Till navigation Till innehåll

Den 20 februari kl. 12.00-16.00 kan det förekomma vissa störningar på webben och i onlinetjänsten.

 • Kommande
 • Nästa utlysningsperiod beräknas öppna 24 juli 2024.
 • Den senaste utlysningsperioden stängde den 12 januari 2023.
Kreativa Europa

Music Moves Europe

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd syftar till att ge en sammanslutning av organisationer möjligheten att under tre år ansvara och leda Music Moves Europe. Stödet syftar till att stärka musiksektorn och bidra till hållbar musikdistribution.

Sångare i profil vid mikrofon, stiliserad i blå toner.

Stödet ska bidra till tre utvecklingsområden under tre år, gärna med fokus på ett område per år:   

 • utveckla livestreaming  
 • utveckla nya samarbeten mellan arrangörer med musiklokaler  
 • främja musikexport

Denna utlysning förväntas bevilja ett enskilt projekt. Konsortiet ska bestå av minst två sökande organisationer från minst två länder som deltar i Kreativa Europa-programmet. 

Det beviljade konsortiet ansvarar för att organisera aktiviteter med bredast möjliga räckvidd till olika intressenter (organisationer och/eller individer) inom musiksektorn över hela Europa. 

Konsortiet ska erbjuda tredje part tre separata utlysningar som riktar sig till viktiga musikaktörer. Externa aktörer ska kunna ansöka om medel för att arbeta med ett av de ovannämnda prioriterade utvecklingsområden (separat, ett tema per år, eller kombinationer av olika områden). Minst 60 konstnärliga projekt ska sammanlagt ges 70 procent av den totala budgeten på 4.5 miljoner euro.    

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet, Music Moves Europe

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.  

Läs mer om Kreativa Europa

 • Music Moves Europe kan sökas av ett konsortium med minst två sökande parter från minst två länder som ingår i Kreativa Europa-programmet. Se sida 6 i utlysningsdokumentetEligibility.

  • de sökande behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra. 
  • samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerad som juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.  
  • organisationernas hemländer måste delta i Kreativa Europa-programmet. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra icke EU-länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på programmets webbsida  
  • innan ansökan skickas in behöver de sökande organisationerna registrera sig och godkännas av Europeiska kommissionens Central Validation Service (REA Validation), dokument som styrker juridisk status och hemvist kommer att efterfrågas.  
  • sökande kan också arbeta med flera organisationer, dessa samarbeten behöver i detalj beskrivas och redogöras i ansökan. 
 • Sökande inom Kreativa Europa måste adressera följande:   

  • inkludering, mångfald och jämlikhet 

  • miljö och kampen mot klimatförändringarna 

  Teman och prioriteringar (omfattning) 

  Music Moves Europe ska stödja en mer hållbar musikdistribution genom att fokusera på de prioriterade aktiviteterna som anges i målen.  

  Utlysningen fokuserar på tre utvecklingsområden: 

  • live streaming, innovativa koncept för hållbar musikdistribution 
    
  • samarbete mellan arrangörer med egna musiklokaler  

  • musikexport, utbyte mellan professionella musiker som främjar europeisk musik på internationella mässor

  Ansökningar måste innehålla bestämmelser för två separata men sammanlänkade aktiviteter: 

  1. ett ekonomiskt stödsystem som omfördelar medel till tredje parter som är verksamma inom livemusiksektorn. Stödsystemet ska bestå av minst tre separata ansökningsomgångar (ekonomiskt stöd till tredje part), helst en per år, varje gång täcker en eller en kombination av dessa affärsutvecklingsämnen 

  2. program för kapacitetsbyggande aktiviteter som gynnar livemusiksektorn. 

  I denna utlysning väljs ett projekt som hålls samman av ett konsortium som ska främja konkurrenskraft, innovation och mångfald inom ett antal europeiska musiksektororganisationer.

  Ansökningen måste innehålla förslag på utformning, genomförande och bevakning av ett ekonomiskt stödsystem som omfördelar medlen i form av ekonomiska stöd till tredje part genom en eller flera öppna utlysningar per år. 

  Det ekonomiska stödet till tredje part måste vara fördelat på minst olika 60 bidragsmottagare som täcker alla tre ämnen i denna utlysning. Minst 60 konstnärliga projekt ska sammanlagt ges 70 procent av den totala budgeten på 4.5 miljoner euro. Beviljade ansökningar ska ha en geografisk spridning och balans mellan olika områden inom musiken. 

  Dessa stöd ska kompletteras med kapacitetsbyggande aktiviteter inom de prioriterade områden.  

  Det beviljade konsortiet kommer att ansvara för den övergripande administrationen av ett ekonomiskt stödsystem, vilket innefattar: utformningen och offentliggörandet av ansökningsomgången, kommunikation för att säkerställa synligheten av utlysningarna, utvärderingen och urval av ansökningar, entreprenad och administrativ/ekonomisk förvaltning, och övervakning och utvärdering av finansierade projekt. 

  Målinriktade aktiviteter: 

  Genomförandeformer 

  • workshops, handledningar 

  • samarbete mellan musikarrangörer i Europa

  • innovativa koncept för hållbar musikdistribution  

  Budget för utlysningen är 4.5 miljoner euro. Projektlängd: 36 månader (gärna med fokus på ett utvecklingsområde per år).

 • Utlysningens sista ansökningsdag är den 12 januari kl.17.00 2023.

  Var ute i god tid. Sent inkomna ansökningar kommer inte att godkännas. 

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering i samband med sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

  Hur bedöms din ansökan?

  Bedömningskriterier för denna utlysning

  Relevans (minst 13, max 25 p)

  Kvalitet på innehåll och aktiviteter (minst 13, max 25 p)

  Projektledning (minst 13, max 25)

  Spridning (minst 13, max 25 p)

  Sammanlagt krävs minst 70 poäng för att en ansökning kan beviljas. Vid samma poängtal prioriteras ansökningarna utifrån målen i utlysningen.

  Resultatet för utlysningen är beräknad till april 2023. 

 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet. 

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Läs mer om nästa steg vid beviljat bidrag på EACEA:s webbplats

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +