Till navigation Till innehåll
Mitt i en fylld väggbokhylla finns en skräm insprängd. Bilden är tagen på ett avstånd och man ser inte vad skärmen visar.Mitt i en fylld väggbokhylla finns en skräm insprängd. Bilden är tagen på ett avstånd och man ser inte vad skärmen visar.Mitt i en fylld väggbokhylla finns en skräm insprängd. Bilden är tagen på ett avstånd och man ser inte vad skärmen visar.

Digitala satsningar på Ystad bibliotek.

Ystad bibliotek synliggör och ökar tillgängligheten till e-medier

Satsningen på Ystad bibliotek för att synliggöra och öka tillgängligheten till bibliotekets digitala utbud har lett till flera konkreta insatser och effekter. En arbetsgrupp gör urval av e-medier, digitala skärmar finns på biblioteken och fler samarbeten och popup-verksamheter äger rum för att inspirera till läsning och öka kunskapen om bibliotekets tjänster.

Det här sökte man för

I första utlysningen för Stärkta bibliotek sökte Ystad bibliotek bidrag för att tillgängliggöra bibliotekets digitala utbud. De ville nå ut till fler, särskilt bibliotekens prioriterade målgrupper, med det befintliga utbudet av e-medier. Därtill utveckla fler sätt att exponera digitala medier i det fysiska rummet. I satsningen ingick också marknadsföringsinsatser och läskampanjer för att nå ovana biblioteksbesökare.

Bibliotekens olika insatser är också ett sätt att få in digitalisering i all verksamhet. Genom observationer som gjordes 2014 och 2019 av vilka aktiviteter som pågår i biblioteksrummet fick biblioteket ökad kännedom om hur rummen används och av vem. Det har varit ett stöd i planeringen.

– När det gäller arbetet med e-medierna har vi som mål att förbättra tillgänglighet och utbud för de prioriterade grupperna. Det ska vara enkelt att hitta lättläst och anpassat material i bibliotekets e-utbud, säger bibliotekschef Linda Willander.

Biblioteket såg även behov av att marknadsföra det digitala verktyget Legimus på storskärm, en insats i samarbete med Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM). Tanken är att vägleda låntagare med behov av MTM:s tjänster med hjälp av en touchskärm, på följande sätt:

Ett urval med nya talböcker eller talböcker i ett speciellt ämne visas. Dessa syns som en rad framsidor som är klickbara för att besökaren därigenom ska kunna läsa/lyssna till information om titeln.

Så här användes bidraget

Insatserna kring e-medier har bidragit till att utbudet blivit betydligt bättre och enklare att presentera för användarna. De har också lett till att arbetet med att särskilt få till kopplingen mellan e-medier och de prioriterade målgrupperna har tagit fart. E-medierna har även generellt fått en mer central roll på biblioteket än tidigare. Utbudet har anpassats och beståndet har blivit mer överskådligt.

En arbetsorganisation för ett aktivt urvals- och gallringsarbete för e-medier har tagits fram under året. Ystad bibliotek och de övriga fyra biblioteken i sydöstra Skåne väljer ut de titlar som ska presenteras som e-medier vilket gett högre kvalitet i utbudet

Det digitala skärmarna i biblioteket används på flera olika sätt. Ystad har till exempel en specialsamling som lyfts fram på en av skärmarna. Där kombineras information om bakgrund till samlingen i så väl bild, text som film, mer personliga lästips samt listor på de böcker som samlingen består av. Skärmarna visar även säsongens programpunkter tillsammans med lästips kopplade till ämnesområdet. Under året har exponeringen av digitala medier på webben också förbättrats.

Ystads bibliotek har fortsatt satsningar från år 1 och även sökt medel för Stärkta bibliotek år 2 och 3.

Om digitala presentationer på alla bibliotek i Ystad säger bibliotekarie Anna Sonesson:
– Detta ses som särskilt viktigt med tanke på att alla de mindre biblioteken i kommunen är meröppna, och nya vägar för att förmedla utbudet och vägleda låntagarna även när personal inte är på plats behöver utvecklas.

Därtill pågår följande:

  • Samarbetet med badhus, museer och matbutiker ska fortsätta att utvecklas. En film om biblioteken har visats och en film om betydelsen av att läsa tillsammans visas just nu på Ica Kvantum, Ica Supermarket och Willys. Bibliotek syns för alla som står och väntar på sin tur i kassakön. Filmerna kommer att visas i fler sammanhang under hösten 2020.
  • Arbetet med vidareutveckling av webbplatsen har gynnat de fyra kommuner i Sydost som samarbetar med Ystad. Under hösten kommer hela webbplatsen att göras om vilket kommer att medföra bättre möjligheter till att exponera samlingarna digitalt.
  • Samarbetet med MTM kring Legimus fortsätter. I samband med att den nya webbplatsen lanseras kommer integreringen mot Legimus att öka så att det blir lättare för besökare att finna nya läsupplevelser.

Under kommande år är läskampanjer i fokus, till exempel bokbad och Pop up-bibliotek kan dyka upp på oväntade platser.

Läs mer

Bidraget Stärkta bibliotek

Laddar...