Till navigation Till innehåll
Litteratur och läsande

Litteraturstöd

Det här bidraget finns till för att fler ska kunna få tillgång till ett varierat utbud av litteratur av hög kvalitet i hela Sverige.

Pojke på bibliotek ligger på mage framför bokhyllor och läser.Kulturrådet ger bidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser med målet att utveckla metoder för att stimulera läsning. Foto: Susanne Kronholm.

 • Du som är professionell bokutgivare i Sverige, eller är samisk utgivare i ett annat nordiskt land, kan söka det här bidraget.

  Med professionell bokutgivare menar vi att dina böcker ska finnas tillgängliga för allmänheten via till exempel bibliotek, bokhandlare och andra etablerade distributionskanaler. Du ska ansvara för att böckerna är redaktionellt och textkritiskt granskade och det ska finnas avtal som reglerar ersättningen till upphovspersoner.

  Om du får stöd måste du kunna leverera 286 exemplar av boken (läs vidare under rubriken Hur bedömer vi din ansökan?).

 • Stöd kan endast sökas för förstaupplagan av en bok eller för återutgivning av klassisk litteratur. Boken ska vara utgiven under de senaste sex månaderna. Boken ska ha svenskt ISBN-nummer (International Standard Book Number) som i Sverige administreras av Kungliga biblioteket.

  Vår upplagegräns är 5 000 exemplar. Du kan inte få stöd för en bok som trycks i fler exemplar än upplagegränsen för förstaupplaga inklusive eventuella tilltryck inom sex månader.

  Hur stort stödbeloppet blir beror på hur många sidor boken har. Här kan du läsa mer om sidersättning.

  Sidersättning och F-pris

  Du kan få som mest 70 000 kronor i litteraturstöd för en bok.

  För tekniskt enkla utgåvor och pocketböcker gör vi ett avdrag med 25 procent. För avhandlingar som har fått statligt tryckbidrag eller för böcker som fått annat statligt stöd minskar stödbeloppet med motsvarande belopp. För återutgiven litteratur som inte är nyöversatt minskar stödet till hälften. För böcker i digital form beräknar vi stödet med utgångspunkt i faktiska produktionskostnader.

  Du kan inte få stöd för läromedel, festskrifter, vänböcker, notutgivning, studiematerial, uppslagsböcker, hobbyböcker, årsböcker, böcker av enbart lokalt intresse, utställningskataloger, pysselböcker, handböcker, inomreligiös litteratur, kokböcker eller reseguider.

  Distributionsstöd

  Alla böcker som fått litteraturstöd får även distributionsstöd för att skickas ut till landets bibliotek, (läs mer under rubriken Vilka villkor och regler gäller?).

  Här kan du se vilka böcker som fått distributionsstöd de senaste åren.

  Beviljat distributionsstöd

 • Du kan ansöka när som helst under året via vår onlinetjänst.

  Vi fattar beslut om din ansökan efter cirka 10 veckor.

 • Du kan söka det här stödet via vår onlinetjänst. 

  Obligatoriska bilagor

  • Om boken är på svenska ska du skicka ett exemplar av boken till oss samtidigt som du ansöker.
  • Om boken är på ett annat språk än svenska eller engelska ska du skicka tre exemplar av boken på originalspråket och en översättning till svenska om max tio sidor till oss samtidigt som du ansöker.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • När vi fått din ansökan och ett exemplar av boken får du en adresslista till den arbetsgrupp som ska besluta om stöd. Du ska skicka boken till arbetsgruppen så snart som möjligt.

  Personerna i arbetsgruppen är ämnesexperter med särskild kompetens inom sitt område. Det finns fyra arbetsgrupper; skönlitteratur för vuxna, facklitteratur, bildverk och serier samt barn- och ungdomslitteratur. I arbetsgrupperna ingår författare, översättare, kritiker, ämnesexperter och bibliotekarier. Varje arbetsgrupp har mellan fem och nio ledamöter och möts fyra till sju gånger per år.

  Arbetsgrupper inom litteraturstödet

  Datum för arbetsgruppernas möten

  Om du söker stöd för en bok som inte är på svenska eller engelska skickar vi boken till lektörer som läser boken på originalspråk. De skriver utlåtanden som blir grunden för arbetsgruppens beslut.

  Arbetsgruppen bedömer varje bok för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Arbetsgruppen fattar sedan beslut om hur pengarna ska fördelas. Beslutet kan inte överklagas.

  När arbetsgruppen gör sin bedömning är utgångspunkten att de böcker som får stöd ska vara av god kvalitet. Du kan kan läsa mer om kriterierna för respektive genre i riktlinjerna för det här bidraget.  

  Riktlinjer för statsbidrag till litteratur

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • Distributionsstöd

  Om du får efterhandsstöd för en bok får du också distributionsstöd. Det betyder att boken distribueras till alla huvudbibliotek.

  Du som utgivare ska skicka boken som fått stöd i 286 exemplar till vår distributör som hanterar leveransen till biblioteken. Som ersättning för böckerna får du 50 procent av bokens f-pris, det vill säga förlagspris, men högst 40 000 kr. Distributionsstödet betalas ut samtidigt som litteraturstödet. Leveranser för distributionsstödet är fraktfria. Du får särskilda anvisningar om hur du levererar böckerna om du får stöd.

  Om du inte kan leverera böckerna måste både efterhandsstödet och distributionsstödet betalas tillbaka.

  Sidersättning och F-pris

  Läs mer om böcker som beviljats distributionsstöd

  Observera att distributionsstödet inte inbegriper de pliktexemplar som samlas in av Kungliga biblioteket. Läs mer om KB:s uppdrag på deras webbplats

  Villkor

  För de bidrag vi beviljar gäller generella villkor som framgår i en villkorsbilaga som skickas med bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till litteratur

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Zoi Santikos

SKÖNLITTERATUR

Anna Ringberg

Facklitteratur, bildverk och serier

Felice Jackson Rova

Barn- och ungdomslitteratur

Alan Deswar

Distributionsstöd

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +