Till navigation Till innehåll
Litteratur och läsande

Stöd till planerad utgivning av litteratur

Det här bidraget finns till för att fler ska kunna få tillgång till ett varierat utbud av litteratur av hög kvalitet i hela Sverige.

Uppslagen bok med vävt mönstrat band som bokmärke.Samisk litteraturTjállegoahte Författarcentrum i Sápmi.
Foto: Elin Anna Labba

 • Du som är professionell bokutgivare i Sverige, eller är samisk utgivare i ett annat nordiskt land, kan söka det här bidraget.

  Med professionell bokutgivare menar vi att dina böcker ska finnas tillgängliga för allmänheten via till exempel bibliotek, bokhandlare och andra etablerade distributionskanaler. Du ska ansvara för att böckerna är redaktionellt och textkritiskt granskade och det ska finnas avtal som reglerar ersättningen till upphovspersoner.

  Kan du inte söka det här stödet? Författarförbundet har på sin hemsida en lista med olika stipendier för författare och översättare som kanske kan vara aktuella för dig. 

  Författarförbundet

 • Du kan få bidrag för ett projekt som omfattar flera böcker som hänger ihop tematiskt eller på annat vis. Vi beviljar inte bidrag för enskilda titlar, förutom om du söker stöd för utgivning av nationella minoriteters litteratur - då kan du söka för enskilda titlar.

  Bidraget ska vara ett komplement till övrig finansiering.

  Vi kan ge bidrag för ett år i taget. Om du söker stöd för ett flerårigt projekt ska du skriva det i ansökan. Du behöver skicka in en ny ansökan varje år som det fleråriga projektet pågår.

  Vill du söka stöd för redan utgiven litteratur? Då ska du inte söka det här bidraget utan läsa mer om vårt litteraturstöd.

  Litteraturstöd

  Vill du tillgängliggöra en e-bok i Bläddra, Kungliga bibliotekets läsapp med e-böcker på nationella minoritetsspråk? Kontakta Bläddra för mer information.

  Läsappen Bläddra

 • Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vår onlinetjänst. 

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst.

  Din ansökan ska innehålla:

  • en beskrivning av den planerade utgivningen, och eventuella arrangemang/aktiviteter förknippade med utgivningen
  • en beskrivning av hur böckerna i projektet förhåller sig till varandra tematiskt och/eller innehållsmässigt
  • en plan för marknadsföring och distribution
  • budget för projektet
  • de uppgifter som vi i övrigt frågar efter

  Om projektet du söker stöd för berör översatt litteratur får du gärna skicka med preliminära utdrag ut översättningen i ansökan. Om det berör konstprojekt kan du skicka med relevanta underlag som portfolio, dummies eller andra handlingar som kan underlätta kvalitetsbedömningen. Kontakta oss gärna om du är osäker på vilka bilagor som är relevanta för ansökan.

  Här kan du se kopior av ansökningsblanketterna. Observera att dessa kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar.

  Handläggare och sakkunniga bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  När vi bedömer din ansökan tittar vi på hur den planerade utgivningen bidrar till att främja mångfald och fördjupning i utgivningen av litteratur. Vi bedömer också projektets budget, marknadsföring, distributionsmöjligheter och eventuella samarbeten. Vi beräknar stödbeloppet mot bakgrund av det belopp du sökt och den budget som projektet har.

  I vår bedömning prioriterar vi översättningar från språk som sällan översätts.

  Kulturrådet har ett särskilt ansvar att främja utgivning och distribution av litteratur, i original och i översättning, till de nationella minoritetsspråken. I uppdraget tar vi också hänsyn till utgivning på svenska som vi bedömer är av särskild betydelse för de nationella minoritetsgruppernas kultur, historia och identitet.

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

  Distributionsstöd

  Om du får stöd för planerad utgivning av litteratur har du också möjlighet att få distributionsstöd. Det betyder att boken distribueras till alla huvudbibliotek.

  För att få distributionsstöd måste du först ha skickat in din slutredovisning. Ange i blanketten för slutredovisning att du vill ha distributionsstöd.

  Du som utgivare ska skicka boken som fått stöd i 287 exemplar till vår distributör som hanterar leveransen till biblioteken. Som ersättning för böckerna får du hälften av bokens f-pris, det vill säga förlagspris, men högst 40 000 kronor. Distributionsstödet betalas ut samtidigt som litteraturstödet. Leveranser för distributionsstödet är fraktfria. Du får särskilda anvisningar om hur du levererar böckerna om du får stöd. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till litteratur

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget genom att skicka de utgivna böckerna till oss och skicka in en särskild blankett som finns på den här sidan vid den tidpunkt och enligt de villkor som vi kommunicerar i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. 

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Zoi Santikos

Planerad utgivning

Sofia Mörtlund

planerad utgivnining nationella minoriteter

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +