Till navigation Till innehåll
Två biblioteksmedarbetare sitter i en poddstudio med massa böcker som de diskuterar. Två biblioteksmedarbetare sitter i en poddstudio med massa böcker som de diskuterar. Två biblioteksmedarbetare sitter i en poddstudio med massa böcker som de diskuterar.

Läsfrämjandelyft för folkbibliotek

Kulturrådet genomför 2021–2023 en satsning på ett läsfrämjandelyft för personal på de kommunala folkbiblioteken. Läsfrämjandelyftet ska bidra till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande, med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning.

Det är regeringen som har gett Kulturrådet uppdraget, som bygger på Läsdelegationens bedömning att det behövs en samlad insats kring kompetensutveckling inom läsfrämjande. Uppdraget finns formulerat i Kulturrådets regleringsbrev 2021

Projektmål 

Läsfrämjandelyftets långsiktiga mål är att bidra till att skapa en likvärdig och hållbar infrastruktur för folkbibliotekens kompetensutveckling, med fokus på läsfrämjande och litteraturförmedling, för att ge barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Satsningen syftar till att: 

  1. Stärka biblioteksmedarbetarna i deras profession och i rollen som läsfrämjare. 
  2. Stärka bibliotekens chefer och medarbetare i att arbeta strategiskt med det läsfrämjande uppdraget.

Målgrupper

Läsfrämjandelyftet vänder sig till medarbetare och chefer på landets folkbibliotek. De kompetenshöjande insatser som görs inom läsfrämjandelyftet har till syfte att stärka kompetenser inom läsfrämjande och litteraturförmedling för arbete med barn och unga. I gruppen barn och unga ingår barn och unga med funktionsnedsättning, barn och unga som tillhör en nationell minoritet och barn och unga som talar flera språk.

Arbetssätt 

Satsningen genomförs genom flerpartsamverkan, det vill säga i samarbete med statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor och andra aktörer. Uppdraget utformas i dialog med den regionala biblioteksverksamheten. 

Läsfrämjandelyftet hämtar in kunskap från olika regionala projekt och statliga satsningar som till exempel Digitalt först – med användaren i fokus (Kungliga biblioteket) och Läslyftet (Skolverket). 

Läsfrämjandelyftet är en del av Kulturrådets verksamhet och tar sin utgångspunkt i de nationella målen för läs- och litteraturfrämjande. Samverkan med Kulturrådets olika främjande och bidragsgivande verksamheter inom läsfrämjande och biblioteksutveckling är viktiga i läsfrämjandelyftet, till exempel Stärkta bibliotek, läsrådet och Bokstart.

Del av Digiteket 

Att skapa likvärdiga möjligheter att ta del av lärresurser är en viktig pusselbit i läsfrämjandelyftet. Kungliga bibliotekets lärandeplattform Digiteket har utvidgats och inkluderar nu utbildningar och material kring läsfrämjande. 

Läs mer om samarbetet med Digiteket

Tidplan för projektet

  • 2021: Projektstart, dialoger och analysarbete påbörjas, projektplan fastställs
  • 2022: Mobilisering och genomförande, delredovisning till Kulturdepartementet i december
  • 2023: Genomförande och projektavrundning 
  • 2024: Slutredovisning till Kulturdepartementet i mars

Projektledare: Ann Catrine Eriksson.

Kontakt

Läsfrämjandelyftet

Laddar...