Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Stöd till ukrainska kultursektorn och till ukrainare som flytt kriget

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Denna utlysning syftar till att hjälpa kulturorganisationer, kulturutövare och kulturprofessionella från Ukraina. Stöd finns också för att möjliggöra tillgången till kultur för ukrainare som har tvingats fly på grund av kriget.

Sex inverterade dansare mot djupblå scenografi som ger känsla av rymden.

Kultur är en viktig byggsten för varje nation. Att få uttrycka sig och ta del av kultur är viktiga element för att kunna hantera traumatiska upplevelser och bygga motståndskraft på individuell och kollektiv nivå. Kultur ökar också möjligheten att få perspektiv och se en framtid efter kriget.  

Kriget i Ukraina har förödande effekter på det ukrainska kulturarvet och kulturlivet. Kulturorganisationer och kulturutövare kan inte vara verksamma och når inte ut till sin nationella och internationella publik. Människorna på flykt kanske aldrig får möjlighet att återvända till sina hem då platsen kan ha blivit förstörd under kriget.  

De ukrainare som flytt och som stannar i ett land som deltar i Kreativa Europa kommer behöva interagera och integreras i sina nya områden. Kultur har visat sig vara ett värdefullt verktyg i att sammanföra personer med olika bakgrund och bidra till integrationen.  

Två mål

Utlysningen är uppdelad i två kategorier med två mål: ett kortsiktigt och ett långsiktigt 

Mål 1 – kortsiktigt 

1A. Stöd till ukrainska konstnärer och kulturorganisationer för att skapa och visa sitt arbete och verk i Ukraina eller i ett Kreativa Europa-land.  

1B. Hjälpa ukrainska flyktingar, och då barn i synnerhet, att få tillgång till kultur och/eller genom kultur möjliggöra integrering i deras nya samhällen i Ukraina eller i ett Kreativa Europa-land. Särskilt fokus ska ligga på krigets konsekvenser på den mentala hälsan.  

Mål 2 – långsiktigt 

2A. Förbereda återhämtning och uppbyggnad av ukrainsk kultursektor genom behovsbedömningar, kapacitetsuppbyggnad och investeringsplanering. 

2B. Förbereda och vidareutbilda ukrainare som arbetar med kulturarv att skydda det ukrainska kulturarvet från risker.  

Genomförandet av målen, med betoning på kultursektorns återhämtning efter kriget, ska ses i kontexten av att Ukraina sedan nyligen är ett EU-kandidatland.  

Läs mer om utlysningen i ansökningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet, Support to Ukrainian displaced people and the Ukrainian Cultural and Creative Sectors

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt. 

Läs mer om Kreativa Europa

 • Bidrag kommer att ges till konsortium av minst två organisationer som genomför aktiviteter till förmån för ett större antal intressenter (som organisationer och/eller individer). Det kommer också att stödja aktiviteter som genomförs av tredje part.  

  Bland organisationerna ska minst en organisation vara verksam i Ukraina och minst en organisation vara verksam i ett annat Kreativa Europa-land.  

 • Stöd kommer att ges till tre projekt, enligt nedan: 

  1A: Maximum 2 000 000 euro (avrundat 22 miljoner kronor).  

  Stöd till ukrainska konstnärer och kulturorganisationer för att skapa och visa sitt arbete och verk i Ukraina eller i ett Kreativa Europa-land.  

  Ansökningarna ska tydligt och genom adekvat erfarenhet visa på en god kapacitet att finansiera ett stort antal små projekt genom flödesbidrag, detta förklaras mer om i ansökningsomgångsdokumentet.   

  1B: Maximum 2 000 000 euro (avrundat 22 miljoner kronor) 

  Hjälpa ukrainska flyktingar, och då barn i synnerhet, att få tillgång till kultur och/eller genom kultur möjliggöra integrationen till deras nya samhällen i Ukraina eller i ett Kreativa Europa-land. Särskilt fokus ska ligga på krigets konsekvenser på den mentala hälsan. 

  Ansökningarna ska tydligt och genom adekvat erfarenhet visa på en god kapacitet att finansiera ett stort antal små projekt genom flödesbidrag, detta förklaras mer om i ansökningsomgångsdokumentet.  

  2A och 2B: Maximum 1 000 000 euro (avrundat 11 miljoner kronor) 

  2A. Förbereda återhämtning och uppbyggnad av ukrainsk kultursektor genom behovsbedömningar, kapacitetsuppbyggnad och investeringsplanering. 

  2B. Förbereda och vidareutbilda ukrainare som arbetar med kulturarv att skydda det ukrainska kulturarvet från risker.  

  Beloppet är avsatt för ett projekt som kan vara inom både 2A och 2B. 

 • Utlysningens sista ansökningsdag är den 29 november kl.17.00.

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal. 

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal. 

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar. 
   
  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar. 
   
  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot. 

  I ansökningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan. 

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut. 
   
  Frågor om ansökan 
  Kontakta oss på Kreativa Europa Desk Sverige eller mejla Education, Audiovisual and Culture Executive Agency i Bryssel om du har frågor om utlysningen eller ansökan. 

  Vilket språk ska användas? 
  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska. 
   
  Vad händer efter att ansökan har skickats in? 
  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits. 
   
  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative).  

  LEAR 
  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd.  

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats. 

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut. 

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering i samband med sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

  Bedömningskriterier för denna utlysning

  1. Relevans (30 p)
  2. Kvalitet på innehåll och aktiviteter (20 p)
  3. Projektledning (30 p)
  4. Spridning (20 p)
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i ansökningsdokumentet. När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren. 

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar. 

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Laddar...

+ + +