Till navigation Till innehåll
Man bär på hög av böcker. Foto: Susanne KronholmMan bär på hög av böcker. Foto: Susanne KronholmMan bär på hög av böcker. Foto: Susanne Kronholm

Inköpsstödet till folk- och skolbibliotek höjs. Foto: Susanne Kronholm

Stora satsningar inom litteraturområdet kompletterar krisstöden

Covid 19-pandemin har påverkat kulturlivet kraftigt. Krisstöden för inställda kulturevenemang har dock bara i viss omfattning mött de behov som uppstått inom litteraturområdet. Därför förstärker Kulturrådet stöden av litteratur med sammanlagt 23,2 miljoner kronor.

– Vi gör dessa satsningar för att även i fortsättningen ha kvalitet, bredd och mångfald i utgivningen och utbudet, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.

Satsningarna innebär:

  • Höjt stöd till litteratur: 9,5 miljoner kronor, och till kulturtidskrifter: 2,2 miljoner kronor

Pandemin har påskyndat den kraftiga digitalisering och marknadsanpassning som sedan länge pågår inom litteraturområdet och vi ser tydliga behov av att förstärka stöden till litteratur och kulturtidskrifter. Den 10-procentiga höjningen av sidersättningen inom litteraturstödet, som infördes våren 2020, kvarstår. Kulturrådet betalar fortsättningsvis 75 procent av F-priset vid inköp av distributionsstödda titlar.

  • Höjt stöd till översättningar av svensk litteratur och dramatik: 1,5 miljoner kronor

Det internationella intresset för svensk litteratur är större än någonsin. Under 2020 ökade antalet ansökningar om översättningsstöd med 30% jämfört med året innan. För att möta den ökade efterfrågan höjer vi budgeten för bidraget till översättning av svensk litteratur och dramatik med 1,5 miljoner kronor .

  • Ökad budget till inköpsstöd folk- och skolbibliotek: 10 miljoner kronor

Inköpsstödet infördes 1997 för att öka barns och ungas tillgång till litteratur. Stödbeloppet var 25 miljoner kronor årligen och nivån har inte höjts sedan dess. Det har hittills främst sökts av folkbiblioteken samtidigt som det finns stora behov av stöd för inköp av medier till skolbiblioteken. Mot bakgrund av Kulturrådets pågående uppföljning av inköpsstödet och den pågående skolbiblioteksutredningen höjer vi stödet, för att kunna göra skillnad för fler bibliotek.

Vi har tidigare meddelat att Kulturrådet i regleringsbrevet för 2021 fått ytterligare 20 miljoner kronor i ökning av anslaget för bidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser. 15 miljoner kronor av dessa är avsedda för Bokstart och 5 miljoner kronor för läsfrämjande. Dessutom fortsätter satsningen på bidraget Stärkta bibliotek.                       

Kontakt

Stefan Zachrisson

  • Kommunikatör