Till navigation Till innehåll
Tre unga tjejer studerar tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.Tre unga tjejer studerar tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.Tre unga tjejer studerar tillsammans. Foto: Susanne Kronholm.

Foto: Susanne Kronholm.

Beslut och fördelning av Skapande skola-bidraget inför läsåret 2022/2023

195 601 063 kr fördelas till Skapande skola-projekt fördelat på 373 ansökningar. Antal ärenden som beretts i årets ansökningsomgång är 382 med ett sökt belopp om 295 531 526 kr.

För fjortonde året fördelar vi bidrag till landets kommunala och fristående skolor via deras huvudmän. Pengarna är väl spridda geografiskt över landet. Projekten i ansökningarna omfattar 777 811 elever.
Ett glädjande besked är att 98% av inkomna ansökningar har beviljats medel.

Ta del av fördelningen

Ansökningsomgången i siffror

 • 382 beredda ansökningar
 • 777 811 deltagande elever
 • 295 531 526 kr i sökt bidrag
 • 195 601 063 kr fördelat bidrag
 • Belopp att fördela utgör ca 65 procent av sökt belopp

Bedömningsgrunder

Kulturrådet har grundat sina bedömningar på hur väl de sökande uppfyller bidragets syften, villkor och krav enligt förordningen.

En sammanvägd bedömning har gjorts av följande:

 • hur huvudmannens strukturer och strategiska arbete ser ut för att elever görs delaktiga i såväl planering, genomförande och uppföljning av projekten
 • hur ansökan beskriver bidragets syfte med att långsiktigt medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolans eget arbete med konst och kultur och bidrar till nya arbetssätt, metoder och lärprocesser i skolan
 • hur ansökan beskriver bidragets syfte att öka elevens eget skapande tillsammans med professionella kulturaktörer
 • om ansökan har en rimlig och relevant budget i förhållande till planerade projekt samt i förhållande till tillgängliga medel

Kulturrådet har prioriterat ansökningar som:

 • har fokus på elevens eget skapande och möjligheten till fördjupning i olika konst- och kulturuttryck samt den kreativa och konstnärliga processen
 • tydligt beskriver strukturer för hur elever görs delaktiga i såväl planering, genomförande som uppföljning
 • har en särskild satsning på elever i särskola och elever med funktionsvariationer och planerar specifika projekt utifrån deras egna förutsättningar

Kulturrådet har även prioriterat små huvudmän som söker låga belopp.