Till navigation Till innehåll

För dig som är kulturaktör

Allt du läser här finns redan på Skapande skolas webbsidor men här har vi summerat det viktigaste för dig som är kulturaktör att känna till om bidraget och hur strukturen för bidraget ser ut.

Är du professionell kulturaktör?

Skapande skola bidraget söks av skolhuvudmän som i dialog med sina skolenheter bestämmer vilka kulturaktörer de vill samverka med. Skapande skola-projekten genomförs i samarbete med professionella kulturverksamheter och aktörer som bedriver professionell kulturverksamhet inom kulturella och konstnärliga genrer.

Kulturrådets definition för professionell kulturaktör utgår från Arbetsförmedlingen Kultur Medias kriterier. I korthet innebär det att kulturaktörerna antingen har:

  • konstnärlig utbildning inom sitt konstområde,
  • huvudsakligen är yrkesverksam inom sitt konst- eller kulturområde,
  • offentligt stöd för sin verksamhet, antingen nationellt, regionalt eller kommunalt.

Huvudmannens ansvar att följa bidragets villkor

Det är den sökande huvudmannens ansvar att inför en Skapande skola insats säkerställa att aktören är en professionell kulturaktör och att eleverna får ta del av en bredd av uttryck. Läs gärna bidragets riktlinjer för att säkerställa och underlätta för huvudmännen att du som kulturaktör arbetar enligt riktlinjerna:

Kulturrådets riktlinjer för statsbidrag till kulturell verksamhet i skola, Skapande skola

Kulturrådet har ingen lista över kulturaktörer

Vi hänvisar i stället sökande skolhuvudmän till vidareförmedlare av kultur som exempelvis centrumbildningar, regionernas kulturkonsulentfunktioner och till de utbudskataloger som finns. Här på vår hemsida hittar du listade vidareförmedlare:

Hitta professionella kulturaktörer

Din ingång till Skapande skola projekten är skolhuvudmannens utsedda kontaktperson

Kontaktpersonen för Skapande skola-bidraget kan exempelvis vara en tjänsteperson på utbildnings- eller kulturförvaltningen, en kultursekreterare, en samordnare hos kulturskolan, en rektor eller en lärare på en fristående skola. Beroende på hur organisationen ser ut så kan kontaktpersonen strukturera upp arbetet kring bidraget så att det passar den egna organisationen på bästa sätt och kompletterar huvudmannens befintliga kulturverksamhet i skolan. Arbete sker alltid i dialog med verksamheten och är förankrat med huvudmannen.

Varje huvudman utser själv en kontaktperson som ansvarar för samordningen av Skapande skola

Arbetet med kultur i skola ser olika ut hos de olika huvudmännen. Huvudmän som söker Skapande skola-bidraget kan vara en stor kommun, en mindre kommun, en kommun med långa avstånd till kulturlivet, en liten friskola, en friskolekoncern eller en statlig skola med skolor över hela landet. Kulturrådet har inga listor över huvudmännens kontaktpersoner. Du behöver själv kontakta kommunen eller friskolan för att hitta din kontaktperson för Skapande skola.

Huvudmannen väljer konstområde

Skapande skola söks av huvudmän för kommunala skolor och friskolor. Bidraget söks för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet. Projekten ska genomföras under skoltid i förskoleklass, grundskola och motsvarande skolformer.

I januari varje år söker huvudmännen bidraget. I maj fattar Kulturrådet beslut. Vårt beslut gäller kommande läsår, projekt kan genomföras under både höst- och vårtermin.

Stora skolhuvudmän med ansvar för många skolor har ofta ett eget system för sina skolor med egna deadlines för att samordna skolornas önskemål om projekt för att hinna i tid till Kulturrådets ansökan som ska vara en samlad ansökan.

Huvudmännen planerar olika

En del huvudmän tar in offerter från kulturaktörer och önskemål från elever och planerar och skriver avtal för sina Skapande skola-projekt med lång framförhållning och söker sedan bidraget med en preciserad budget. Andra huvudmän väljer att efter att de har fått beslut om bidrag själva kontakta kulturaktörer eller tar in förslag under läsåret. En del använder sig av kulturkataloger och utbudsdagar, andra vill skräddarsy projekt tillsammans med kulturaktören.

En del söker för projekt som sammantaget når huvudmannens alla elever och en del för endast några årskurser eller skolenheter, det är upp till huvudmännen att planera för det som fungerar bäst för dem och för eleverna. De flesta huvudmän planerar för många projekt inom olika konstformer för olika årskurser under läsårets gång och det är bidragets kontaktperson som samordnar och stämmer av detta under läsåret.

Ibland prioriterar huvudmännen om

Under februari–maj går Kulturrådet igenom ansökningarna. Bidraget är kraftigt översökt, det vill säga huvudmännen söker mer pengar än vad som finns att fördela. En del huvudmän behöver därför revidera sin budget och sina planer eftersom de inte får alla pengar de sökt. I snitt söker huvudmännen för projekt inom 6 olika konstformer för varje läsår och via redovisningarna syns att i snitt genomförs projekt inom 4 konstområden. Det är huvudmannens ansvar att se till att projekten bedrivs i enlighet med bidragets villkor.

Projekten genomförs läsårsvis september-juni

Projekten kan ske under skoltid, när som helst under läsåret, arvodering, tidpunkt och omfattning kommer du överens om med din kontaktperson eller med ansvarig person på respektive skolenhet.

Bidraget redovisas i september varje år

I september redovisar huvudmännen föregående läsårs projekt och redogör då även för hur pengarna använts. Kulturrådet granskar om pengarna använts till professionella kulturaktörer och om det i övrigt har skett i enlighet med bidragets riktlinjer och villkor.

Som kulturaktör kan du underlätta för huvudmannen som du samverkar med genom att specificera kostnaderna i din faktura så att den matchar redovisningsblankettens budgetposter. Prata gärna med den skolhuvudman som ni samarbetar med hur de vill ha fakturan specificerad. Men för kulturaktörer gäller det främst att separera på och specificera följande kostnader i fakturan:

  • löner och arvoden till professionella kulturaktörer/verksamheter,
  • resor och logi för anlitad kulturaktör,
  • eventuella materialkostnader som kulturaktören köper in för ett projekt med eleverna, exempelvis lera, konstnärsmaterial, hyra av teknik, film-, ljud- och ljusutrustning,
  • eventuella kostnad för lokalhyra som kulturaktören hyr specifikt för ett projekt tillsammans med eleverna.

Här kan du se en kopia på redovisningsblanketten och hur den ser ut. På sidan 9 hittar du hela budgetkalkylen. Bidragsmottagaren ska fylla i totalkostnader för samtliga projekt de har på alla sina skolenheter uppdelat på de olika posterna.

Kopia av redovisningsblanketten

Nyhetsbrevet håller dig uppdaterad

Som kulturaktör med verksamhet riktad mot skolan kan det vara bra att prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev även om informationen främst riktar sig till sökande skolhuvudmän och kontaktpersonerna för bidraget. I nyhetsbrevet hittar du viktiga datum, förändringar i bidraget och inspirerande exempel.

Prenumerera på Skapande skolas nyhetsbrev

Komplement som fördjupar

Skapande skola-projekten ska genomföras tillsammans med professionella kulturaktörer/kulturverksamheter som är yrkesverksamma inom sin konst- eller kulturform så att insatserna blir ett komplement till huvudmannens befintliga kulturverksamhet. Skapande skola kan komplettera läroplanens övergripande uppdrag att elever ska få uppleva, ta del av och använda olika uttrycksformer samt ha utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud. Skapande skola bör bistå skolans kulturuppdrag men ska inte ersätta ordinarie undervisning inom exempelvis språk, bild, musik, drama, dans, slöjd och historia.

Bidraget möjliggör att elever, genom möten med kulturaktörer och kulturverksamheter, ges möjlighet att fördjupa sig inom en variation av olika konst- och kulturuttryck, utveckla sitt eget skapande, och/eller uppleva och utveckla förståelse för professionella konst- och kulturuttryck.

Många skolhuvudmän samverkar och bygger sin budget för arbetet med kultur i skolan med pengar från flera olika håll. Utöver Skapande skola-bidraget kan det handla om kommunala eller regionala medel, subventioner, projekt eller satsningar av olika slag. En del kulturaktörer har även bidrag för att turnera med projekt i skolor.

Se Kulturrådets övriga bidrag som riktar sig till kulturaktörer eller vänd dig till kommun, region eller andra bidragsgivare för andra bidrag, stöd och stipendier:

Hitta rätt bidrag

Laddar...

+ + +