Till navigation Till innehåll
22 dagar kvar
Litteratur och läsande

Läs- och litteraturfrämjande insatser

Syftet med bidraget är att främja läsning och spridning av litteratur och kulturtidskrifter av hög kvalitet i hela landet.

Det här bidraget riktar sig till aktörer inom det fria kulturlivet (föreningar, ideella organisationer och företag). Från och med våren 2024 har bidraget delats upp i två bidrag. Offentliga aktörer (kommuner och regioner) kan söka bidraget till hösten, ansökan öppnar 10 september 2024. Undrar du som offentlig aktör något, vänligen kontakta: las-litteraturbidrag@kulturradet.se.

 • Bidrag kan sökas av fristående aktörer med verksamhet i Sverige som

  - anordnar evenemang eller bedriver annan verksamhet för att sprida litteratur eller kulturtidskrifter i Sverige, och
  - anordnar läsfrämjande insatser, exempelvis bokhandlar, ideella föreningar och andra sammanslutningar.

  Bidrag kan endast ges till juridiska personer, inte till enskilda personer.

  Bidrag kan inte sökas av regioner, kommuner och aktörer som har offentlig huvudman som till exempel bibliotek, förskolor och skolor. Bidraget kan heller inte sökas av fristående skolor och förskolor som erhåller annat statligt bidrag.

 • Det går att söka bidrag för olika kostnader i samband med projektets genomförande som till exempel lönekostnader, arvoden, marknadsföring med mera.

  Projektet ska påbörjas inom ett år från sista ansökningsdag och avslutas senast inom ett och ett halvt år från sista ansökningsdag.

 • Du kan söka stöd två gånger per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Budgeten ska beskriva hela verksamheten/projektet och inte bara de delar som går att söka bidrag för. Om du söker för ett flerårigt projekt ska budgeten gälla för ett år i taget och en ny ansökan ska skickas in varje år. 
  Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den. 

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor

  Det här bidraget har inga obligatoriska bilagor.

 • När sista ansökningsdatum har passerat går referensgruppen för bidraget till läs- och litteraturfrämjande insatser igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av bidraget i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådets enhetschef fattar beslut om fördelning. 

  Kulturrådet prioriterar inte ansökningar från aktörer som ingår i Kultursamverkansmodellen eller får bidrag från Kulturrådet till regional kulturverksamhet i Stockholm.

  Kulturrådet prioriterar ansökningar som även har annan finansiering.

  När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt den konstnärliga kvaliteten.
  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av följande:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma i kulturlivet
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.
  Vid fördelning av statsbidrag ska det särskilt beaktas att stödet får en god spridning över landet.

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår i en till bidragsbeslutet bifogad villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkor som gäller för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Riktlinjer för statsbidrag till läs- och litteraturfrämjande insatser

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakta oss

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Felice Jackson Rova

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +