Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Europeiska samarbetsprojekt

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt bestående av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa. Stödet kommer att utlysas en gång per år under 2021–2027.

Ett europeiskt samarbetsprojekt består av en projektledande organisation och ytterligare minst två projektpartners.

Sångare i profil vid mikrofon, stiliserad i blå toner.

Syftet med stödet är att främja samarbete mellan organisationer som är aktiva inom kultursektorn i Europa, och öka den europeiska dimensionen av skapande och spridning av europeiskt konstnärligt innehåll. Stödet ska uppmuntra till och främja utveckling, experimenterande, spridning eller tillämpning av nya och innovativa metoder och arbetssätt.

Observera att det inte kommer att gå att söka för större samarbetsprojekt i den här utlysningsomgången.

I webbinariet som sändes den 15 november kan du höra mer om bidraget. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan. 

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på den här sidan kommer från dokumentet, Call for proposals European Cooperation projects

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Stöd till europeiska samarbetsprojekt kan sökas av exempelvis ideella föreningar, privata företag, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, universitet och högskolor för projekt som bidrar till att uppfylla de övergripande målen för Kreativa Europa och utlysningens riktlinjer. 

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerad som juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.

  Stöd kan sökas av ett partnerskap bestående av minst tre organisationer baserade i minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa. Det är inte möjligt att endast en organisation i ett land ansöker. 

  Utöver EU:s medlemsstater deltar i dagsläget även Albanien, Bosien Herzegovina, Georgien, Island, Kosovo, Liechtenstein, Montenegro, Nordmakedonien, Norge och Ukraina i Kreativa Europa Kultur. Avtal med andra länder skrivs löpande och uppdateras på webben.

  Länder utanför EU som deltar i Kreativa Europa

 • Två huvudmål

  Stöd kan ges till europeiska samarbetsprojekt som bidrar till något av följande mål:

  • Att stärka det gränsöverskridande skapandet och spridningen av europeiska konstnärliga verk och ökad möjlighet för konstnärer och kulturarbetare att vara verksamma i andra europeiska länder.
  • Att öka kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer att främja talanger, förnyelse och innovation samt att skapa jobb och tillväxt.

  Den sökande behöver välja vilket av de två målen som det föreslagna projektet har huvudfokus på (ska anges i del C i ansökningsblanketten). Även om vissa projekt kan vara relevanta för båda målen, behöver ett av målen väljas. Ansökan bedöms utifrån vilken utsträckning det valda målet implementeras i projektet med konkreta, relevanta aktiviteter. Alla bedömningskriterier hittar du under rubriken Award Criteria på sid. 20 i utlysningsdokumentet.

  Call for proposals European Cooperation projects

  Beskrivning av mål 1

  Gränsöverskridande skapande och cirkulation av konstnärliga verk, konstnärer och professionella kulturarbetare: att stärka det transnationella skapandet och spridningen av europeiska verk och möjlighet för konstnärer och professionella kulturarbetare att vara verksamma i andra europeiska länder. Stöd kan ges till projekt där gränsöverskridande samarbete krävs av konstnärliga eller/och finansieringsskäl. Syftet är att öka den europeiska dimensionen av den konstnärliga och kreativa processen. Samproduktion är också ett sätt att stimulera kreativitet, dela resurser och underlätta gränsöverskridande distribution av konstnärligt innehåll och möjlighet för konstnärer att samarbeta och vara verksamma i andra europeiska länder. Projekten behöver ta hänsyn till den aktuella situationen, exempelvis gällande miljöfrågor och hållbarhet samt kultur och hälsa, och gärna integrera innovativa digitala sätt att producera och sprida innehåll.

  Beskrivning av mål 2

  Innovation: att förbättra de europeiska kulturella och kreativa sektorernas förmåga att vårda talanger, att förnya och att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Innovation ses som nödvändigt för sektorns utveckling och konkurrenskraft och behöver förstås på ett brett sätt. Innovationer handlar inte nödvändigtvis om teknisk utveckling, utan kan även innefatta utveckling och experimenterande av nya metoder eller nya arbetssätt, samt överföring och spridning av goda exempel från andra europeiska länder och regioner eller sektorer, till andra regioner i Europa eller konstområden.

  Två storlekskategorier

  Stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt i två olika storlekskategorier. Oavsett val av kategori, kan ett projekt pågå i högst fyra år (48 månader).

  Mindre samarbetsprojekt 

  • Partnerskapet ska bestå av minst 3 deltagande organisationer baserade i minst 3 olika länder som deltar i Kreativa Europa 
  • Stöd kan sökas om max 200 000 euro
  • EU-stödet kan utgöra max 80 procent av projektets totalbudget

  Medelstort samarbetsprojekt 

  • Partnerskapet ska bestå av minst 5 deltagande organisationer baserade i minst 5 olika länder som deltar i Kreativa Europa
  • Stöd kan sökas om max 1 miljon euro
  • EU-stödet kan utgöra max 70 procent av projektets totalbudget

  Observera att det inte kommer att gå att söka för större samarbetsprojekt i den här utlysningsomgången.  

  Prioriterade områden

  Alla projekt behöver ha fokus på minst ett och max två av de följande prioriterade områdena. Ansökan måste inkludera en strategi och beskrivning av hur den eller de valda prioriterade områdena ska implementeras i projektet.

  Publik: att öka tillgången till och deltagandet i kultur. Kan inkludera utvecklingsarbete med såväl publikengagemang och publikutveckling i fysisk och/eller digital miljö.

  Social integration: att främja samhällets motståndskraft och att förbättra social integration genom kultur, särskilt för personer med funktionsnedsättning, personer som tillhör minoriteter och människor tillhör socialt marginaliserade grupper samt projekt som främjar interkulturell dialog.

  Miljömässig hållbarhet: att bidra till genomförandet av det europeiska strategiramverket Europeiska gröna given (European Green Deal) och Agenda 2030, inklusive New European Bauhaus, det nya europeiska initiativet för hållbar stadsutveckling, arkitektur, estetik och inkludering. Fokus för inriktningen är att uppmuntra de europeiska kulturella och kreativa sektorerna att samskapa, att genomföra ett utvecklingsarbete inom hållbarhetsområdet där kunskapsdelning och spridning av goda exempel är i fokus och mer miljövänliga metoder och arbetssätt implementeras. Projekt kan även ha fokus på att öka medvetenheten om hållbar utveckling genom konstnärlig och kulturell verksamhet.

  Ny teknik: att de europeiska kulturella och kreativa sektorerna ges möjlighet att dra full nytta av nyteknik för att förbättra konkurrenskraften, samt för att påskynda sektorernas digitala övergång som ett svar på Covid-19-krisen.

  Internationell dimension: att bygga upp kapaciteten inom de europeiska kulturella och kreativa sektorerna, inklusive hos gräsrotsorganisationer och mikroorganisationer, att vara aktiva internationellt - i och utanför Europa.

  Årlig prioritering: stöd till den ukrainska kultursektorn. Projekt som adresserar den här prioriteringen bör fokusera på att stödja kultursektorn och kulturaktörer så att de kan fortsätta skapa och visa upp ukrainsk kultur och/eller förbereda återhämtningen efter kriget.

  Kultursektorer

  I ansökan ska det anges vilka kultursektorer projektet täcker, det går att välja upp till tre sektorer. 

  Tvärgående perspektiv (cross-cutting issues)

  Ansökan måste även behandla de tvärgående prioriteringarna inkludering, mångfald, jämställdhet och miljömässig hållbarhet i utformningen av projektet. En strategi för hur de tvärgående perspektiven inkluderas i projektet ska tas med i ansökan.

 • Ansökan ska skickas in senast den 23 januari kl. 17.00, 2024.

  Ansökan om stöd till europeiska samarbetsprojekt kommer att utlysas en gång per år under programperioden 2021–2027.

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens ansökningsportal.

  Funding & Tenders Portal

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens ansökningsportal.

  Funding & Tenders Portal

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng. Bedömningskriterierna för stöd till europeiska samarbetsprojekt finns att läsa i utlysningsdokumentet. 

  Bedömningskriterier för stöd till europeiska samarbetsprojekt

  • Relevans 30 p
  • Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
  • Projektledning och projekthantering 20 p
  • Spridning av projektets resultat 20 p
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt.

  Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet.

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Läs mer om nästa steg vid beviljat bidrag på EACEA:s webbplats

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakt Kreativa Europa – Kultur

Elin Rosenström

Head of Creative Europe Desk Sweden

Ann Traber

Handläggare

Matilda Ekström

Kommunikatör

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +