Till navigation Till innehåll
Musik

Bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet

Bidrag till samarbetsprojekt kan numera sökas inom bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet. Du redovisar bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet på wordblankett, se steg 7 nedan.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Bidraget kan sökas av juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel som samordnar projektet, som är verksam inom musikområdet i Sverige och bedriver verksamhet av professionell art. Sökande ska ha ett bank- eller plusgiro.

  Ansökan ska omfatta ett samarbetsprojekt, projektet kan ha fler samarbetsparter än en.

  Den part som söker bidraget ska ansvara för projektledning, administration, ekonomi och samordning av samarbetsprojektet.

  Aktörerna i projektet ska vara professionella och arbeta mot ersättning från arrangörer och andra uppdragsgivare. Medverkande ska få lön eller arvode.

  Bidraget riktar sig till det fria kulturlivet och kan därför inte sökas av organisationer med offentlig huvudman eller organisationer som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Däremot kan en organisation med offentlig huvudman medverka i projekt genom att vara samarbetspart.

 • Bidrag kan sökas för projekt inom musikområdet som innefattar samarbete med en eller flera nationella eller internationella aktörer.

  Bidrag kan sökas för:

  • samarbetsprojekt av tillfällig och experimenterande art inom musikområdet och/eller
  • samarbetsprojekt som bidrar till att stärka den nationella infrastrukturen och/eller
  • samarbetsprojekt som bidrar till musiklivets internationalisering.

  Projektet kan rikta sig till en publik i Sverige och/eller utomlands.

  Det går att söka bidrag för projektets alla delar.

  Projektet ska ha annan finansiering utöver det ansökta beloppet exempelvis biljettintäkter eller gager från arrangörer, egen finansiering, regionala bidrag, kommunala bidrag, sponsring, med mera. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering.

  Som lägsta nivå ska ersättning utgå till professionellt medverkande enligt Musikerförbundets rekommendationer om riksminimitariff, SYMFs (Sveriges yrkesmusikerförbund) rekommendationer om minimitariff eller KLYS (Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd) minimirekommendationer för arvoden till konstnärligt yrkesverksamma.

  Musikerförbundet
  Sveriges yrkesmusikerförbund
  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd

  Bidrag kan inte sökas för projekt som har turnéverksamhet, kompositionsarbete, beställningsverk eller uruppförande som huvudsakligt syfte. Bidrag kan inte heller sökas för musikutgivning- eller filmproduktion och inte heller för löpande verksamhet. Kulturrådet har särskilda bidrag för det.

  Projektet ska tidigast påbörjas två månader efter den sista ansökningsdagen för bidragsomgången och pågå som längst ett år. Projektet ska senast påbörjas det år som bidraget utlyses.

  Sökande ska inte ha skulder för svenska skatter eller avgifter hos kronofogdemyndigheten eller vara i likvidation eller konkurs.

  Kulturrådets bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet har som övergripande mål att:

  • Främja mångfald, kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet,
  • främja utvecklingen av musikområdet för att säkra en bredd av musikaliska uttryck.
 • Du kan söka det här stödet mellan den 10 mars och den 7 april 2022 via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag avvisas den som regel. Om din ansökan kommer in i tid men är ofullständig, och inte kompletteras inom den tid som vi har kommunicerat, kan den komma att avvisas.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdag.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  I ansökan ska du lämna den information som vi efterfrågar i ansökningsblanketten. De obligatoriska bilagorna till ansökan ska inte skickas in samtidigt som blanketten utan bifogas i efterhand, se nedan.

  När vi har tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Detta görs via den e-postadress du angett i ansökan.

  Här kommer du att kunna se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor till ansökan

  Ett underlag som styrker samarbetet är obligatoriskt för alla ansökningar. För ansökningar med ett konstnärligt innehåll är även ljudprov obligatoriskt.

  Bilagan/bilagorna ska ha inkommit senast fem dagar efter sista ansökningsdag.

  Skicka in bilagorna via ditt ärende i onlinetjänsten.

  Underlag som styrker samarbetet

  En bilaga som styrker samarbetet är obligatorisk. Bilagan kan vara ett samarbetsavtal, en avsiktsförklaring eller något annat underlag som skriftligen visar att det finns en överenskommelse kring samarbetet. Underlaget ska beskriva vad samarbetsparten bidrar med i projektet.

  Ljudprov

  Ljudprovet ska vara aktuellt och representativt för projektet när det gäller kvalitet och repertoar. De personer som spelar på ljudprovet ska vara samma som är med i ansökan, för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av konstnärlig kvalitet. Två ljudprov ska skickas in.

  Ljudprovet ska innehålla minst två verk/låtar/stycken och vara av god teknisk kvalitet. Ljudproven ska vara representativa för innehållet i din ansökan. Skriv i ansökan när inspelningen är gjord.

  Skicka in ljudprovet via ditt ärende i onlinetjänsten. En länk för att ladda upp ditt ljudprov blir tillgänglig i onlinetjänsten efter att du skickat in din ansökan.

  Kontakta vår support om du får problem när du ska ladda upp ditt ljudprov.

  Ljudprovet ska hålla god ljudkvalitet och bestå av komprimerade filer i MP3-format i 320 kbit/s och 44,1 kHz samplingsfrekvens. MP3-filerna ska innehålla följande metadata: artist, album, låttitel, låtnummer, genre, komponist och årtal.

  Så här laddar du upp ljud

 • Efter sista ansökningsdatum går sakkunniggruppen för bidragsgivning till samarbetsprojekt inom musikområdet igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i sakkunniggruppen är ämnesexperter med god kunskap om olika musikaliska uttryck.

  Sakkunniggruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Sakkunniggruppen ger sedan ett förslag på beslut.

  Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas. I beredningen av ansökan deltar även handläggare från Kulturrådet. Till dem ska du vända dig om du har frågor.

  Ansökan ska:

  • Avse en aktör inom musikområdet av professionell art,
  • innefatta ett musikaliskt innehåll av konstnärlig kvalitet och/eller att projektet särskilt bidrar till att främja konstnärlig förnyelse inom musikområdet.

  Kulturrådet ställer specifika krav för att en ansökan om bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet ska beviljas. Dessa krav är:

  • I projektet ska det finnas avsatt del i budgeten för att ersätta alla som medverkar yrkesmässigt,
  • projektet kan innefatta publika möten, 
  • projektet ska ha minst en samarbetspart, en bidragsgivare anses inte vara en samarbetspart.

  Om någon av dem som deltar i beredningen av bidraget är jävig i förhållande till någon sökande, får den personen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Läs mer om jäv i Kulturrådets riktlinjer mot korruption

  När vi bedömer ansökan är utgångspunkten den konstnärliga kvaliteten inom projektet och/eller att projektet särskilt bidrar till att främja förnyelse inom musikområdet. En annan utgångspunkt är att projektet är genomförbart.

  Ofta överstiger totalt ansökt belopp de medel som finns att fördela. Ansökningarna ställs då mot varandra i en samlad bedömning där utgångspunkten är att den totala fördelningen av bidraget i så hög grad som möjligt ska främja:

  • Förnyelse och utveckling.
  • Tillgänglighet och spridning i hela landet.
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.
  • Barn och ungdomsperspektiv.

  Om ett projekt har fått annat statligt stöd, eller om den part som söker bidraget har verksamhetsbidrag från Kulturrådet, ska det vägas in i bedömningen så att stöden inte överlappar varandra. I vissa fall kan en organisation med verksamhetsbidrag även få projektbidrag. För det krävs att projektet innehåller avgränsade tillfälliga delar som ligger utanför den verksamhet som verksamhetsbidraget beviljats för.

  Kulturrådet kan välja att bevilja en mindre summa än det sökta beloppet och i stället stödja fler projekt.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Riktlinjer för bidrag till samarbetsprojekt inom musikområdet

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget genom att fylla i och skicka in Wordblanketten nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Den part som beviljats ett bidrag ska vid en eventuell förfrågan från Kulturrådet kunna visa upp verifikat som styrker att de haft de intäkter och kostnader som de redovisat för projektets genomförande.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom musik

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Barbara Matamoros Bengtsson

Handläggare

Karl Tiderman

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +