Till navigation Till innehåll
""""""

Kulturrådets budgetunderlag 2024–2026

Konsten och kulturen utvecklar Sverige

Kulturlivet är en viktig del av samhällsutvecklingen och det gäller alla delar av det kulturella ekosystemet. Idag lämnar Kulturrådet sitt budgetunderlag till regeringen med förslag om stärkt stöd till centrala delar av den offentligt finansierade kulturen.

Det fria kulturlivet - det vill säga koreografer, fria teatergrupper, musikarrangörer, konstnärsdrivna gallerier med mera - bidrar både till konstnärlig mångfald och till kultur av hög kvalitet. Vi ser en positiv utveckling av det fria kulturlivets strukturer de senaste åren, med ökad tillgång till konst och kultur nationellt och internationellt. Men situationen är sårbar; en ökning av stödet skulle möjliggöra att det fria kulturlivet kunde fortsätta på den inslagna vägen.

– Stöd till det fria kulturlivet är avgörande för att kulturen ska uppfylla de kulturpolitiska målen om att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft, säger Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör. Och för att yrkesverksamma konstnärer och andra kulturskapare ska kunna leva på sin konst, behöver kulturverksamheterna ha ekonomiska förutsättningar att ge konstnärer skäliga ersättningar.

Biblioteken är centrala i den kommunala kulturen. De har stora behov av återhämtning och utveckling efter pandemin. Vi anser att satsningarna på stärkta bibliotek och läsfrämjandelyft bör förlängas. Det samma gäller utvecklingsbidraget till kulturskolorna.

– De senaste årens förstärkning med statligt utvecklingsbidrag till kulturskolan har haft mycket goda effekter, säger Kajsa Ravin. Det har bidragit till att bredda verksamheten, öka tillgängligheten och utveckla fördjup­ningsundervisning och samverkan med andra aktörer.

Samverkan med konstnärer i andra länder är helt avgörande för den konstnärliga utvecklingen inom musik, scenkonst och konst. Denna typ av utbyten lamslogs av pandemin och behöver stöd för att byggas upp igen. I och med Sveriges ordförandeskap i EU är de internationella frågorna högt på agendan även inom kulturlivet. Kulturpolitiken ska främja internationellt och interkulturellt utbyte och för att uppnå menar vi att en ekonomisk förstärkning behövs.

Kulturrådet bedömer att det svåra ekonomiska läget i Sverige slår hårt mot kulturlivet som dessutom utsattes för hårda prövningar under pandemin.

– De statliga anslagen behövs för att stärka den konstnärliga friheten och för att säkra och tillgängliggöra konst och kultur av hög kvalitet i hela landet, säger Kajsa Ravin.

Läs mer

Läs och ladda ner budgetunderlaget

Kontakt

Laddar...