Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

 • Kommande
 • Beräknas öppna hösten 2023
 • Vårens utlysning stängde 20 mars.
Kreativa Europa

Medie- och informationskunnighet

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för projekt inom medie- och informationskunnighet. Utlysningen ska bidra till att stärka EU-invånarnas kritiska förståelse för medier och medieanvändning.

Medlen kommer att tilldelas projekt som bidrar till erfarenhetsutbyte, och till utveckling och användning av verktyg och material som bidrar till ökad medie- och informationskunnighet.  

Målet är att motverka desinformation och falska nyheter (Fake News). Målet är också att utveckla innovativa, gränsöverskridande MIK-projekt inom Europa i ett ständigt föränderligt medielandskap. Nya metoder för att stärka medie- och informationskunnighet efterlyses, så väl som att rikta sig till olika ålderskategorier.

Webbinarium

I webbinariet berättar vi mer om utlysningen och vad som är bra att tänka på vid ansökan. 

Se även webbinarium om utlysningen av European Education and Culture Executive Agency (EACEA)

Nästa webbinarium av EACEA sänds den 10 mars klockan 11.00

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for proposals News – Media Literacy. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Projekt inom medie- och informationskunnighet (MIK) kan sökas av en internationell projektgrupp, ett så kallat konsortium, med minst tre organisationer från minst tre europeiska länder som deltar i Kreativa Europas ramprogram.

   

  I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder hittar du här.

   

  Partnerskap kan inkludera kommersiella- och icke-kommersiella organisationer (privata och allmännyttiga), myndigheter (nationella, regionala och kommunala), internationella organisationer, universitet och högskolor, mediaorganisationer och -företag, forsknings- och teknologiinstitutioner, teknikleverantörer, experter inom mediekunnighet och/eller digitala medier, dess användning och kreativa processer, spridning, mediepåverkan, bedömning och/eller andra relevanta digitala tekniker. 

   

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer.


  Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerade som juridiska personer i minst två år vid sista ansökningsdag.

   

 • De specifika målen ska främja policysamarbete och innovativa aktiviteter inom ramen för alla Kreativa Europas delområden: kultur, media och tvärsektoriella projekt. De ska bidra till diversitet, oberoende och pluralistiskt medielandskap samt till medie- och informationskunnighet och därmed stärka konstnärlig frihet, interkulturell dialog och social inkludering.

   

  Prioriteringarna i det tvärsektoriella delområdet som ska inkluderas:

  Att bidra till tvärsektoriella aktiviteter som justerar de strukturella och teknologiska förändringar medierna möts av. Bland annat ska bidraget stärka fria, mångsidiga och pluralistiska medier, kvalitetsjournalistik och mediekunnighet i det digitala medielandskapet.

   

  Prioriterade områden

  Projektmedel ska ges till ansökningar som ligger i linje med de övergripande mål och de specifika mål för utlysningen som nämns ovan.

   

  Följande aktiviteter kan beviljas inom ramen för denna utlysning:

  Samarbetsprojekt med tydligt definierade mål för att främja/rikta sig mot specifika områden/mål inom området mediekunnighet, som tar upp minst två av följande aktiviteter:

   

  • Aktiviteter som bygger på, delar och skalar upp bästa praktik för innovativa mediekunskapsprojekt som tar hänsyn till ett föränderligt medieekosystem, särskilt genom att passera kulturella-, land- eller språkliga gränser.

  • Utveckla innovativa, interaktiva online-verktyg som tillhandahåller lösningar på befintliga och framtida utmaningar i online-miljön, inklusive desinformation.

  • Utveckla material och verktyg för att göra det möjligt för invånarna att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till media och att känna igen och på lämpligt sätt reagera på desinformation.

  • Utveckla metoder för mediekunnighet anpassade till det föränderliga medielandskapet som inkluderar manipulationstekniker och AI-baserad medieproduktion.

   

  Följande typer av aktiviteter är berättigade till att lämna in förslag och få stöd enligt denna utlysning:

   

  • Skapande och/eller distribution av flerspråkigt och/eller mångkulturellt material, inklusive interaktivt innehåll som förbättrar medborgarnas digitala kapacitet och deras förståelse för medielandskapet och deras motståndskraft mot desinformation.

  • Utveckling av material för medborgare och utbildare riktade till olika ålders- och samhällsgrupper.

  • Utveckling av innovativa lösningar inom medie- och informationskunnighet anpassade för det framtida medielandskapet (projektet kan inkludera prototyper, men inte enbart fokusera på IT-utveckling).

  • Utbildningsaktiviteter för medborgare och utbildare, inklusive att dela bästa praktiker över språkliga-, land- och kulturella gränser.

  • Anordna offentliga arrangemang och/eller workshops för att öka medvetenheten och dela bästa praktik.

  • Kollektivt ledda aktiviteter för att skräddarsy och tillgängliggöra de ovan nämnda verktygen och materialet. Alla förslag bör beakta medborgarnas inkludering, medborgarengagemang och deltagandekultur som en grundläggande aspekt av deras förslag.

   

  Förväntad effekt

  • Pan-Europeiska konsortier som skalar upp erfarenheter från bästa praktik över nationella-, kulturella- och språkliga gränser och utifrån dessa kan utveckla verktyg och åtgärder för ökad medie- och informationskunnighet. Dessa aktiviteter, som säkerställer överföringen av sådan praxis till en bredast möjlig publik, ska täcka olika typer av medieleveransformer.

  • Forum för utbyte av bästa praktik för specifika åldersgrupper, grupper med begränsad medie- och informationskunnighet eller tillgång eller de som riskerar att drabbas av social uteslutning/marginalisering.

  • Stöd till yrkesverksamma inom medie- och informationskunnighet för att anpassa sina metoder till snabbt växande medieformat och förändrade mönster inom mediekonsumtion.

   

  Projekt som kan beviljas medel

   

  1. Skapande och/eller distribution av flerspråkigt och/eller mångkulturellt material, inklusive interaktivt innehåll för att förbättra medborgarnas digitala kapacitet och deras förståelse för medielandskapet och deras motståndskraft mot desinformation.

  2. Utveckling av material för medborgare och utbildare riktade till alla ålders- och samhällsgrupper.

  3. Utveckling av innovativa mediekunskapslösningar anpassade för det framtida medielandskapet (projektet kan inkludera prototyper, men inte enbart fokusera på IT-utveckling).

  4. Utbildningsaktiviteter för medborgare och utbildare, inklusive utbyte av bästa praxis över språkliga, statliga och kulturella gränser.

  5. Anordnande av offentliga evenemang och/eller workshops för att öka medvetenheten och dela bästa praxis.

  6. Kollektiva aktiviteter för att skräddarsy och göra de ovan nämnda verktygen och materialen tillgängliga.

   

  Projekt måste överensstämma med EU:s politiska intressen och prioriteringar.

   

  Ekonomiskt stöd till tredje part är inte tillåtet.

   

  Budget för utlysningen

  I 2022-års utlysning om stöd till medie- och informationskunnighet kommer 2 400 000 euro att fördelas.  

 • Utlysningen är öppen för ansökningar 3 februari–6 april 2022. 

   

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & tender Portal.

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal


  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

   

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.


  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

   

  riktlinjerna finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

   

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

   

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

   

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

   

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade i riktlinjerna för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng.

 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i riktlinjerna.


  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Läs mer om nästa steg vid beviljat bidrag på EACEA:s webbplats.


  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

+ + +