Till navigation Till innehåll
Litteratur och läsande

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Stödet finns till för att fler ska ges möjligheten att utveckla god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Under bidragsomgången hösten 2023 tillför vi extra medel som öronmärks för ansökningar som rör insatser för urfolket samer och de nationella minoriteterna: sverigefinnar, tornedalingar, judar och romer.   

Stödet bidrar till att göra verklighet av regeringens nationella mål inom politiken för litteratur- och läsfrämjande.

Webbinarium
Handläggare Felice Jackson Rova och Anna Ringberg går igenom ansökningsblanketten.

Litterära kaféer där författare, poeter och andra kulturutövare intar den öppna scenen. Det är idén bakom Scenen för fler röster, en satsning som Drömmarnas Hus och ABF Malmö ligger bakom.

 • Organisationer som anordnar läsfrämjande insatser och/eller litterära evenemang som riktar sig till allmänheten kan söka det här bidraget. Det kan till exempel vara kommuner, bibliotek, föreningar och andra sammanslutningar med organisationsnummer och verksamhet i Sverige.

  Du kan inte söka det här bidraget som enskild person.

 • Det går att få bidrag för olika kostnader i samband med att projektet genomförs, exempelvis lönekostnader, arvoden och marknadsföring. Det går också att söka bidrag för att sprida metoder och erfarenheter.

  Vi prioriterar inte interna personalarrangemang eller fortbildningsinsatser, läsfrämjande insatser i skolan, medieinköp, förstudier eller ordinarie verksamhet inom exempelvis biblioteksområdet.

 • Du kan söka stöd två gånger per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Budgeten ska beskriva hela verksamheten/projektet och inte bara de delar som går att söka bidrag för. Om du söker för ett flerårigt projekt ska budgeten gälla för ett år i taget och en ny ansökan ska skickas in varje år. Observera att folkbibliotek/kommunal verksamhet och regional verksamhet inte behöver fylla i omsättning från senaste fastställda årsredovisning/motsvarande, samt resultat från senaste fastställda årsredovisning/motsvarande. Ni kan skriva nollor i dessa fält.
  Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den. 

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Referensgruppen för stöd till läs- och litteraturfrämjande insatser

  När vi bedömer ansökningar prioriterar vi projekt som bidrar till att fler, i alla åldrar, tar del av litteratur och lockas till läsning.

  I bedömningen av ansökningarna lägger vi stor vikt på delaktighet och samverkan i projektet, konstnärlig kvalitet och breddat deltagande.

  Med bibliotekslagen som utgångspunkt ser vi gärna insatser som riktar sig till de prioriterade målgrupperna som är:  

  • personer med annat modersmål än svenska  
  • personer som tillhör någon av de nationella minoriteterna
  • personer med funktionsnedsättning 
  • barn och unga

  Den totala bidragsgivningen ska kännetecknas av:  

  • förnyelse och utveckling 
  • tillgänglighet och geografisk spridning

  Det är positivt om ditt projekt även har annan finansiering. Framhåll i kalkylen såväl egna insatser i form av personal och lokaler, som sökta och erhålla bidrag från annat håll samt eventuella sponsorinsatser. Bidraget är avsett som komplement till övrig finansiering. 

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakta oss

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Felice Jackson Rova

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +