Till navigation Till innehåll

Information om bidragsomgången 2023

Här kan du ta del av powerpointen som visades under webbinariet och läsa frågor och våra svar om bidragsomgången. Webbinariet genomfördes 2 februari 2023.

Se powerpointen från webbinariet
Alla foton är tagna av Susanne Kronholm om inte annat anges. 

Frågor och svar 

Kan man söka bidrag till ett nytt projekt även om man redan beviljats pengar till ett projekt som pågår hela 2023 och ska slutredovisas i början av 2024? 

— Ja, men bidragsomgången 2023 kommer att ha fokus på utfasning och implementering av insatser i ordinarie verksamhet. Det innebär att vi prioriterar ansökningar som rör pågående insatser.

Kan man få medel till utbyggnad av bibliotek? 

— I denna omgång av Stärkta bibliotek kommer vi inte att prioritera ansökningar för renoveringar eller ombyggnationer, såväl fysiska som digitala eller större inköp av inventarier. En utbyggnad av ett bibliotek är en större ombyggnation som Stärkta bibliotek därför inte kan ge bidrag till.  

Läsfrämjandelyftet har fokus på kompetensutveckling inom läsfrämjande. Går det att söka medel för fortbildning kring bibliotekens andra uppdrag, och för fler målgrupper än barn och unga?  

— Ja, fortbildning och lärande på en arbetsplats kan se ut på många sätt och det är möjligt att söka en mindre summa för till exempel kollegialt lärande eller enstaka föreläsning. Vi kommer inte kunna bevilja bidrag till större kostsamma insatser såsom studiebesök, konferens- eller mässdeltagande. 

Bidraget kring fortbildning av läsfrämjande, kan det användas till Litteralund och liknande?

— Ja, men tänk gärna på långsiktighet och möjligheter att förankra lärandet. Kulturrådet kommer under våren att publicera en vägledning för kollegialt lärande på Digiteket – den kan vara hjälpsam vid genomförande av era insatser. 

Ni säger att ni gärna ser att vi relaterar till användarstudier och forskning, vad innebär det?  

— Vi ser gärna att insatserna har utgångspunkt i användarnas behov. Användarstudier är undersökningar som beskriver användares och icke-användares vanor, villkor, hinder, problem, lärande mm. Forskning ger legitimitet och grund för de insatser man avser att göra. Vi är medvetna om att många bibliotek har få möjligheter att läsa in sig inför ansökningarna men vi vill uppmuntra till ett vetenskapligt förhållningssätt och att verksamheten bygger på delaktighet.

Vårt bibliotek hoppas på att med medel från Stärkta bibliotek utöka vår avdelning för släktforskning. En del handlar om att bygga om och fräscha upp vår befintliga avdelning. Tycker ni att det handlar om en renovering och som därmed inte kommer att prioriteras? 

— Om det ingår i en större satsning som inte endast handlar om renovering utan också annan verksamhet kopplat till exempelvis släktforskning kan den beviljas.

Är det relevant att hänvisa till målen i Agenda 2030 i ansökningen?

— Ja, om det är av relevans för insatsen att koppla till Agenda 2030. Att använda och hänvisa till styrdokument i ansökan är något vi gärna ser att bidragssökande gör.

Hur kan jag specialisera mig som bibliotekarie?

— Sex lärosäten erbjuder Biblioteks- och informationsvetenskap - titta gärna på deras hemsidor och ta kontakt med personer där för vidare hjälp.

I er bedömning av ansökningar, kommer ni att ta hänsyn till hur mycket pengar man har sökt tidigare, och prioritera de som har fått mindre tidigare år?

— I bedömningen tittar vi på en mängd faktorer i bedömningen. Vi har inte ännu bestämt om vi ska ta hänsyn till tidigare beviljade belopp. Syftet med Stärkta bibliotek är att öka tillgängligheten och utbudet till biblioteksverksamhet i hela Sverige.

Hur ser ni på att man som folkbibliotek bygger satsningar där medel från olika Kulturrådsbidrag kombineras? Till exempel att man använder Läsfrämjandelyftets bidrag för kompetensutveckling inom läsfrämjande i kombination med en insats mot barn och unga för Stärkta-medel?

— Det ser vi gärna men det finns färre medel att fördela i årets bidragsomgång.

Är det möjligt att ansöka om stöd till programverksamhet specifikt riktad mot ungdomar, workshops med Hemkodat, författarsamtal, etc?

— Ja, men det finns färre medel att fördela i årets bidragsomgång och vi kommer att prioritera pågåendes insatser.

Tror ni att det blir ytterligare tre år med Stärkta bibliotek?

— Vad vi vet så är det här sista året med Stärkta bibliotek. Därför är det viktigt att ni fokuserar på att insatserna ska kunna implementeras i ordinarie verksamhet.

Är det möjligt att få medel till införande av ”meröppet” på en enhet, även om vi tidigare fått medel till det på en annan enhet?

— Vi kommer inte att prioritera ansökningar för renoveringar, ombyggnationer såväl fysiska som digitala samt större inköp av inventarier.

Vi har ett pågående projekt med Stärkta bibliotek som avslutas i år. Det var inte planerat att vara ett flerårigt projekt – kan vi söka för att fortsätta med projektet 2024?

— Ja, men eftersom vi i dagsläget endast vet att vi fördelar medel genom Stärkta bibliotek till och med i år, är det ni i kommunen som behöver fortsätta driva insatsen.

Jag har en fundering gällande implementering. Ibland når en mindre insats ut till en grupp icke-användare, och blir därmed relevant – även om den inte kan fortsätta på liknande vis efter Stärkta biblioteksinsatsen?

— En enskild insats som ger långsiktigt påverkan, till exempel att icke-användare blir användare, ses som relevant.

Går det att söka medel för införande av ny hemsida?

— Vi kommer inte att prioritera ansökningar för renoveringar, ombyggnationer såväl fysiska som digitala eller större inköp av inventarier.

När ska man redovisa insatser man söker för 2023?

— Insatsen ska påbörjas under 2023 och redovisas senast 1 mars 2025.

Vi angav inte att projektet kommer att pågå i flera år i den redan beviljande ansökan. Nu vill vi förlänga projektet – kan vi söka för det?

— Ja.

På biblioteket jag arbetar har det varit mycket stök med ungdomar. Vi skulle vilja projektanställa en person för att kunna komma till rätta med problemet. Det skulle kanske vara en socionom eller en bibliotekspedagog (kanske inte en bibliotekarie). Skulle det vara möjligt att söka pengar för det?

— Ja.

När ni pratar om pågående insatser så undrar jag om insatserna måste vara gjorda med medel från Stärkta bibliotek eller om det går att söka för insatser som är i gång med hjälp av andra medel?

— Vi menar i första hand Stärkta bibliotek men generellt är det positivt att bygga på tidigare erfarenheter och insatser.

Om man har fått medel för att anställa en medarbetare under ett år, är det okej att göra om den tjänsten till en deltidstjänst för att få medlen att räcka längre?

— Om ändringar görs i befintlig budget och projektplan ska en förfrågan göras till handläggarna för Stärkta bibliotek för godkännande.

Om vi har en flerårig insats som redovisats i år, kan vi söka för en fortsättning?

— Ja.

Kan vi en få en hint om vad en rimlig budget är t ex i förhållande till kommunstorlek? Känns dumt att söka för onödigt små projekt.

— Det är svårt att svara på. Det beror på insatsen och vilka kostnader den för med sig. Det är upp till kommunerna att äska medel men vi betonar att vi gärna ser ansökningar med en genomtänkt budget och att kommunen själv anger eventuella prioriteringar om ansökan innehåller flera olika delar – spår.

Varför är det mindre medel i år?

— I den fortsatta treåriga satsningen ingick 145 miljoner kronor att fördela för 2021, med en nedtrappning de två följande åren till 70 miljoner kronor per år. Summan för 2022 ändrades dock i regleringsbrevet för 2022 till samma nivå som för 2021, det vill säga 145 miljoner kronor.

Kan regioner söka medel i år?

— Nej, Stärkta bibliotek kan enbart sökas av kommuner.

Angående hänvisningar till forskning och användarstudier. Kan ni ge några exempel på forskning och användarstudier?

— Hänvisa gärna till forskning som kan vara av relevans för er insats Det finns forskning via databaser, man kan också höra av sig till regionbiblioteken, till exempel.

Hur är det om man vill söka medel för att biblioteket vill bli en del av totalförsvaret?

— Man kan ansöka om det, men eftersom det finns mindre medel att fördela i år kommer vi att behöva prioritera redan påbörjade insatser.

Notera att vi inte tagit med vissa specifika frågor som vi anser besvaras i andra frågor.

Laddar...

+ + +