Till navigation Till innehåll

Våga Visa kulturskola - uppföljning och utvärdering

Våga Visa kulturskola är en metod och ett nätverk i Stockholms län för samverkan kring utvärdering av kulturskola för barn och unga. Nätverket startade 2008.

Våga Visa kulturskola innehåller tre delar:

  • Observationer
  • Kundundersökning
  • Självvärdering

Syftet med metoden

  • Beskriva och utvärdera verksamheten utifrån ett elevperspektiv
  • Stimulera till erfarenhetsutbyte och ökat lärande
  • Utgöra en viktig del av kulturskolornas kvalitetsuppföljning

Observationer

Observationer inom Våga Visa kulturskola genomförs av pedagoger som är utbildade i metoden. Observatörerna bildar lag som besöker en musik- eller kulturskola i en annan kommun än den de själva är anställda i.  Lagen observerar verksamheten och intervjuar elever, föräldrar, personal och ledning. Metodbok, bedömningsmatris och intervjufrågor utgör stödmaterial för observatörerna i deras arbete.

Observationen redovisas i en rapport som skrivs utifrån en rapportmall. Rapporten överlämnas till skolan och kommunen. 

Målområden 

  • Normer och värden
  • Utveckling, lärande och konstnärligt skapande
  • Elevernas inflytande och ansvar
  • Samverkan

Mer information

Läs mer och se kontaktuppgifter för Våga visa kulturskola

Läs om reflektioner och erfarenheter i ett ledningsperspektiv

+ + +