Till navigation Till innehåll
Bibliotek

Stärkta bibliotek

Syftet med det här bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som vi fördelar på regeringens uppdrag.

Ta gärna del av webbinariet om bidragsomgången 2023 innan du skickar in din ansökan. 

Ta del av powerpointen och frågor och svar från webbinariet

 • Folkbibliotekets huvudman, det vill säga kommunen, kan söka det här bidraget enskilt eller i partnerskap med andra kommuner.

  Obs nytt från 2021: Vi tar endast emot en ansökan per kommun. Kommuner som ingår i partnerskap och söker tillsammans med en eller flera andra kommuner har utöver den gemensamma ansökan även möjlighet att lämna in en enskild ansökan.

  Enligt lag måste varje kommun ha en politiskt antagen biblioteksplan. För att kunna söka måste kommunen därför ha, eller ha beslutat om att ta fram, en biblioteksplan. Vi bedömer inte ansökningar från kommuner som varken har eller har beslutat om att ta fram en biblioteksplan.

 • Enligt budgetpropositionen avsätter regeringen 75 miljoner kr för Stärkta bibliotek 2023, det vill säga en väsentlig minskning jämfört med 2022. Vad vi vet så är det här sista året med Stärkta bibliotek. Bidragsomgången 2023 kommer därför att ha fokus på utfasning och implementering av insatser i ordinarie verksamhet. Det innebär att vi prioriterar ansökningar som rör pågående insatser. Det går att söka bidrag för olika kostnader i samband med att en satsning genomförs, till exempel personalkostnader, inköp, viss kompetensutveckling, programverksamhet, ökad samverkan lokalt och marknadsföring. Vi kommer inte att prioritera ansökningar för renoveringar, ombyggnationer såväl fysiska som digitala samt större inköp av inventarier. Satsningarna bör ha effekt på lång sikt.

  Likt 2022 önskar vi även att biblioteken grundar sin ansökan i styrdokument, befintlig forskning och användarundersökningar.

  Ta del av olika exempel på insatser som gjorts inom Stärkta bibliotek 

 • Det går att söka en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst.

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  När vi bedömer din ansökan tar vi särskild hänsyn till kommunernas olika förutsättningar att bedriva folkbiblioteksverksamhet. Satsningen ska utgå från behov hos kommunens invånare och vara grundad i en omvärldsanalys. Det bör framgå i ansökan på vilket sätt insatserna gör att utbud och tillgång ökar och att biblioteksverksamhet når fler, i synnerhet prioriterade grupper och får långsiktiga positiva effekter i kommunen.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek

  Bibliotekslagen

  Riktlinjer för statsbidrag till Stärkta bibliotek

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom Bibliotek

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Cecilia Brisander

Handläggare

Isabella Kaloudis

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +