eller distribution av flerspråkigt och/eller mångkulturellt material, inklusive interaktivt innehåll som förbättrar medborgarnas digitala kapacitet och deras förståelse för medielandskapet och deras motståndskraft mot desinformation.
  • Utveckling av material för medborgare och utbildare riktade till olika ålders- och samhällsgrupper.
  • Utveckling av innovativa lösningar inom medie- och informationskunnighet anpassade för det framtida medielandskapet (projektet kan inkludera prototyper, men inte enbart fokusera på IT-utveckling).
  • Utbildningsaktiviteter för medborgare och utbildare, inklusive att dela bästa praktiker över språkliga-, land- och kulturella gränser.
  • Anordna offentliga arrangemang och/eller workshops för att öka medvetenheten och dela bästa praktik.
  • Kollektivt ledda aktiviteter för att skräddarsy och tillgängliggöra de ovan nämnda verktygen och materialet. Alla förslag bör beakta medborgarnas inkludering, medborgarengagemang och deltagandekultur som en grundläggande aspekt av deras förslag.

  Förväntad effekt

  • Pan-Europeiska konsortier som skalar upp erfarenheter från bästa praktik över nationella-, kulturella- och språkliga gränser och utifrån dessa kan utveckla verktyg och åtgärder för ökad medie- och informationskunnighet. Dessa aktiviteter, som säkerställer överföringen av sådan praxis till en bredast möjlig publik, ska täcka olika typer av medieleveransformer.
  • Forum för utbyte av bästa praktik för specifika åldersgrupper, grupper med begränsad medie- och informationskunnighet eller tillgång eller de som riskerar att drabbas av social uteslutning/marginalisering.
  • Stöd till yrkesverksamma inom medie- och informationskunnighet för att anpassa sina metoder till snabbt växande medieformat och förändrade mönster inom mediekonsumtion.

  Projekt måste överensstämma med EU:s politiska intressen och prioriteringar. 

  Läs mer om vilka aktiviteter som kan inkluderas i ansökan

  Projektets grundstruktur

  Milstolparna och resultaten för varje projekt kommer att hanteras genom portalens bidragshanteringssystem och kommer att återspeglas i bilaga ett som följer med kontraktet. Projektets olika delar och aktiviteter kallas för arbetspaket (work packages). 

  Tidsram

  Ett projekt kan pågå i upp till två år. 

  Budget för utlysningen

  I den här utlysningsomgången om stöd till medie- och informationskunnighet kommer 2 000 000 euro att fördelas. 

  Projektets maximala budget är EUR 500 000 per projekt. Maximalt 70 procent av de stödberättigade kostnaderna av projektet kan ersättas. Stödberättigade kostnader framgår av utlysningen.

 • Utlysningen är öppen för ansökningar 26 oktober, 2023–7 mars kl.17.00, 2024. 

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & tender Portal

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens ansökningsportal.

  Funding & Tenders Portal

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  Läs mer i utlysningsdokumentet om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade i riktlinjerna för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng.

  För att en ansökan ska kunna beviljas krävs minst 70 av 100 poäng. Därefter prioriteras ansökningar efter tillgängliga medel och maximalt antal poäng. Vid samma antal poäng utgår EACEA från rangordningen av bedömningskriterierna. 

  Bedömningskriterier:

  1. Relevans 30 p
  2. Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
  3. Project Management 20 p
  4. Spridning 20 p

  Bedömningskriterierna för stöd till Medie- och informationskunnighet (MIK) finns att läsa i utlysningsdokumentet (sid. 13–15)

 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt.

  Läs mer om villkoren för finansiering i utlysningsdokumentet

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Läs mer om nästa steg vid beviljat bidrag på EACEA:s webbplats

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +