Till navigation Till innehåll
76 dagar kvar
 • Öppen för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Journalistiska partnerskap

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Utlysningen ska bidra till ett mer mångsidigt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och främja kvalitetsjournalistik och mediekunnighet.

Nyhetsmedierna och journalistiken har de senaste åren mött stora strukturella och tekniska utmaningar. Utlysningen har två olika tematiska inriktningar

Samarbetebreda internationella samarbeten inom nyhetsmedie- och journalistikområdet mellan minst tre aktörer

Mediepluralism: riktar sig till en eller flera medieaktörer och syftar till att stärka mediepluralism inom EU

Förväntade resultat oavsett inriktning

– Ökad innovation och kreativitet i affärsmodeller, journalistiska produktionsprocesser och distributionsprocesser
– Ökat intresse för journalistik bland olika sociala grupper, språkgrupper och åldersgrupper
– Ökad lönsamhet för professionellt producerat journalistiskt innehåll.

Webbinarium

I webbinariet tisdag den 21 november kl. 10.00–10.40 berättar vi mer om utlysningen och vad som är bra att tänka på vid ansökan. Anmäl dig till webbinariet senast den 20 november kl.15.00


Utlysningsdokument

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for proposals News – Journalism Partnerships. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.


Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

 • Stöd till journalistiska partnerskap kan sökas av olika aktörer beroende på vald inriktning.  

  Samarbete

  • Projekt med inriktning på internationella samarbeten ska drivas som ett konsortium bestående av en projektledare (lead partner) och minst två partner baserad i tre olika länder som deltar i Kreativa Europas sektorsövergripande programområde.  

  Ansökningsomgången är öppen för aktörer som omfattar ideella, offentliga och privata medier (inklusive press/onlinepress, radio/podcast, TV och liknande medier) samt andra organisationer som fokuserar på nyhetsmedier (som medieföreningar, icke-statliga organisationer, journalistiska fonder och utbildningsorganisationer yrkesverksamma inom media, och liknande).  

  Mediepluralism

  • Projekt med inriktning på mediepluralism kan drivas av en enskild aktör eller som ett konsortium bestående av en projektledare (lead partner) och minst en partner baserad i ett av de länder som deltar i Kreativa Europas sektorsövergripande programområde.

  Ansökan är öppen för organisationer som är verksamma inom nyhetsmediesektorn (det innefattar icke-statliga organisationer, ideella organisationer, organisationer i det civila samhället, offentliga myndigheter, internationella organisationer, universitet, forskningscentrum, journalistiska fonder och utbildningsorganisationer med inriktning på yrkesverksamma inom media, vinstdrivande enheter, stiftelser etc.). Projektet kan pågå i upp till 24 månader. 

  Utöver EU:s medlemsstater deltar i dagsläget även Albanien, Bosien Herzegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge, Serbien, Tunisien och Ukraina i Kreativa Europas sektorsövergripande delområde. Avtal med andra länder skrivs löpande. På Europeiska kommissionens webbplats står det vilka länder som deltar i de olika programområdena

  Läs mer om villkoren för vilka som kan söka i utlysningsdokumentet

 • Detta stöd ska finansiera samarbetsprojekt som arbetar för att stärka den ekonomiska affärsutvecklingen för nyhetsmedier samt kvalitén och pluralism av det journalistiska innehållet. Målet är att främja ett fritt, oberoende och pluralistiskt medielandskap och öka mediekunskapen bland medborgare i Europa. 

  Stödet till partnerskap inom journalistik syftar också till att göra den europeiska nyhetsmediesektorn mer hållbar och motståndskraftig. En oberoende och pålitlig nyhetsrapportering om aktuella frågor bidrar till en demokratisk debatt baserad på kunskap och fakta. Med stödet vill man även öka sysselsättningen för journalister och andra professionella inom nyhetsmediesektorn. 

  Tema 1. Journalistiska partnerskap med inriktning på samarbeten  

  Syftet är att hjälpa den bredare europeiska nyhetsmediesektorn att bli mer hållbar och motståndskraftig genom att stödja gränsöverskridande mediesamarbeten mellan minst tre aktörer från minst tre länder. Detta stöd ska främja medieomvandling, tillförlitlig rapportering och färdigheter för yrkesverksamma inom nyhetsmedier, till exempel genom att utveckla standarder för medieproduktion och nya affärsmodeller.  

  Förväntade resultat

  • Ökad innovation och kreativitet i affärsmodeller, journalistiska produktions- och distributionsprocesser
  • Ökat intresse för journalistik bland olika sociala grupper, språk- och åldersgrupper
  • Ökad lönsamhet för professionellt producerat journalistiskt innehåll. 

  Specifika resultat för den här inriktningen på samarbeten  

  • Ökat mediesamarbete
  • Sektorsövergripande nätverk för utbyte av bästa praxis bland yrkesverksamma inom nyhetsmedier
  • Kunskapshubbar för undersektorer kring tekniska format (skriven press/onlinepress, radio/podcasts, tv ) och/eller journalistiska genrer (datajournalistik, allmänna ämnen, specialiserad journalistik)
  • Förvärv och förbättring av yrkeskunskaper hos såväl journalister som yrkesverksamma inom mediebranschen. 

  Tema 2: Journalistiska partnerskap med inriktning på mediepluralism  

  Oberoende medier spelar en avgörande och värdefull roll i samhället och bidrar till att upprätthålla de grundläggande principerna mediefrihet och pluralism. Detta stöd syftar till att skydda nyhetsmedier som är av särskild relevans för demokrati och medborgardeltagande, såsom lokala och regionala medier, samhällsmedier, undersökande journalistik och organisationer som förmedlar nyheter av allmänt intresse. Stödet inriktar sig på följande organisationer med erfarenhet av medier för att införa kaskadbidrag (det vill säga: vidareförmedling av stöd till tredje part). 

  Förväntade resultat 

  • Ökad innovation och kreativitet i affärsmodeller, journalistiska produktions- och distributionsprocesser
  • Ökat intresse för journalistik bland olika sociala grupper, språk- och åldersgrupper
  • Ökad lönsamhet för professionellt producerat journalistiskt innehåll. 

  Specifika resultat för den här inriktningen på mediepluralism

  • Ökad motståndskraft, mediepluralism och redaktionellt oberoende för mediesektorer på europeisk nivå och lokala, regionala och lokala medier, undersökande medier eller medier som är specialiserade på ämnen av allmänt intresse
  • Ökad motståndskraft hos organisationer som är verksamma inom nyhetsmediesektorerna och skydd av medielandskapet 
  • Förbättrad användning av ny teknik inom de berörda mediesektorerna i den mån detta bidrar till mediepluralism och ett mångsidigt medielandskap
  • Främja lagring av kunskap om mediesektorer som levererar nyheter av allmänt intresse (t.ex. genom att upptäcka områden med lågt utbud av högkvalitativt innehåll och/eller där mediepluralismen är ansträngd).

  Läs mer om vilka aktiviteter ni kan ansöka för i utlysningsdokumentet 

  Tidsram

  Ett projekt kan pågå i upp till två år. 

  Budget

  Den totala budgeten i den här utlysningsomgången är 11 000 000 euro och fördelad på områdena:  

  1. Journalistiska partnerskap med inriktning på internationella samarbeten: 6 miljoner euro.

  Maxbelopp är 2 miljoner euro per ansökan. EU finansierar maximalt 80 procent av projektets totala stödberättigade (eligible) kostnader. 

  2: Journalistiska partnerskap med inriktning på mediepluralism: 5 miljoner euro.  

  Maxbelopp är 3 miljoner euro per ansökan. EU finansierar maximalt 90 procent av projektets totala stödberättigade (eligible) kostnader. 

  Observera att det slutliga bidragsbeloppet kan minskas om genomförandet avviker från bidragsavtalet (det gäller till exempel vid felaktigt genomförande och brott mot skyldigheter).

  Bidrag får inte ge vinst (det vill säga överskott av intäkter och EU-bidrag utöver kostnader). Vinstdrivande organisationer måste redovisa sina intäkter och om det finns en vinst kommer Europeiska kommissionen att dra av den från det slutliga bidragsbeloppet. 

 • Ansökan om stöd till nyhetsmedier och journalistik ingår i en flerårig satsning under programperioden 2021–2027.

  Utlysningen är öppen för ansökningar 26 oktober, 2023–14 februari kl.17.00, 2024. 

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar.

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Frågor om ansökan

  Kontakta oss på Kreativa Europa Desk Sverige eller mejla Education, Audiovisual and Culture Executive Agency i Bryssel om du har frågor om utlysningen eller ansökan.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 

  LEAR

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats.

 • De flesta stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. Den sökande får en skriftlig och poängsatt beslutsmotivering i samband med sin ansökan. En ansökan kan högst få 100 poäng.

  Bedömningskriterier för stöd till utlysningen inom journalistik:

  Bedömningskriterierna för stöd till partnerskap inom nyhetsmedier och journalistik finns att läsa i utlysningsdokumentet.

  1. Relevans (35 poäng)
  2. Kvalitet på innehåll och aktiviteter (35 poäng)
  3. Projektledning (10 poäng)
  4. Spridning (20 poäng)

  Hur bedömningskriterierna inom dessa kriterier fördelas framgår av utlysningsdokumentet på sida 18.

  För att en ansökan ska kunna beviljas krävs minst 70 av 100 poäng. Därefter prioriteras ansökningar efter tillgängliga medel och maximalt antal poäng. Vid samma antal poäng utgår EACEA från rangordningen av bedömningskriterierna. 

 • Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet.

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA (kontraktet kallas AGA, Annotated Grant Agreement). I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EACEA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EACEA i Bryssel.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Processledare, Kreativa Europa Desk Sverige

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Laddar...

+ + +