Till navigation Till innehåll
Bibliotekshögskolan i Borås . Foto: Suss Wilén.Bibliotekshögskolan i Borås . Foto: Suss Wilén.Bibliotekshögskolan i Borås . Foto: Suss Wilén.

Bibliotekshögskolan samverkar med region- och kommunbibliotek. Foto: Suss Wilén.

Samarbete stärker – 220 miljoner i stöd till folkbiblioteken

Utbildning av nyanlända som biblioteksguider, i ett samarbete mellan flera kommuner. Det är en av de beviljade ansökningarna när 220 miljoner fördelas för att stärka folkbiblioteken i hela landet, i det tredje och sista fördelningstillfället i den tillfälliga satsningen.

På regeringens uppdrag genomför vi en satsning år 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Drygt 220 miljoner fördelas till kommunerna genom ett årligt ansökningsförfarande. Syftet med bidraget är att öka utbud av och tillgänglighet till folkbiblioteksverksamhet i hela landet. Insatserna ska leda till att stimulera utveckling av folkbibliotekens uppgifter enligt bibliotekslagen.

– En satsning som Stärkta bibliotek har gjort folkbiblioteksutveckling möjlig i hela landet. Kommunerna har olika förutsättningar och har kunnat anpassa sina insatser för att bättre uppfylla bibliotekslagens prioriteringar och vara tillgängliga för fler, säger Lotta Brilioth Biörnstad, enhetschef för Litteratur och bibliotek på Kulturrådet.  

Till detta fördelningstillfälle har det kommit in 407 ansökningar. 280 kommuner har sökt och totalt beviljat är 220 400 000 kronor.

Vid 2020 års fördelningstillfälle har vi prioriterat kommuner som väl uppfyller bidragets ändamål, ansökningar rörande insatser som påbörjats med medel från Stärkta bibliotek 2018 eller 2019, satsningar på kognitiv tillgänglighet, kompetensutveckling och insatser som vänder sig till unga.

Vi har bedömt huruvida ansökningarna utgår från behov hos kommunernas invånare och är grundade i en omvärldsanalys, och på vilket sätt insatserna gör att biblioteksverksamheten når fler, i synnerhet prioriterade grupper. Insatser som vi bedömer ger långsiktiga positiva effekter i kommunerna har prioriterats. Vi prioriterar även satsningar av nationellt intresse.

21 av ansökningarna är i partnerskap mellan två eller flera kommuner. Ett exempel är Göteborg som tillsammans med Alingsås, Kungsbacka, Högskolan i Borås och Kultur i Väst får medel för fortsatt satsning på att utbilda biblioteksguider. Bibliotekshögskolan genomför en kurs som därefter ska kunna ges i samverkan med regionbibliotek och kommunbibliotek runtom i landet. Det stärker biblioteken samtidigt som användares behov bättre tillgodoses.

Vi har även tagit fram en kunskapsöversikt gällande folkbibliotek i glesbygd av Joacim Hansson (2019) och en gällande kognitiv tillgänglighet på folkbibliotek av Begripsam (2020). Kunskapen från dessa rapporter finns med i Kulturrådets samlade bedömning av ansökningar gällande bibliotek.

Läs mer

Fördelning Stärkta bibliotek 2020

Om bidraget 

Folkbibliotek i glesbygd

Kognitiv tillgänglighet på bibliotek

Kontakt

Helene Oljons

Pressansvarig

Cecilia Brisander

Handläggare

Nina Ström

Handläggare

Laddar...