Till navigation Till innehåll
Ett öppet träfönster visar en vy över hustak, i horisonten syns havet som möter en blå himmel. Huset ligger högt och det syns lite berg och gräs precis utanför fönstret.Ett öppet träfönster visar en vy över hustak, i horisonten syns havet som möter en blå himmel. Huset ligger högt och det syns lite berg och gräs precis utanför fönstret.Ett öppet träfönster visar en vy över hustak, i horisonten syns havet som möter en blå himmel. Huset ligger högt och det syns lite berg och gräs precis utanför fönstret.

Vy från Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby.

Translation in Motion

Intervju med Lena Pasternak, konstnärlig ledare för Östersjöns författar- och översättarcentrum (ÖFÖC) om Kreativa Europas projektet Translation in Motion.

Östersjöns författar- och översättarcentrum i Visby deltar tillsammans med litterära översättarcentra från Albanien, Bulgarien, Frankrike, Lettland, Montenegro och Nordmakedonien i ett europeiskt samarbetsprojekt som beviljades ett stöd från Kreativa Europa under 2020. Syftet är att stödja översättare, främja ett flöde av högkvalitativa översättningar och stärka det litterära samarbetet mellan deltagarländerna.

Kan du berätta lite om er verksamhet?

– Östersjöns författar- och översättarcentrum, ÖFÖC (eller Baltic Centre for Writers and Translators) är en internationell arbets- och mötesplats för författare och litterära översättare. Centret kom till 1993 på ett gemensamt initiativ av samtliga författar- och översättarorganisationer i Östersjöregionen och Norden. Centret erbjuder författare och översättare arbetsro och en stimulerande internationell miljö. Med residensverksamheten som utgångspunkt skapar ÖFÖC kontakter och nätverk tvärs över gränserna och bidrar till att stärka yttrandefriheten, sprida kunskap och bygga broar mellan olika språk och kulturer. I samma riktning verkar centrets andra verksamheter, seminarier, konferenser och litterära evenemang som vi regelbundet arrangerar, oftast i samarbete med regionala, nationella och internationella organisationer eller enskilda aktörer, men också på egen hand. Författare och översättare har majoritet i centrets styrelse, som har representanter både från Sverige och andra länder.

Varje år tar vi emot cirka 200 författare och översättare från ett 30-tal länder som vistas på centret 3 - 5 veckor. Med tanke på att cirka 5 400 författare och översättare arbetat på centret under årens gång vågar man påstå att en avsevärd del av det samtida Östersjöområdets och den nordiska litteraturen har skrivits och översatts här.

Bild på Lena som verkar sitta i ett digitalt möte, i bakgrunden syns flera hyllor av böcker.

Kan du berätta om Translation in Motion? Vad handlar projektet om och vad är er roll i det?

– Det övergripande målet är att bidra till ett livligt flöde av översatt litteratur av hög kvalitet över hela Europa. Det är också uppgiften för varje enskild organisation som deltar i Translation in Motion. Var och en bidrar med all sin kunskap och erfarenhet. ÖFÖC kommer att ta emot översättare från Västra Balkan, arrangera seminarier och samtal och bygga på kommunikation och samarbete med litterära organisationer från Balkanhalvön. Några har vi samarbetat med tidigare, såsom föreningen Krokodil i Belgrad, andra är nya. Projektet kommer också att intensifiera det konstruktiva utbytet mellan medlemmarna i RECIT (Réseau européen des centres internationaux de traducteurs littéraries), europeiskt nätverk av litterära residenscentra i bl a Frankrike, Lettland, Schweiz, Bulgarien, Ungern, Holland, England, Italien, Tyskland, Sverige (ÖFÖC).

RECIT, som via sina medlemmar har lång samlad erfarenhet av olika praktiker i arbete kring litterära översättningar, inleder via projektet ett intensivt erfarenhetsutbyte med Västra Balkan. På sikt utvecklas dessa utbyten till långvariga, bestående och hållbara samarbeten.

Litterär översättning i sig är interkulturell praxis som bygger broar bland kulturer och språk, och litterära översättare är självklara och drivna ambassadörer för kulturell dialog. Translation in Motion lyfter allt detta starkt. Översättare är kulturella nyckelaktörer: de bidrar till ett flöde av europeisk litteratur och kultur, de ger publiken tillgång till den stora rikedomen av litteratur skriven på andra språk.  Om man preciserar inriktningen i Translation in Motion kan man säga att projektet syftar till att tillhandahålla hållbara verktyg och kanaler för att få en högre kvalitet i litterära översättningar mellan Västra Balkans och andra europeiska språk.

Hur blev ni en del av projektet?

– Att berätta om det är en historisk tillbakablick! ÖFÖC har i många år varit en aktiv medlem av RECIT, alltså ett nätverk för europeiska centra för litterär översättning. RECITs början går drygt 30 år tillbaka när ett informellt nätverk av då existerande översättarcentra slöt sig samman för att stödja litterära översättare och residenshus där översättare kan arbeta, få inspiration, finslipa sitt arbete och utbyta erfarenheter. Inte långt efter sin etablering anslöt sig ÖFÖC till nätverket. För 20 år sedan formaliserades RECIT som en juridisk organisation och registrerades i Frankrike. Genom åren har nätverket utvecklats till att bli en europeisk aktör som tar egna initiativ, söker nya samarbeten och EU-finansiering. Det har varit ett viktigt nätverk för ÖFÖC. Dels för att kunna ha varaktiga internationella samtalsparter som står på liknande grunder och bedriver liknande verksamhet, dels för att hitta konkreta samarbetspartners inom nätverket. Det är samarbeten som vi har byggt upp som har erhållit EU-finansiering. ÖFÖC har en litterär multifunktionalitet som ett residenshus för både författare och översättare. Grundidén är att fungera som ett internationellt, multikulturellt nav. Det finns en djupt förankrad erfarenhet av samarbeten med östeuropeiska länder, som i sin tur har bidragit till att bredda nätverket både konceptuellt och geografiskt utan att tappa fokus på litterär översättning.

Idén till Translation in Motion föddes inom RECIT. En och var medlem i RECIT har sin särart och sina prioriteringar, men alla besitter omfattande kunskap om vilka behov och möjligheter som finns för att stödja litterär översättning, översättare, litteratur och kulturutbyte i stort.  

Är det första gången ni är med i ett Kreativa Europa-projekt?

– Det är första gången vi är med i ett Kreativa Europa-projekt. Men vi har medverkat som partner och koordinator i andra EU kulturprogram samt inom Leonardo da Vinci programmet inom utbildning och även EU:s regionala strukturfonder.

Vad har ni för förväntningar på projektet?

– Vi hoppas att kunna bidra till att intensifiera utbyten med översättare på Västra Balkan och i Östersjöregionen. Få nya samarbetspartner och kollegor. RECIT koordinerar projektet och förutom ett antal av RECIT:s medlemmar kommer en stor del av arbetet att genomföras av litterära organisationer i Västra Balkan. Med några, såsom föreningen Krokodil i Belgrad, har vi samarbetat tidigare, andra är helt nya för oss. Medverkan i ett sådant spännande projekt är helt i linje med vad vi gör, och stärker centret med ny kunskap, nya arbetsrelationer och stärker vårt samarbete inom RECIT.  

Vad betyder internationellt samarbete för er?

– Mycket! Allt! Internationellt samarbete är en av verksamhetens grundstenar. Om man med internationellt samarbete också skulle mena det internationella kulturutbyte som dagligen pågår på centret. Det är vår bas! Idén med vår verksamhet är att främja yttrandefrihet, internationellt kulturutbyte, samarbeten - att vara en internationell fristad och en optimal arbetsplats för författare och översättare från hela världen. En plats där man kan hitta arbetsro och inspiration, kunskap och idéer - både på ett professionellt och personligt plan, och sedan ta med sig denna erfarenhet ut i världen.

Hur påverkar Covid-19 projektet och er verksamhet i stort? Vilken form av stöd skulle ni behöva och hur tror du att det europeiska samarbetet kommer att utvecklas för er?

– Den här perioden har varit extraordinär. Det är en prövande tid. Covid-19-pandemin och dess konsekvenser har haft en direkt effekt på vår verksamhet. Självaste grunden, verksamhetens kärna, essensen, allt. Att vara en fredad internationell kreativ oas för arbete och utbyte, att vara ett dynamiskt kulturforum – allt har skakats i grunden.

När smittorisken är stor, gränserna stängs, flyg ställs in, restriktioner begränsar rörligheten, karantän, distansering och självisolering sätts in för att minimera pandemins framfart tog vi till en extrem åtgärd och höll centret stängt för residens (i ett par månader). Planerade seminarier, författarmöten och festivaler fick flyttas fram. I höstas öppnade ÖFÖC igen, med alla tänkbara försiktighetsåtgärder.

Pandemin kommer förhoppningsvis inte att påverka projektets genomförande. Hittills kunde vi ha samarbetat via mejl, telefon, Skype och Zoom och i snaraste framtid kommer att publicera ett internationellt ”open call”. Mycket i projektet planeras så klart som fysiska resor mellan länderna och fysiska möten mellan kollegor. Vi lär oss mer om virtuella residens och vad som är möjligt och meningsfullt att göra på distans. Och för det är internationellt samarbete guld värt: vi alla handskas med samma problematik och vi har möjlighet att ta del av våra kollegors erfarenheter och intressanta digitala lösningar.    

Kontakt

Östersjöns författar- och översättarcentrum / Baltic Centre for Writers and Translators

Adress: Uddens gränd 3, 621 56 Visby, Gotland.

Skicka mejl till Östersjöns författar- och översättarcentrum

Besök webbplatsen Östersjöns författar- och översättarcentrum

Facebook, Östersjöns författar- och översättarcentrum

Laddar...