Till navigation Till innehåll
 • Stängd för ansökan
 • Första ansökningsdag:
 • Sista ansökningsdag:
 • Lägg till i din kalender
Kreativa Europa

Europeiska nätverk

Kreativa Europa är EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna. Det här stödet kan sökas för europeiska nätverk som består av minst 15 medlemsorganisationer från minst 10 länder som deltar i Kreativa Europa. Nästa ansökningsomgång omfattar nätverksaktiviteter för de nästkommande fyra åren 2024–2027.

Sex inverterade dansare mot djupblå scenografi som ger känsla av rymden.

Syftet med stödet är att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter att arbeta transnationellt och internationellt, att förbättra kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer att främja talanger, att möta gemensamma utmaningar, att vara innovativa, samt att skapa jobb och tillväxt.

Stödet finansierar aktiviteter som bidrar till att utveckla nya kunskaper och kompetenser, anpassning till digital teknologi, sätt att prova nya innovativa strategier för ökad delaktighet och publikutveckling samt att testa nya affärs- och ledningsmodeller. Nätverken arbetar även för att stärka konstnärers och kulturskapares möjligheter att arbeta internationellt och få nya yrkesmöjligheter.

Läs mer om utlysningen i utlysningsdokumentet. Läs dokumentet noggrant, all information som ges om utlysningen på den här sidan kommer från dokumentet. 

Call for proposals – European Networks of Cultural and creative Organisations

Webbinarium

I webbinariet från den 15 november kan du höra mer om bidraget. Delen om nätverk börjar 53 minuter in i sändingen. Du hittar alla länkar som det refereras till i presentationen här på bidragssidan.

Kulturrådet och Svenska Filminstitutet är Sveriges kontaktkontor för Kreativa Europa. Vi ger rådgivning till svenska aktörer som vill ansöka och samverka internationellt.

Läs mer om Kreativa Europa

 • Stödet är öppet att ansöka om för europeiska nätverk inom samtliga kulturella och kreativa sektorer. Nätverk som endast omfattar organisationer inom den audiovisuella sektorn är inte stödberättigade.

  Den sökande organisationen behöver ha ett registrerat organisationsnummer.
  Den sökande organisationen måste ha varit juridisk person i minst två år vid sista ansökningsdag.

  Ett europeiskt nätverk måste bestå av minst 15 medlemsorganisationer från minst 10 länder som deltar i programområde Kultur. Minst 5 av dessa måste vara baserade i 5 olika EU-medlemsstater eller EFTA-länder.

  I dagsläget deltar utöver EU:s medlemsstater även Norge och Island i Kreativa Europa. Europeiska kommissionen skriver löpande avtal med andra länder som kommer att delta i programmet. Listan över dessa länder uppdateras på denna sida.

  Länder utanför EU som deltar i programmet

  Nätverken ska bestå av organisationer som har ett gemensamt uppdrag och regler om styrning och kontroll. Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter måste formellt anges i stadgar eller motsvarande som medlemmarna gemensamt har kommit överens om. Ett nätverk består av en samordnande organisation och deras medlemmar. Den samordnande organisationen är juridiskt ansvarig för ansökan.

 • Syftet med stödet är att stärka de kulturella och kreativa sektorernas möjligheter att arbeta transnationellt och internationellt, att förbättra kapaciteten hos europeiska kulturella och kreativa sektorer att främja talanger, att möta gemensamma utmaningar, att vara innovativa, samt att skapa jobb och tillväxt.

  Stödet finansierar aktiviteter som syftar till att utveckla nya kunskaper och kompetenser, anpassning till digital teknologi, sätt att prova nya innovativa strategier för ökad delaktighet och publikutveckling samt att testa nya affärs- och ledningsmodeller. Nätverken arbetar även för att stärka konstnärers och kulturskapares möjligheter att arbeta internationellt och få nya yrkesmöjligheter.

  En ansökan om nätverksstöd måste ha fokus på minst ett av följande prioriterade områden:

  • Att öka tillgången till kultur och stärka deltagandet i kulturlivet, såväl publikens engagemang som strategiskt arbete med publikutveckling.
  • Att bygga upp kapaciteten inom de europeiska kulturella och kreativa sektorerna, inklusive gräsrotsorganisationer och mikroorganisationer, för att vara aktiva på internationell nivå, i och utanför Europa.
  • Att bidra till Europeiska gröna given (European Green Deal), särskilt New European Bauhaus, genom att uppmuntra de europeiska kulturella och kreativa sektorerna att arbeta mer miljömässigt hållbart och sprida relevanta metoder.
  • Att hjälpa de europeiska kulturella och kreativa sektorerna att dra full nytta av ny teknik för att förbättra deras konkurrenskraft.

  Tvärgående perspektiv som behöver inkluderas i nätverkets arbete är jämställdhet, mångfald, inkludering och hållbar miljömässig utveckling. Mer information om de prioriterade områdena och de tvärgående perspektiven finns att läsa i riktlinjerna för ansökan.

  Kreativa Europa program (CREA)

  Utlysningen gäller en ansökan om totalt tre år (2021-2023) genom partnerskapsavtal. Varje år görs en förenklad ansökan. EU-stödet kan utgöra max 80 procent av projektets totala kostnader.

  Europeiska nätverk som fått stöd från Kreativa Europa 2017–2020 

  Budget för utlysningen

  Totalt cirka 30 europeiska nätverk inom olika kulturella och kreativa sektorer kommer att finansieras i utlysningen 2021. Totalt 9 000 000 euro kommer att fördelas år 2021.

 • Utlysningen är öppen för ansökningar 23 november, 2023–7 mars kl.17.00, 2024. 

  Ansökan om stöd till europeiska nätverk kommer att utlysas två gånger under programperioden 2021–2027. 

  Vänta inte till sista ansökningsdagen med att skicka ansökan.

  Alla öppna utlysningar inom Kreativa Europa publiceras i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal

 • Ansökan skickas in digitalt via Europeiska kommissionens ansökningsportal.

  Funding & Tenders Portal

  Se instruktionsfilm om hur ansökningsportalen fungerar

  För att ansöka inom Kreativa Europa behöver din organisation först skapa ett användarkonto i portalen. En organisation kan använda samma användarkonto för ansökningar inom alla EU-program. När ett användarkonto är skapat får du ett så kallat PIC-nummer för organisationen. PIC-numret används för alla EU-ansökningar under programperioderna 2014–2020 och 2021–2027. Om du arbetar i en stor organisation, kolla med någon om organisationen redan har ett användarkonto och ett PIC-nummer innan du börjar.

  Läs noga vilka dokument som ska laddas upp som bilagor till användarkontot.

  riktlinjerna finns information om vilka obligatoriska bilagor som ska laddas upp som del av ansökan.

  En ansökan som skickas in efter sista ansökningstid kommer inte att behandlas på grund av principen för likabehandling. Om du får tekniska problem när ansökan ska skickas, ta en skärmdump på problemet och mejla Europeiska kommissionens tekniska support EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@ec.europa.eu innan ansökningstiden gått ut.

  Vilket språk ska användas?

  För att bedömningsprocessen ska gå så snabbt som möjligt rekommenderas att ansökan skrivs på engelska, franska eller tyska, men det är formellt möjligt att skriva ansökan på något av EU:s andra officiella språk. I vissa delar av ansökan är engelska obligatoriskt, exempelvis sammanfattningen av projektet. De flesta väljer att skriva ansökan på engelska.

  Vad händer efter att ansökan har skickats in?

  Den person som har angetts som kontaktperson för ansökan mottar beslutet per e-post. Under urvalsprocessen kan European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel, kontakta dig om de behöver kompletterande information. Därför är det viktigt att den kontaktperson som angetts i ansökan är tillgänglig via den e-postadress som angivits.

  Om obligatoriska uppgifter eller dokument saknas i ansökan finns ingen möjlighet att komplettera i efterhand. Om din ansökan beviljas kommer du även få ett e-postmeddelande från REA (Research Executive Agency) i Bryssel där ni eventuellt ombeds komplettera uppgifter gällande er organisation och utse en så kallad LEAR (Legal Entity Appointed Representative)

  Varje organisation måste utse en person som LEAR (Legal Entity Appointed Representative). Det är den enda person som har behörighet att ändra organisationsuppgifterna i Funding & Tenders Portal. Den person som utnämns till LEAR bör därför vara en person inom organisationen som är permanent anställd. 

  Läs mer om LEAR och hur du går tillväga för att utse en LEAR-representant på europeiska kommissionens webbplats

 • Alla stöd inom Kreativa Europa administreras av genomförandeorganet European Education and Culture Executive Agency (EACEA) som hör till Europeiska kommissionen och har kontor i Bryssel. Efter skriftlig bedömning av minst två externa experter per ansökan fattar EACEA beslut. Kreativa Europa Desk Sverige fattar inga bidragsbeslut.

  Ansökan bedöms utifrån hur väl ansökan uppfyller de bedömningskriterier (Award Criteria) som finns formulerade för respektive stöd. Varje sökande får en skriftlig och poängsatt bedömning av sin ansökan. En ansökan kan få max 100 poäng. Bedömningskriterierna för stöd till europeiska nätverk finns att läsa i riktlinjerna (sid. 18-19).

  Bedömningskriterierna för stöd till europeiska nätverk är:

  • Relevans 40 p
  • Kvalitet på innehåll och aktiviteter 25 p
  • Projektledning och projekthantering 10 p
  • Spridning av projektets resultat 25 p
 • Läs Annotated Grant Agreement om villkoren och reglerna för stöd samt om de olika roller som en organisation kan ha i ett Kreativa Europa-projekt. 

  Villkoren för finansiering anges i riktlinjerna.

  Kreativa Europa program (CREA)

  När en ansökan beviljas, signerar projektledaren ett kontrakt med EACEA. I kontraktet anges avtalsvillkoren.

  Om ni önskar göra ändringar i projektets aktiviteter eller budget under projekttidens gång kontaktar ni er handläggare på EAECA i Bryssel, som behöver godkänna alla ändringar.

 • Redovisningen lämnas digitalt i Funding & Tenders Portal. Om din organisation deltar som partner i ett samarbetsprojekt, är det projektledaren som har huvudansvaret för redovisningen, men samtliga organisationer som är del av projektet behöver bidra. Om ni har frågor gällande redovisningen, kontakta er handläggare på EAECA i Bryssel.

Kontakta oss

Vi hjälper dig som vill söka stöd inom Kreativa Europa och samverka internationellt.

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +