Till navigation Till innehåll
""""""

Beslut och fördelning av Skapande skola-bidraget inför läsåret 2021/2022

196 596 764 kr fördelas till Skapande skola-projekt fördelat på 354 ansökningar. Antal ärenden som beretts i årets ansökningsomgång är 367 med ett sökt belopp om 268 343 166 kr.

För trettonde året fördelar vi bidrag till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Pengarna är väl spridda geografiskt över landet. Projekten i ansökningarna omfattar knappt 737 000 elever. Tack vare regeringens förstärkning till Skapande skola på 25 miljoner kronor för 2021 samt en minskad målgrupp för bidraget har budgetutrymmet ökat.

Ett glädjande besked är att 96 % av inkomna ansökningar har beviljats medel och att genomsnittligt beviljat belopp är 76 % av sökta medel.

Ansökningsomgången i siffror

 • 367 st beredda ansökningar
 • 736 929 deltagande elever
 • 268 343 166 kr i sökt bidrag
 • 196 596 764 kr fördelat bidrag
 • 76% är genomsnittlig beviljningsgrad

Bedömningsgrunder och fördelningsmatris

Inför bidragsomgången läsåret 21/22 har Kulturrådet förtydligat och utvecklat riktlinjer, bedömnings- och prioriteringsgrunder för bidraget. Kulturrådet har grundat sina bedömningar på hur väl de sökande uppfyller bidragets syften, villkor och krav enligt förordningen. Detta har skett genom en fördelningsmatris som utgår från bedömningsgrunderna.

En sammanvägd bedömning har gjorts av följande:

 • hur huvudmannen ger elever möjlighet att medverka, med hänsyn till deras förmåga, i planering, genomförande och uppföljning av projekten
 • hur projekten uppfyller bidragets syfte med att långsiktigt medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolans eget arbete med konst och kultur och bidrar till nya arbetssätt, metoder och lärprocesser i skolan
 • hur projekten uppfyller bidragets syfte att öka elevens eget skapande tillsammans med professionella kulturaktörer
 • om ansökan har en rimlig och relevant budget i förhållande till planerade projekt 

Beviljat belopp utgår från bedömningsgrunderna:

 • 53 ansökningar har beviljats 100 % av sökt belopp
 • 94 ansökningar har beviljats 85 % av sökt belopp
 • 95 ansökningar har beviljats 70 % av sökt belopp
 • 78 ansökningar har beviljats 55 % av sökt belopp
 • 34 ansökningar har beviljats 40 % av sökt belopp
 • 13 ansökningar har fått avslag

Läs mer

Fördelning till Skapande skola

Laddar...