Till navigation Till innehåll
Regional utveckling

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt där effekterna sträcker sig utöver den ordinarie verksamheten.

Workshop med projektet Plats för slöjd i Husby.
Foto: Ebba Bryngelsson.

 • Du kan söka det här bidraget om du representerar någon av följande verksamheter i Region Stockholm som finns utpekade i Kulturrådets regleringsbrev:

  • Folkoperan
  • Stockholms Stadsteater
  • Oktoberteatern
  • Regionbiblioteket Stockholm
  • Cirkus Cirkör
  • Region Stockholm för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten
  • Stockholms läns museum
  • Stockholms stadsmuseum
  • Grafikens hus
 • Du kan få bidrag för projekt som har effekter som sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling, och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Projekten kan exempelvis vara konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom ett kulturområde.

   

  Du får inte fördela vidare det här bidraget i form av stöd eller stimulansmedel till andra organisationer.

   

  Enligt förordningen som styr detta bidrag får utvecklingsmedel endast lämnas till verksamhet som också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman.

   

  Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år. Vi ger stöd för ett år i taget vilket innebär att du årligen söker stöd för fleråriga projekt. Kulturrådet har enligt budgetlagen inte möjlighet att göra utfästelser för mer än ett år i taget vilket medför att myndigheten varje år måste göra en ny prövning, även av de fleråriga projekten.När du ansöker för år 2 och år 3 ska du ange samma projektnamn som tidigare år. 

   

  Observera att ett projekt som får bidrag måste starta under samma kalenderår som vi har beviljat bidraget.

 • Vanligtvis kan du söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst. Ibland blir det två utlysningar per år.

   

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

   

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

   

  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

   

  Om du har bilagor ska du bifoga dem till din ansökan via onlinetjänsten eller skicka dem med e-post till kulturradet@kulturradet.se. Ange det aktuella ärendenumret om du skickar via e-post.

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten


  Tidigare lämnade fleråriga projektverksamheter in en lägesrapport inför ansökan om bidrag för nästkommande år. Detta har sedan 2021 tagits bort. Istället kan eventuella ändringar i projektet lämnas i ansökningsblanketten.

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter med god kunskap inom olika konstområden. I beredningsprocessen av ansökningarna deltar även sakkunniga från samverkansrådets parter som är knutna till kultursamverkansmodellen.


  Läs mer om samverkansrådet

   

  Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

   

  I bedömningen utgår vi från regeringens prioriteringar som finns angivna i Kulturrådets regleringsbrev. Enligt regleringsbrev för 2022 ska Kulturrådet inom ramen för utvecklingsbidragen bland annat prioritera digitalisering, interregional samverkan, insatser för att stärka arrangörer, barn och unga samt insatser för att stärka blåsmusiker och blåsmusiken som konstart.

   

  När vi bedömer din ansökan prioriterar vi strategiska utvecklingsprojekt av nationellt intresse. Vi prioriterar också projekt med regional förankring och spridning och med regional medfinansiering.

   

  Med strategiska utvecklingsinsatser av nationellt intresse avses projekt som har effekter som sträcker sig utöver de enskilda verksamheternas organisatoriska utveckling och som bidrar till att främja en kulturpolitiskt värdefull utveckling som relaterar till de nationella kulturpolitiska målen. Exempelvis konstnärliga och kvalitativa utvecklingsprojekt, projekt som är metodutvecklande eller kan utveckla den nationella infrastrukturen inom kulturområdet.

   

  I vår bedömning tar vi hänsyn till regionernas ställningstagande för de enskilda projekten.

   

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

   

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

   

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.


  Organisationer som arrangerar publik verksamhet


  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

   

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Regleringsbrev för Statens kulturråd

  Förordning (2012:515) med instruktion för Kulturrådet

  Förordning 1996:1598 om statsbidrag till regional kulturverksamhet

  Riktlinjer för statsbidrag för tidsbegränsade utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom Kultursamverkansmodellen

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om svarsalternativ för kön

   

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen.

  Redovisning ska göras årsvis, även för fleråriga projekt. 

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av redovisningsblanketten

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Margareta Brilioth

 • Regional koordinator

Andreas Åberg

 • Handläggare

Ove Bengtsson

 • Handläggare

Camilla Nyman

 • Handläggare

Anna Livén West

 • Bild- och formkonst

Henriette Zorn

 • Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Caroline von Hove

 • Handläggare

Jakob Eknor

 • Handläggare för musik

Annette Taranto Fuller

 • Handläggare för dans och cirkus

Hitta inspiration

+ + +