Till navigation Till innehåll
22 dagar kvar
Regional utveckling

Utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet i Region Stockholm

Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt där effekterna sträcker sig utöver den ordinarie verksamheten.

Två män arbetar med träsniderier i en verkstad.Workshop med projektet Plats för slöjd i Husby.
Foto: Ebba Bryngelsson.

Information inför ansökan 2024

Mot bakgrund av minskad budget för utvecklingsbidrag under 2024 så kommer vi prioritera pågående projekt.

 • Du kan söka det här bidraget om du representerar någon av följande verksamheter i Region Stockholm som finns utpekade i Kulturrådets regleringsbrev:

  • Folkoperan
  • Stockholms Stadsteater
  • Oktoberteatern
  • Regionbiblioteket Stockholm
  • Cirkus Cirkör
  • Region Stockholm för den regionala musikverksamheten och danskonsulentverksamheten
  • Stockholms läns museum
  • Stockholms stadsmuseum
  • Grafikens hus
 • Du kan söka bidraget till följande ändamål:

  • Teater-, dans- och musikinstitutioners utvecklingsarbete med att nå nya publikgrupper, turnéverksamhet, samarbete över konstområdesgränserna samt samverkan mellan professionella konstutövare och amatörer.
  • Regionala museer utvecklingsarbete med att nå nya publikgrupper och att granska museernas samlingar.
  • Länsbibliotekets arbete med att utveckla den regionala biblioteksverksamheten.

  Du får inte fördela vidare det här bidraget i form av stöd eller stimulansmedel till andra organisationer.

  Enligt förordningen som styr detta bidrag får utvecklingsmedel endast lämnas till verksamhet som också får bidrag från region, kommun eller annan huvudman.

  Bidraget är tidsbegränsat och lämnas under högst tre år. Vi ger stöd för ett år i taget vilket innebär att du årligen söker stöd för fleråriga projekt. Kulturrådet har enligt budgetlagen inte möjlighet att göra utfästelser för mer än ett år i taget vilket medför att myndigheten varje år måste göra en ny prövning, även av de fleråriga projekten. När du ansöker för år 2 och år 3 ska du ange samma projektnamn som tidigare år.

  Observera att ett projekt som får bidrag måste starta under samma kalenderår som vi har beviljat bidraget.

  Mot bakgrund av minskad budget för utvecklingsbidrag under 2024 så kommer vi prioritera pågående projekt.

 • Vanligtvis kan du söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst. Ibland blir det två utlysningar per år.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka 8 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Om du har bilagor ska du bifoga dem till din ansökan via onlinetjänsten eller skicka dem med e-post till kulturradet@kulturradet.se. Ange det aktuella ärendenumret om du skickar via e-post.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor

  Detta bidrag har inga obligatoriska bilagor.

  Tidigare lämnade fleråriga projektverksamheter in en lägesrapport inför ansökan om bidrag för nästkommande år. Detta har sedan 2021 tagits bort. Istället kan eventuella ändringar i projektet lämnas i ansökningsblanketten.

 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna är ämnesexperter med god kunskap inom olika konstområden.

  Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Kulturrådet bedömer hur utvecklingsprojekten bidrar till att:

  • Utveckla en mångsidig verksamhet av hög kvalitet vid teater-, dans- och musikinstitutioner.
  • Utveckla arbetssätt för att stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället och miljön i övrigt.
  • Utveckla arbetet med att ge varje medborgare en god tillgång till böcker och information genom att länsbiblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning, rådgivning, information, fortbildning samt specialtjänster.

  Regeringen har också angett prioriteringar för utvecklingsbidrag i Kulturrådets regleringsbrev för 2023. Där anges att Kulturrådet bland annat ska prioritera digitalisering, interregional samverkan, insatser för att stärka arrangörer samt barn och unga.

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv.

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan. 

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Kulturrådets generella villkor

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Regleringsbrev för Statens kulturråd

  Förordning (2012:515) med instruktion för Kulturrådet

  Förordning 1996:1598 om statsbidrag till regional kulturverksamhet

  Riktlinjer för statsbidrag för tidsbegränsade utvecklingsbidrag till regional kulturverksamhet inom Kultursamverkansmodellen

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen.

  Redovisning ska göras årsvis, även för fleråriga projekt.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar inom regional kulturverksamhet

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Jerk Sörenson

Handläggare

Ove Bengtsson

Handläggare

Anna Eineborg

Handläggare

Henriette Zorn

Regionala bibliotek, litteratur och läsfrämjande

Caroline von Hove

Handläggare

Jakob Eknor

Handläggare för musik

Annette Taranto Fuller

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +