Till navigation Till innehåll
Vandalorum, röda hus framför en klar himmel, ståendes i en sluttande gräsmatta.Vandalorum, röda hus framför en klar himmel, ståendes i en sluttande gräsmatta.Vandalorum, röda hus framför en klar himmel, ståendes i en sluttande gräsmatta.

Jönköpings län utökar sitt uppdrag till Vandalorum för att permanenta Designskolan. Foto: John Nelander.

1,6 miljarder till kultur i regionerna

Kulturrådets styrelse har nu beslutat om årets bidrag till regional kultur i hela landet. Totalt fördelas cirka 1,5 miljarder kronor till regionerna i kultursamverkansmodellen och ytterligare 107 miljoner kronor till kulturverksamheter i Region Stockholm. Bildkonst, hemslöjd, design och dans är några prioriterade konstområden den här gången.

– Vi vill bidra till att upprätthålla och stärka den kulturella infrastrukturen i regionerna. Rent konkret innebär det att Kulturrådet förstärkt de statliga bidragen som regionerna får med 0,9 procent. Det täcker tyvärr inte behoven och naturligtvis förstår jag den oro som många kulturaktörer gett uttryck för med tanke på det tuffa ekonomiska läget med ökade kostnader och höjda hyror, säger Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin.

– Förstärkningen har blivit möjlig genom en omfördelning från de så kallade utvecklingsbidragen, förklarar Kulturrådets generaldirektör Kajsa Ravin. En konsekvens blir att vi inte kommer kunna fördela lika mycket medel till nya utvecklingsprojekt under året. Men med nuvarande ekonomiska situation är det ändå viktigt att främja stabilitet och förutsägbarhet för kulturverksamheterna i hela landet. 

Kulturrådets styrelse gör dessutom förstärkningar inom tre strategiska utvecklingsområden: 

  • Utveckla regional infrastruktur, etablera och stärka samverkan mellan regionerna.
  • Ge utrymme till konst- och kulturområden med svag regional struktur.
  • Insatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet.

Några regioner och konstområden som får dessa särskilda förstärkningar är Region Blekinges prioritering av professionell dans, Jönköpings län för bild och form och Region Gotland för deras satsning på ett nytt resurscenter för konst, slöjd, form och design. 

Dans i Blekinge inkluderas i kultursamverkansmodellen och bidrar därmed till att stärka danskonstens position i Blekinge och Sydsverige. Regionen vill ge verksamheten ett utökat regionalt uppdrag för att bland annat samverka med den fria danskonsten i Sverige.  

Jönköpings län utökar sitt uppdrag till Vandalorum för att permanenta Designskolan där barn och unga regelbundet får träffa olika professionella formgivare och konsthantverkare. Designskolan har stor betydelse för utvecklingen av konst, form och design i länet.  

Resurscenter Konst blir en helt ny verksamhet inom kultursamverkansmodellen som Region Gotland står bakom. Det ska bli en både digital och fysisk plattform och en mötesplats för bildkonst och form, slöjd och design.  

Bakgrund

En generell besparing i hela statsförvaltningen för 2024 innebär att en procent dras från det regionala anslaget. Det betyder en minskning för de kommande tre åren med drygt 17,5 miljoner kronor per år. Samtidigt skjuter regeringen till 20 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen för att kompensera bortfallet av pris- och löneuppräkning. (KPI har tagits bort i år, men brukade ligga på 1–2 procent). Sammantaget innebär dessa förändringar en nettoförstärkning på endast 2,3 miljoner kronor till anslaget som bekostar statens medfinansiering av regionala konst- och kulturverksamheter.

För att främja de kulturpolitiska målen och stärka ambitioner och satsningar som regionerna vill göra inom de strategiska utvecklingsområdena föreslår Kulturrådet prioriteringar till åtta regioner på sammanlagt 3,4 miljoner kronor.

Kulturrådet har också valt att omfördela delar av anslaget till regionernas. Det innebär att vi har en betydligt lägre summa än vanligt att fördela till utvecklingsprojekt, men vi säkerställer att påbörjade projekt kan fortsätta.

Kulturrådet fördelar också 107,5 miljoner kronor direkt till regionala kulturverksamheter i Region Stockholm, som inte ingår i kultursamverkansmodellen.  

Läs mer  

Beviljade bidrag regional kulturverksamhet 2024  

Beviljade bidrag regionalt verksamhetsbidrag Stockholms län 2024 

Kontakt

Margareta Brilioth

Processledare

Helene Oljons

Pressansvarig

Laddar...