Till navigation Till innehåll
Konfettiregn över salong med publik. Konfettiregn över salong med publik. Konfettiregn över salong med publik.

Mer resurser till återstarten av kulturlivet.

Stora satsningar på återstarten i Kulturrådets regleringsbrev

Kulturrådet ska fortsätta att lägga stor kraft på återstarten av kulturlivet. Det framgår av regleringsbrevet från regeringen för 2022. Kulturrådet har i uppdrag att fördela närmare 800 miljoner kronor i extra stöd.

– Regleringsbrevet innehåller glädjande nog stora satsningar för att återstarta kulturlivet, konstaterar Kajsa Ravin, generaldirektör på Kulturrådet. Vi går nu in i nästa fas för att stödja kultursektorn och effekterna av pandemin.

Stimulansmedlen ska bland annat gå till att stimulera återstart för kulturpolitiskt viktiga aktörer, till att stärka arrangörsledets förutsättningar och utveckling av nya metoder för att sprida kultur och bredda deltagandet i kulturlivet. Barn och unga ska vara i särskilt fokus. Med pengarna ska även samarbete mellan det fria kulturlivet och offentligt stödda kulturinstitutioner stärkas liksom utveckling av digital produktion och distribution.

Stimulansstöden och krisstöden följs upp

Kulturrådet ska följa upp de stimulansstöd som vi fördelat för att återstarta kulturlivet. Vi ska även följa upp alla de krisstöd som myndigheten fördelat under pandemin.

Den konstnärliga friheten ska säkras

Konstnärlig frihet lyfts särskilt fram i årets regleringsbrev. Kulturrådet ska vid årets slut redovisa vilka åtgärder vi vidtagit för att säkra den konstnärliga friheten inom bidragsgivningen. Kulturrådet ska också genomföra och redovisa resultaten av det internationella kulturpolitiska konventet IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies) World Summit med fokus på konstnärlig frihet som vi arrangerar i juni 2022. Även kulturens roll för yttrandefrihet och demokratisering betonas i regleringsbrevet.

Vi ska också verka för synergier mellan kulturpolitiska och biståndspolitiska insatser samt arbeta för att fristadskonstnärerna som finns i Sverige blir en del av offentligheten.

Musikverkets bidrag till Kulturrådet

Regeringen aviserade tidigare i år att Musikverkets bidragsutgivning bör flyttas till Kulturrådet. Den 1 januari tar Kulturrådet över bidragsgivningen och tillförs 24 miljoner kronor. Läs mer om bidragsflytten

Utveckla tillämpningen av Barnkonventionen

Kulturrådet ingår i kunskapslyftet för barns rättigheter och vi ska fortsätta utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter inom vårt område. Vi ska redovisa utvecklingsområden och koppla dessa till verksamheten.

Läs mer

Kulturrådets regleringsbrev 2022