Till navigation Till innehåll

Du som är kulturaktör

Allt du läser här finns redan på Skapande skolas webbsidor men här har vi summerat det viktigaste för dig som är kulturaktör att känna till om bidraget.

Är du professionell kulturaktör?

Skapande skola-projekten sker i samarbete med kulturlivets parter, det vill säga aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom konstnärliga genrer samt kulturinstitutioner på lokal, regional och nationell nivå.

Kulturrådets definition för professionell kulturaktör utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har en högre konstnärlig utbildning inom sitt konstområde, exempelvis från konst- och musikhögskolor, eller som huvudsakligen varit yrkesverksamma inom konstområdet.

Huvudmannens ansvar

Det är den sökande huvudmannens ansvar att inför ett Skapande skola-projekt säkerställa att aktören är en professionell kulturaktör och att eleverna får ta del av en bredd av uttryck. Läs gärna bidragets riktlinjer för att säkerställa och underlätta för huvudmännen att du arbetar enligt riktlinjerna:

Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till kulturell verksamhet i skola, Skapande skola

Van att jobba med unga

Utöver kravet på professionalitet krävs dokumenterad vana av arbete med barn och ungdomar. Fokus ligger på den kreativa processen samt kompetensen att överföra och kommunicera det konstnärliga uttryckssättet. Vi definierar även pedagoger inom konstområdena som kulturaktörer. Förutom pedagogisk utbildning ska de ha en högre konstnärlig utbildning samt dokumenterad vana av att arbeta med barn och ungdomar.

Kulturrådet har ingen lista över kulturaktörer

Vi hänvisar istället huvudmännen till vidareförmedlare, som centrumbildningar, regionernas kulturkonsulentfunktioner och till de utbudskataloger som finns. Här hittar du vidareförmedlare:

Hitta professionella kulturaktörer

Kontaktpersonen är din ingång till projekten

Kontaktpersonen för Skapande skola-bidraget kan exempelvis vara en tjänsteperson på utbildningsförvaltningen, en kultursekreterare, en samordnare hos kulturskolan, en rektor eller en lärare. Beroende på hur organisationen ser ut så kan kontaktpersonen strukturera upp arbetet kring bidraget så att det passar den egna organisationen på bästa sätt och kompletterar huvudmannens eget arbete med kultur i skolan.

Varje huvudman utser själv en kontaktperson som ansvarar för samordningen av Skapande skola

Arbetet med kultur i skola ser olika ut hos de olika huvudmännen. Huvudmän som söker Skapande skola-bidraget kan vara en stor kommun, en mindre kommun, en kommun med långa avstånd till kulturlivet, en liten friskola eller en friskolekoncern eller en statlig skola med skolor över hela landet. Kulturrådet har inga listor över huvudmännens kontaktpersoner. Du får själv kontakta kommunen eller friskolan för att hitta din kontaktperson för Skapande skola.

Huvudmannen väljer konstområde

Skapande skola söks av huvudmän för kommunala skolor och friskolor. Bidraget söks för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet. Projekten kan genomföras under skoltid i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

I januari söker huvudmännen bidraget. I maj fattar Kulturrådet beslut. Vårt beslut gäller kommande läsår, projekt kan genomföras under både höst- och vårtermin.  

Huvudmännen planerar olika

En del huvudmän tar in offerter från kulturaktörer och önskemål från elever och planerar och skriver avtal för sina Skapande skola-projekt med lång framförhållning och söker sedan bidraget med en preciserad budget. Andra huvudmän väljer att efter att de har fått beslut om bidrag själva kontakta kulturaktörer eller tar in förslag under läsåret. En del använder sig av kulturkataloger och utbudsdagar, andra vill skräddarsy projekt tillsammans med kulturaktören.

En del söker för projekt som sammantaget når huvudmannens alla elever och en del för endast några årskurser eller skolenheter, det är upp till huvudmännen att planera för det som fungerar bäst för dem och för eleverna. De flesta huvudmän planerar för många projekt inom olika konstformer för olika årskurser under läsårets gång och det är bidragets kontaktperson som samordnar och stämmer av detta under läsåret.

Ibland prioriterar huvudmännen om

Under februari–maj går Kulturrådet igenom ansökningarna. Det sker utifrån bedömningsgrunder som bygger på bidragets syfte och villkor. Bidraget är kraftigt översökt, det vill säga huvudmännen söker för mer pengar än vad som finns att fördela. En del huvudmän behöver därför revidera sin budget och sina planer eftersom de inte får alla pengar de sökt. I snitt söker huvudmännen för projekt inom 6 olika konstformer för varje läsår och via redovisningarna syns att i snitt genomförs projekt inom 4 konstområden. Det är huvudmannens ansvar att se till att projekten bedrivs i enlighet med bidragets villkor.

Projekten genomförs september-juni

Projekten kan ske inom ramen för skoltid när som helst under läsåret, arvodering, tidpunkt och omfattning kommer du överens om med din kontaktperson eller med ansvarig person på respektive skolenhet.

Huvudmännen redovisar i september

I september redovisar huvudmännen föregående läsårs projekt och redogör då även för hur pengarna använts. Vi granskar om pengarna använts till professionella kulturaktörer och om det i övrigt har skett i enlighet med bidragets riktlinjer och villkor.

Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad

Som kulturaktör med verksamhet riktad mot skolan kan det vara bra att prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev även om informationen främst riktar sig till kontaktpersonerna för bidraget. I nyhetsbrevet hittar du viktiga datum, förändringar i bidraget och inspirerande exempel.

Prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev

Komplement som fördjupar

Skapande skola ska vara ett komplement till skolans eget arbete med kulturuppdraget. Bidraget möjliggör att den professionella kulturaktören möter eleverna med en fördjupning av ett ämne, ett tema eller ett projekt där elevernas eget skapande står i fokus.

Många huvudmän bygger sin budget för arbetet med kultur i skolan med pengar från flera olika håll. Utöver Skapande skola-bidraget kan det handla om kommunala eller regionala medel, subventioner, projekt eller satsningar av olika slag. En del kulturaktörer har även bidrag för att turnera med projekt i skolor.

Se Kulturrådets övriga bidrag som riktar sig till kulturaktörer eller vänd dig till kommun, region eller andra bidragsgivare för andra bidrag, stöd och stipendier:

Att söka bidrag

+ + +