Till navigation Till innehåll

Den 20 februari kl. 12.00-16.00 kan det förekomma vissa störningar på webben och i onlinetjänsten.

1 dagar kvar
Musik

Bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet

Det här bidraget breddar möjligheten för aktörer inom musikområdet att söka stöd för konsertprojekt eller samarbetsprojekt.

För information om våra olika uppdrag inom musikområdet, sökbara bidrag samt tidigare beviljade bidrag inom musikområdet, gå till sidan Musik i fokus. Där hittar du även musikrelaterade nyheter kopplat till vår verksamhet, inspelade konferenser och webbinarium som vi själva arrangerat och informationsfilmer från branschorganisationer kring frågor om bland annat upphovsrätt och avtal.

Svartvita klubbor slår rytm på xylofon.

Genomgång och tips inför ansökan 

 
Syftet med bidraget är att:
 

 • främja mångfald av konstnärliga uttryck, 
 • främja kvalitet och förnyelse samt annan kulturpolitiskt värdefull utveckling inom det fria kulturlivet,
 • främja ett varierat utbud av konserter av hög kvalitet i hela Sverige,
 • främja utvecklingen av musikområdet genom insatser till samarbetsprojekt av tillfällig och experimenterande art, insatser som bidrar till att stärka den nationella infrastrukturen samt insatser som bidrar till musiklivets internationalisering och/eller 
 • möjliggöra för aktörer inom musikområdet att genomföra internationella utbyten och samarbeten. 
 • Grundläggande krav som måste uppfyllas

  Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Bidraget kan sökas av juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel som är verksam inom musikområdet i Sverige och som bedriver verksamhet av professionell art.

  Den part som söker bidraget ska ansvara för projektledning, administration, ekonomi och samordning.

  Den sökande ska vid ansökningstillfället ha ett plus- eller bankgirokonto kopplat till sin verksamhet.

  Vem kan inte söka?

  Bidraget riktar sig till det fria kulturlivet och kan därför inte sökas av organisationer med offentlig huvudman eller organisationer som får verksamhetsbidrag genom kultursamverkansmodellen. Däremot kan en organisation med offentlig huvudman medverka i projekt genom att vara samarbetspart.

  Verksamheter som befinner sig i konkurs eller har skulder för svenska skatter eller avgifter hos kronofogden kan inte söka bidraget.

  Specifika krav

  För att kunna beviljas medel behöver följande uppfyllas:

  • Ansökan ska innefatta ett musikaliskt innehåll av konstnärlig kvalitet och/eller ska bidra till att främja konstnärlig förnyelse inom musikområdet.
  • Samtliga som medverkar på en yrkesmässig nivå ska ersättas med lön eller arvode. I ansökans budgetdel ska denna ersättning framgå.
  • Projektet ska innefatta publika möten. 
  • Samarbetsprojekt ska ha minst en samarbetspartner. En bidragsgivare anses inte vara en samarbetspart.
  • Avser ansökan ett konsertprojekt ska minst fem konserter genomföras under en period på högst sex månader.

  Definitioner av begrepp

  Definitioner av begrepp

 • Du kan söka bidrag för: 

  Bidrag till konsertprojekt kan sökas av en fri musikgrupp eller en arrangör för genomförande av konserter. Om en fri musikgrupp ansöker om bidrag till konsertprojekt ska gageintäkter ingå i budgeten. 

  Projektet ska rikta sig till en publik i Sverige och/eller utomlands. 
  Det går att söka bidrag för projektets alla delar. 

  Du kan inte söka bidrag för: 

  • projekt som har kompositionsarbete som huvudsakligt syfte, 
  • musikutgivning- eller filmproduktion, 
  • en verksamhets löpande kostnader.    

  Vilka krav ställs på din ansökan?

  Projektet ska ha annan finansiering utöver det ansökta beloppet. Annan finansiering kan exempelvis vara biljettintäkter eller gager från arrangörer, egen finansiering, regionala bidrag, kommunala bidrag, sponsring med mera. Ideellt arbete räknas som regel inte som egen finansiering. 

  Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd. Ett riktmärke är att detta bidrag kan finansiera projektet med högst 40%. Detta är en fingervisning på ungefärlig andel av budgeten som kan finansieras av Kulturrådet genom det här bidraget. 

  Ett annat riktmärke är att projekt som innefattar konserter innehåller medfinansiering i form av biljettintäkter. Kulturrådet prioriterar även projekt där gager och arvoden till musiker för konserterna betalas av arrangören. För turnéer prioriterar Kulturrådet att bevilja kostnader för resor och logi. För internationella turnéer prioriterar Kulturrådet även att bevilja för omkostnader kopplade till turnén som till exempel visum och frakt. 

  Kulturrådet prioriterar ansökningar som följer grundläggande villkor i tillämpliga branschavtal/kollektivavtal, rekommenderade minimitariffer av fackförbund eller tillämpar motsvarande villkor.

  Musikerförbundet 
  Sveriges yrkesmusikerförbund 
  Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd 

  Projektet ska tidigast påbörjas tio veckor efter den sista ansökningsdagen för bidragsomgången och pågå som längst ett år. Projektet ska senast påbörjas 2024. 

 • Du kan söka det här bidraget mellan den 25 januari och 22 februari 2024 via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag avvisas den som regel. Om din ansökan kommer in i tid men är ofullständig, och inte kompletteras inom den tid som vi har kommunicerat, kan den komma att avvisas.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 10 veckor efter sista ansökningsdag.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  I ansökan ska du lämna den information vi efterfrågar i ansökningsblanketten. Budgeten ska beskriva hela projektet och inte bara de delar som går att söka bidrag för.

  När vi har tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Detta görs via den e-postadress du angett i ansökan.

  Ansökningar kan kompletteras utifrån ny information som tillkommit under beredningstid, exempelvis beslut om övriga sökta bidrag. Kulturrådet meddelar om sådan kompletterande information blir del av bedömningsgrund eller om den inkommit för sent i processen för att beaktas.

  Här kommer du att kunna se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor till ansökan

  Ett underlag som styrker samarbetet är obligatoriskt för ansökningar som gäller samarbetsprojekt. Underlaget ska bifogas i ansökan.

  Underlaget kan vara ett samarbetsavtal, en avsiktsförklaring som skriftligen visar att det finns en överenskommelse kring samarbetet. Underlaget ska beskriva vad samarbetsparten bidrar med i projektet. Underlaget ska vara underskrivet av båda parter. Se exempel på en avsiktsförklaring nedan:

  Avsiktsförklaring exempel 

  Här finns andra exempel på hur ett avtal kan se ut:

  Hjälp med avtal Musikerförbundet

  Bilagan ska bifogas i samband med ansökan. Om du mot förmodan inte har möjlighet att göra det har du möjlighet att komplettera fram till senast fem dagar efter sista ansökningsdag.

  Ljudprov

  Minst två ljudprov ska infogas som länkar i ansökningsblanketten. Gäller ansökan ett samarbetsprojekt som stärker den nationella infrastrukturen och som inte har konstnärligt innehåll behövs inga ljudprov bifogas.

  Ljudproven ska vara aktuella och representativa för projektet när det gäller kvalitet och repertoar. De personer som spelar på ljudprovet ska vara samma som är med i ansökan, för att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av konstnärlig kvalitet.
  Ljudproven ska hålla god teknisk kvalitet och vara representativa för innehållet i din ansökan. Skriv i ansökan när inspelningen är gjord.

  Om du inte har möjlighet att skicka in länkar som ljudprover finns möjlighet att skicka MP3-filer, kontakta vår support om du vill ha hjälp med att ladda upp ljudprover.

 • Efter sista ansökningsdatum går sakkunniggruppen för bidragsgivning till samarbetsprojekt inom musikområdet igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i sakkunniggruppen är ämnesexperter med god kunskap om olika musikaliska uttryck.  
   
  Referensgruppen för bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet 

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut.  

  I beredningen av ansökan deltar även handläggare från Kulturrådet. Till dem ska du vända dig om du har frågor. 

  Om någon av dem som deltar i beredningen av bidraget är jävig i förhållande till någon sökande, får den personen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet. 

  Läs mer om jäv i Kulturrådets riktlinjer mot korruption 

  Beslutet kan inte överklagas.  

  Principer för prioriteringar 

  När vi bedömer ansökan är utgångspunkten den konstnärliga kvaliteten inom projektet och/eller att projektet särskilt bidrar till att främja förnyelse inom musikområdet. En annan utgångspunkt är att projektet är genomförbart. 

  Ofta överstiger totalt ansökt belopp de medel som finns att fördela. Ansökningarna ställs då mot varandra i en samlad bedömning där utgångspunkten är att den totala fördelningen av bidraget i så hög grad som möjligt ska främja: 

  • förnyelse och utveckling, 
  • mångfald av musikaliska uttryck, 
  • tillgänglighet och spridning i hela landet, 
  • internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete, 
  • konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma inom musiklivet, 
  • barnrätts- och ungdomsperspektiv. 

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. 

  Om ett projekt har fått annat statligt stöd, eller om den part som söker bidraget har verksamhetsbidrag från Kulturrådet, ska det vägas in i bedömningen så att stöden inte överlappar varandra. I vissa fall kan en organisation med verksamhetsbidrag även få projektbidrag. För det krävs att projektet innehåller avgränsade tillfälliga delar som ligger utanför den verksamhet som verksamhetsbidraget beviljats för. Vid fördelning av statsbidrag ska hänsyn tas till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd. Ett riktmärke är att detta bidrag kan finansiera projektet med högst 40%. Detta är en fingervisning på ungefärlig andel av budgeten som kan finansieras av Kulturrådet genom det här bidraget.

  Projekt som innefattar konserter som innehåller medfinansiering i form av biljettintäkter prioriteras av Kulturrådet. Kulturrådet prioriterar projekt där gager och arvoden till musiker för konserterna betalas av arrangören. För turnéer prioriterar Kulturrådet att bevilja kostnader för resor och logi. För internationella turnéer prioriterar Kulturrådet även att bevilja för omkostnader kopplade till turnén som till exempel visum och frakt.

  Kulturrådet kan välja att bevilja en mindre summa än det sökta beloppet och i stället stödja fler projekt. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan. 

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. 

  Kulturrådets generella villkor 

  Så styrs bidragen 

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna. 

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet 

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål 

  Riktlinjer för bidrag till konsert- och samarbetsprojekt inom musikområdet 

  Tillgänglighet 

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender. 

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet. 

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet 

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet 

  Förklaring till svarsalternativ för kön 

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten. 

  Läs mer om svarsalternativ för kön 

  Så behandlar vi personuppgifter 

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag. 

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten. 

  Den part som beviljats ett bidrag ska vid en eventuell förfrågan från Kulturrådet kunna visa upp verifikat som styrker att de haft de intäkter och kostnader som de redovisat för projektets genomförande. 

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

Kontakt

Barbara Matamoros Bengtsson

Handläggare

Vanliga frågor och svar inom musik

Laddar...

+ + +