Till navigation Till innehåll
Barn sitter och ligger i en ring och pratar tillsammans med en vuxnen. Barn sitter och ligger i en ring och pratar tillsammans med en vuxnen. Barn sitter och ligger i en ring och pratar tillsammans med en vuxnen.

Ny rapport: utveckla samverkan mellan kulturskola och skola

Nio av tio kulturskolechefer vill utveckla samverkan med skolan, samtidigt som sju av tio upplever hinder. Kulturskolor, grundskolor och kommunerna ser gemensamma utmaningar och alla parter vill att samverkan ska utvecklas. Det visar en ny rapport från Kulturskolecentrum.

– Undersökningen ger en bred förståelse av befintlig samverkan mellan skola och kulturskola och hur den kan utvecklas. Det finns en samsyn och en god grund för ökad dialog om hur vi kan stärka denna samverkan för barn och ungas bästa, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör.

En slutsats från rapporten är att förutsättningarna för samverkan kan stärkas genom ökat stöd till kommuner från nationell nivå, och genom ökad kunskap om hur samverkan kan bli bättre. För att samverkan ska fungera måste både skolan och kulturskolan se en vinst med samverkan.

– På det nationella planet behövs det samordning och en ökad dialog, dels med Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet kring förutsättningar och inriktning, men vi behöver också mer utvecklingsarbete mellan Kulturrådet, Skolverket och aktörer som SKR, säger Kajsa Ravin.

Den kommunala kulturskolan är sedan lång tid tillbaka en integrerad del av svenskt kulturliv och utbildningsväsende. Samverkan mellan skola och kulturskola är etablerad i de allra flesta kommuner och skapar förutsättningar för att ge barn och unga tillgång till kulturutövande.
 
Undersökningen är gjord av managementkonsultföretaget Governo, på uppdrag av Kulturrådet. Fallstudier i tio kommuner och en enkätundersökning med 600 respondenter har genomförts, bland annat utifrån frågeställningar kring omfattning, innehåll, villkor och hinder. De som har deltagit i undersökningen är både kulturskolechefer, rektorer i grundskolan och förvaltningschefer.

Varierande omfattning och inriktning

Nio av tio av alla svarande anger att det förekommer samverkan. Omfattning och inriktning varierar, men samverkan är vanligare i mindre orter och tenderar att uppstå när det finns incitament. Skillnader kan bero på skolledningens inställning till kulturaktiviteter för barn och ungdomar, vilket skulle kunna påverka barn och ungas lika möjligheter att utöva kultur – oberoende av var de går i skolan.

Olika innehåll och informella former

Samverkan har olika innehåll – vanligt är exempelvis lokalplanering, gemensamma kulturprojekt och att kulturskolan besöker skolan genom öppet hus. Det handlar framförallt om operativa och kortsiktiga frågor och samverkan sker i hög grad informellt. Risken att samverkan blir personberoende är hög.

Olika villkor och förutsättningar

Bara en liten andel beskriver samverkan som jämbördig, vilket delvis beror på att grundskolan är obligatorisk och kulturskolan frivillig. Kulturskolechefer anger en mer strikt tolkning av skollagen som ett hinder för samverkan. Förvaltningschefer ser att samverkan mellan skolan och kulturskolan kan öka och rektorerna ger uttryck för att tidsbrist hos dem själva leder till minskad samverkan. Skolor skulle därför kunna se över vilken funktion som ska ansvara för samverkan med kulturskolan.

Olika nämnder hindrar samverkan

En gemensam förvaltning eller nämnd ger högre grad av samverkan och underlättar strategiska samarbeten och en gemensam inriktning. Det är också viktigt att utveckla samarbeten med andra typer av aktörer, såsom fritidsverksamhet och aktörer inom lokaltrafik.

Läs rapporten i sin helhet: Kulturskola i samverkan

Jenny Löfström Ellverson

Processledare

Laddar...