Till navigation Till innehåll

Onsdag den 27 september kl. 16.00–19.00 gör vi underhållsarbeten på webbplatsen. Störningar och avbrott kan förekomma på webbplatsen och i onlinetjänsten för att söka och redovisa bidrag.

 • Kommande
 • Beräknas öppna hösten 2023
 • Vårens utlysning stängde 9 mars.
Kreativa Europa

Europeiska samarbetsprojekt

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Detta stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt bestående av minst tre organisationer från minst tre länder som deltar i Kreativa Europa. Stödet kommer att utlysas en gång per år under 2021–2027.

Ett europeiskt samarbetsprojekt består av en projektledande organisation och ytterligare minst två projektpartners.

Under 2023 kommer programmet stödja de nuvarande politiska prioriteringarna för motståndskraft och återhämtning efter covid-19-pandemin. Programmet kommer även att stödja ukrainsk kultursektor samt fullfölja prioriteringar i enlighet med det årliga arbetsprogrammet.

Syftet med stödet är att främja samarbete mellan organisationer som är aktiva inom kultursektorn i Europa, och öka den europeiska dimensionen av skapande och spridning av europeiskt konstnärligt innehåll. Stödet ska uppmuntra till och främja utveckling, experimenterande, spridning eller tillämpning av nya och innovativa metoder och arbetssätt.

 

Webbinarium 14 februari 2022: Om stöd till europeiska samarbetsprojekt

Se presentationen som visades under webbinariet

Webbinarium 28 juni 2021: Stöd till europeiska samarbetsprojekt, nätverk och plattformar

Presentation Kreativa Europa samarbetsprojekt natverk och plattformar.pdf

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet, Call for proposals European Cooperation projects

Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på denna sida kommer från dokumentet.

 • Stöd till europeiska samarbetsprojekt kan sökas av exempelvis ideella föreningar, privata företag, kulturinstitutioner, kommuner, regioner, universitet och högskolor för projekt som bidrar till att uppfylla de övergripande målen för Kreativa Europa och utlysningens riktlinjer. 

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer. Det är inte möjligt att ansöka som enskild person med endast personnummer. Enskild firma med F-skattsedel går däremot bra. Samtliga deltagande organisationer måste ha varit registrerad som juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.


  Stöd kan sökas av ett partnerskap bestående av minst tre organisationer baserade i minst tre olika länder som deltar i Kreativa Europa. Det är inte möjligt att endast en organisation i ett land ansöker. 


  I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på denna sida.

 • Två huvudmål

  Stöd kan ges till europeiska samarbetsprojekt som bidrar till något av följande mål:

  • Att stärka det gränsöverskridande skapandet och spridningen av europeiska konstnärliga verk och ökad möjlighet för konstnärer och kulturarbetare att vara verksamma i andra europeiska länder.

  • Att öka kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer att främja talanger, förnyelse och innovation samt att skapa jobb och tillväxt.

  Den sökande behöver välja vilket av de två målen som det föreslagna projektet har huvudfokus på (ska anges i del C i ansökningsblanketten). Även om vissa projekt kan vara relevanta för båda målen, behöver ett av målen väljas. Ansökan bedöms utifrån vilken utsträckning det valda målet implementeras i projektet med konkreta, relevanta aktiviteter. Alla bedömningskriterier hittar du under rubriken Award Criteria på sid. 20 i utlysningsdokumentet

  Beskrivning av mål 1
  Gränsöverskridande skapande och cirkulation av konstnärliga verk, konstnärer och professionella kulturarbetare: att stärka det transnationella skapandet och spridningen av europeiska verk och möjlighet för konstnärer och professionella kulturarbetare att vara verksamma i andra europeiska länder. Stöd kan ges till projekt där gränsöverskridande samarbete krävs av konstnärliga eller/och finansieringsskäl. Syftet är att öka den europeiska dimensionen av den konstnärliga och kreativa processen. Samproduktion är också ett sätt att stimulera kreativitet, dela resurser och underlätta gränsöverskridande distribution av konstnärligt innehåll och möjlighet för konstnärer att samarbeta och vara verksamma i andra europeiska länder. Projekten behöver ta hänsyn till den aktuella situationen, exempelvis gällande miljöfrågor och hållbarhet samt kultur och hälsa, och gärna integrera innovativa digitala sätt att producera och sprida innehåll.


  Beskrivning av mål 2
  Innovation: att förbättra de europeiska kulturella och kreativa sektorernas förmåga att vårda talanger, att förnya och att skapa arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Innovation ses som nödvändigt för sektorns utveckling och konkurrenskraft och behöver förstås på ett brett sätt. Innovationer handlar inte nödvändigtvis om teknisk utveckling, utan kan även innefatta utveckling och experimenterande av nya metoder eller nya arbetssätt, samt överföring och spridning av goda exempel från andra europeiska länder och regioner eller sektorer, till andra regioner i Europa eller konstområden.

   

  Tre storlekskategorier

  Stöd kan sökas för europeiska samarbetsprojekt i tre olika storlekskategorier. Oavsett val av kategori, kan ett projekt pågå i högst fyra år (48 månader).

  Mindre samarbetsprojekt 

  • Partnerskapet ska bestå av minst 3 deltagande organisationer baserade i minst 3 olika länder som deltar i Kreativa Europa 
  • Stöd kan sökas om max 200 000 euro
  • EU-stödet kan utgöra max 80 procent av projektets totalbudget

  Medelstort samarbetsprojekt 

  • Partnerskapet ska bestå av minst 5 deltagande organisationer baserade i minst 5 olika länder som deltar i Kreativa Europa
  • Stöd kan sökas om max 1 miljon euro
  • EU-stödet kan utgöra max 70 procent av projektets totalbudget


  Stort samarbetsprojekt 

  • Partnerskapet ska bestå av minst 10 deltagande organisationer baserade i minst 10 olika länder som deltar i Kreativa Europa
  • Stöd kan sökas om max 2 miljoner euro
  • EU-stödet kan utgöra max 60 procent av projektets totalbudget

   

  Prioriterade områden

  Alla projekt behöver ha fokus på minst ett av de följande prioriterade områdena. Ansökan måste inkludera en strategi och beskrivning av hur den eller de valda prioriterade områdena ska implementeras i projektet.

   

  Publik: att öka tillgången till och deltagandet i kultur. Kan inkludera utvecklingsarbete med såväl publikengagemang och publikutveckling i fysisk och/eller digital miljö.

   

  Social integration: att främja samhällets motståndskraft och att förbättra social integration genom kultur, särskilt för personer med funktionsnedsättning, personer som tillhör minoriteter och människor tillhör socialt marginaliserade grupper samt projekt som främjar interkulturell dialog.

   

  Miljömässig hållbarhet: att bidra till genomförandet av det europeiska strategiramverket Europeiska gröna given (European Green Deal) och Agenda 2030, inklusive New European Bauhaus, det nya europeiska initiativet för hållbar stadsutveckling, arkitektur, estetik och inkludering. Fokus för inriktningen är att uppmuntra de europeiska kulturella och kreativa sektorerna att samskapa, att genomföra ett utvecklingsarbete inom hållbarhetsområdet där kunskapsdelning och spridning av goda exempel är i fokus och mer miljövänliga metoder och arbetssätt implementeras. Projekt kan även ha fokus på att öka medvetenheten om hållbar utveckling genom konstnärlig och kulturell verksamhet.

   

  Ny teknik: att de europeiska kulturella och kreativa sektorerna ges möjlighet att dra full nytta av nyteknik för att förbättra konkurrenskraften, samt för att påskynda sektorernas digitala övergång som ett svar på Covid-19-krisen.

   

  Internationell dimension: att bygga upp kapaciteten inom de europeiska kulturella och kreativa sektorerna, inklusive hos gräsrotsorganisationer och mikroorganisationer, att vara aktiva internationellt - i och utanför Europa.

   

  Sektorsspecifika prioriteringar: att stödja aktiviteter för kapacitetsbyggnad, exempelvis utbildning, kompetensutveckling, nätverkande eller aktiviteter för att sektorerna kan bli mer motståndskraftiga eller nå nya marknader. Projekt med detta fokus ska uppfylla något av följande specifika sektorsmål:

   

  • Litteratursektorn: Förstärka kapaciteten hos professionella inom sektorn vid försäljning av rättigheter för översättning eller adaptation i syfte att öka spridningen av europeiska skönlitterära verk i Europa och internationellt, särskilt verk skrivna på mindre använda språk.

  • Musiksektorn: Insatserna bygger på ramverket Music Moves Europe. Mot bakgrund av effekterna av Covid-19-krisen kan stöd ges för att förstärka professionella inom musiksektorn gällande musikskapande, marknadsföring, distribution och intäktsgenerering som hjälper sektorn att hantera nya digitala, juridiska och tekniska trender från innovationer på marknaden samt nya affärsmodeller. Gränsöverskridande spridning av europeisk musik och musikexport utanför EU:s gränser är även prioriterat.

  • Arkitektursektorn: Förstärka kapaciteten hos europeiska arkitekter inom kommunikation, internationalisering av deras karriärer i och utanför Europa, samskapande och dialog med medborgare och relevanta intressenter inom arkitektur, design, stadsplanering och byggprocesser, och/eller implementering av Europeiska gröna given (European Green Deal), särskilt New European Bauhaus.
  • Mode- och designsektorerna: Projekt som stärker kapaciteten hos mode- och designprofessionella inom konstnärligt skapande, marknadsföring, distribution och som verkar för bättre ekonomiska villkor för kultursektorn. Projekt som hjälper sektorerna att ta itu med i synnerhet nya digitala (som 3D- och AI-teknik), juridiska och tekniska trender som härrör från innovationer på marknaden och nya affärsmodeller.

  • Kulturturismsektorn: Projekt som stärker kapaciteten hos yrkesverksamma inom hållbar kulturturism: utbildningsaktiviteter, ökad medvetenhet om hållbarhet, miljöfrågor, ansvarsfull turism; och/eller utveckla indikatorer (bärförmåga, tillgång, energieffektivitet, ansvarsfull hantering av avfall), utvärderingsverktyg och registrering av kvalitativa och kvantitativa data; och/eller stödja den digitala omvandlingen för att utnyttja de ekonomiska effekterna av hållbar kulturturism (inklusive användningen av 3D- och AI-teknik).

  • Kulturarvsektorn: Förstärka kapaciteten hos yrkesverksamma inom kulturarvssektorn. Engagemang och dialog med människor i tolkning, kommunikation och presentation av kulturarv för att utveckla relationer med publiken. Utveckla tekniska och digitala metoder förinnehållsskapande och presentation av arkiverad produktion, digitalisering av kulturarvsmaterial, platser och historiska byggnader, inklusive användning av 3D- och AI-teknik. Riskhantering för kulturarv med fokus på förebyggande insatser och riskberedskap i förhållande till naturliga och icke-naturliga faror, inklusive klimatförändringar, i linje med Europeiska gröna given (Europan Green Deal).

   

  Tvärgående perspektiv (cross-cutting issues)

  Ansökan måste även behandla de tvärgående prioriteringarna inkludering, mångfald, jämställdhet och miljömässig hållbarhet i utformningen av projektet. En strategi för hur de tvärgående perspektiven inkluderas i projektet ska tas med i ansökan.

 • Ansökan om stöd till europeiska samarbetsprojekt kommer att utlysas en gång per år under programperioden 2021–2027.


  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.


  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar


  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.


  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.


  I utlysningsdokumentet finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

   

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

   

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

   

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

   

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative). 


  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 


  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats.

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng. Bedömningskriterierna för stöd till europeiska samarbetsprojekt finns att läsa i utlysningsdokumentet. 


  Bedömningskriterierna för stöd till europeiska samarbetsprojekt är:

  • Relevans 30 p
  • Kvalitet på innehåll och aktiviteter 30 p
  • Projektledning och projekthantering 20 p
  • Spridning av projektets resultat 20 p
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i utlysningsdokumentet.


  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Läs mer om nästa steg vid beviljat bidrag på EACEA:s webbplats.


  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakta oss

Vi hjälper dig som vill söka stöd inom Kreativa Europa och samverka internationellt.

Hitta inspiration

+ + +