Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

Scenkonst

Fri scenkonst projektbidrag

Bidraget finns till för att stödja yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, så att de kan nå publik i hela landet med verk av hög kvalitet eller genomföra främjande insatser som utvecklar konstformerna nationellt. Bidraget stödjer också internationella gästspel i Sverige och turnéer utomlands.

Projektbidrag till fria aktörer inom scenkonsten ska främja en mångfald av konstnärliga uttryck, kvalitet och förnyelse samt annan värdefull utveckling inom det fria kulturlivet.

Sara Oja i Midvintersaga, Nordcirkus. Foto: Albert Rösch. 

Se gärna vår informationsfilm om bidraget och ansökan:

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.


  Grundläggande krav

  Du kan söka det här bidraget om du representerar en organisation eller grupp som är en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Organisationen du söker för ska bedriva professionell kulturverksamhet och vara verksam i Sverige.


  För att ett projekt ska kunna få det här bidraget krävs det att det finns annan finansiering än den du söker från Kulturrådet och detta ska framgå i ansökan.

   

  Om organisationen eller gruppen du representerar saknar egen organisation kan en annan aktör söka bidrag för gruppens räkning. Detta gäller under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan organisationen som söker och gruppens verksamhet. Observera att det i så fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget och hur det används, hur projektet genomförs samt redovisningen och övriga bidragsvillkor om bidraget blir beviljat.


  Projektbidraget kan sökas av nystartade grupper, tillfälliga konstellationer och aktörer med mindre omfattande verksamhet.

 • Du kan få projektbidrag för enskild konstnärlig produktion, presentation, samproduktion eller en främjande insats som utvecklar konstformen nationellt.


  Din ansökan kan också gälla exempelvis internationellt gästspel i Sverige, turnéer utomlands.


  För att ett projekt ska kunna få det här bidraget krävs det att det finns annan finansiering än den du söker från Kulturrådet.

  Gage för gästspel ska som regel betalas av arrangören. Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet och resan får inte starta före sista ansökningsdag.

 • Du kan söka det här bidraget två gånger per år via vår onlinetjänst.

   

  I årets första ansökningsomgång (januari) kan du söka bidrag för projekt som äger rum innevarande år och det första kvartalet nästkommande år.

   

  I årets andra ansökningsomgång (augusti/september) kan du söka bidrag för projekt som äger rum nästkommande år. 

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.
   
  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  • Om ansökan gäller egen produktion ska de medverkandes cv:n sammanfogas till ett dokument i pdf-format på maximalt tio sidor.

  • Om ansökan gäller turnéer eller gästspel utomlands ska inbjudan eller letter of intent bifogas ansökan, dessa ska vara omvandlade till pdf-format.

  • Rörligt material ska bifogas ansökan i form av videolänkar. Det kan vara dokumentation av pågående arbete med det projekt som ansökan avser eller dokumentation av tidigare produktion som representerar gruppens sceniska uttryck eller konstnärskap. Du kan också bifoga en muntlig pitch av projektet.


  Det går bra att skicka med en kompletterande projektbeskrivning i pdf-format. Samtliga dokument ska skickas digitalt tillsammans med ansökningsblanketten och får inte vara längre än 10 sidor vardera. 


  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten och av blanketten för reviderad plan. Observera att de kan ändras. Kopiorna ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten


  Kopia av reviderad plan

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare och referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance, och referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck, igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om scenkonstområdet.

   

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

   

  Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

   

  Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck


  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande:

  • Förnyelse, utveckling och en mångfald av konstnärliga uttryck
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara professionellt verksamma inom scenkonsten
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts - och ungdomsperspektiv


  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering, vanligtvis från kommun eller region. För att ett projekt ska kunna få det här bidraget krävs det att det finns annan finansiering än den du söker från Kulturrådet.

  Gage för gästspel ska som regel betalas av arrangören. Turnéplan eller gästspel ska vara förankrade med samarbetsparter i utlandet och resan får inte starta före sista ansökningsdag.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Projektet ska genomföras enligt den plan som beskrivs i ansökan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.


  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

   

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

   

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål


  Riktlinjer för projektbidrag till fria aktörer inom scenkonsten

   

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

   

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

   

  Redovisningen ska innehålla information om:

  • antal genomförda föreställningar och aktiviteter under projekttiden
  • geografisk spridning
  • ekonomiskt utfall för projektet
  • om och hur ett barn- och ungdomsperspektiv har integrerats i projektet
  • om och hur ett jämställdhets-, mångfalds-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv har integrerats i projektet
  • om och hur ett internationellt och interkulturellt samarbete har integrerats i projektet

   

  När vi granskar redovisningarna jämför vi med hur du har beskrivit projektet i din ansökan eller reviderade projektplan. Vi tittar också på projektets budget i förhållande till det belopp du fått i bidrag. Redovisningarna ligger även till grund för Kulturrådets kunskapsuppbyggnad och utveckling av vår bidragsgivning.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Dansarrangörer redovisar bidrag som ”presentation/samproduktion”.

   

  Kopia av redovisningsblanketten


  Läs mer om hur du redovisar

Vanliga frågor och svar inom scenkonst

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Raphaële Choppin

 • Handläggare Dans, cirkus, performance, internationella scenkonstfrågor och centrumbildningar

Caroline von Hove

 • Handläggare

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare

Agneta Olofsson

 • Handläggare

Hitta inspiration

+ + +