Till navigation Till innehåll
Litteratur och läsande

Mer läsning – främja litteratur och läsning

Bidrag till utveckling av litteratur- och läsfrämjande insatser genom tidsbegränsade projekt.

Bidraget ska ge förutsättningar för strategiska litteratur- och läsfrämjande insatser samt stimulera till samverkan. Det ska även öka tillgängligheten till litteratur och läsning liksom möjligheten till delaktighet för barn och unga.

Bidraget innefattar:

Sagostund på biblioteket. Foto: Miguel Angel Regalado.

Webbinarium om bidraget

I webbinariet berättar handläggare mer om vad du behöver tänka på inför din ansökan.

 • Bidraget kan sökas av folkbibliotek, kommuner, regioner och andra offentliga aktörer som fristående skolor, förskolor och bibliotek.

  Bidraget kan sökas i samverkan med flera parter där huvudsökande ska vara en offentlig aktör. Organisationer i det civila samhället kan ingå som samarbetspartner. Huvudsökande ska vara ansvarig för projektet och ansökan. Samverkan ska vara förankrad och medsökande ska uppges i ansökan.

  Skolor och skolbibliotek

  I samverkan med folkbibliotek kan förskola, skola och eller skolbibliotek ingå i insatser som rör barn och ungas läsning på fritiden. Bidraget kan i vissa fall sökas av förskolor, skolor och skolbibliotek på egen hand. Insatserna ska vara utanför skolans ordinarie verksamhet och ansvar. Se mer om hur vi prioriterar under steg 5.

  Verksamheter som inte kan söka utvecklingsbidrag

  Definitioner av begrepp

  Här definierar vi begrepp som är viktiga för din ansökan.

  Definitioner av begrepp

 • Bidraget kan sökas för projekt som innefattar främjande insatser, evenemang och eller som sprider litteratur.

  Bidraget kan sökas för att utveckla folkbibliotekens arbete med litteratur- och läsfrämjande insatser. Exempelvis projekt tillsammans med och för användarna, strategiska insatser, ökad samverkan samt att utveckla metoder och arbetssätt.

  Hitta inspiration

  Det går att söka bidrag för kostnader som:

  • Löner och arvoden (inklusive sociala avgifter) för professionella kulturaktörer samt för övriga aktörer i projektet
  • Kostnader i direkt koppling till projektet som kommunikation samt mindre inköp av material och teknik
  • Resor och logi (främst i samband med kostnader för professionella kulturaktörer och programverksamhet)
  • Kostnader för nätverksbyggande och samverkan, fortbildning, uppföljning samt kunskapsspridning kan ingå i ansökan.

  Budgeten ska vara skälig. Kostnaderna för att genomföra projektet ska vara noga beskrivna och ersättning till kulturaktörer ska ta hänsyn till arvodesrekommendationer från berörda parter.

  Det går inte att söka bidrag för:

  • Kostnader som inte ingår i projektet
  • OH-kostnader för ordinarie personal i projektet
  • Inköp av medier, kostsamma mässor, studiebesök, konferensdeltagande eller liknande prioriteras inte
 • Du kan ansöka om bidraget en gång per år via vår onlinetjänst. Ansökningsperioden framgår av datumen högst upp på sidan.

  När kommer beslutet?

  Vi fattar beslut om din ansökan och om hur bidraget ska fördelas cirka åtta veckor efter sista ansökningsdag.

  När beslutet är fattat skickar vi det via e-post till den som står som kontaktperson i ansökan. Beslutet läggs också automatiskt in i ditt ärende i onlinetjänsten. Genom beslutet får du veta om din ansökan blivit beviljad eller fått avslag. Beslutet kan inte överklagas.

 • Du ansöker om bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under processtegen nedan för att logga in.

  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.

  Snabbguide till onlinetjänsten

  Vad ska ansökan innehålla?

  De obligatoriska frågor som finns i ansökningsblanketten måste besvaras.
  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Din ansökan ska omfatta ett enskilt projekt. Om du söker bidrag för flera projekt ska du göra en ansökan per projekt.

  Inga bilagor efterfrågas.

  Tänk på att

  Om ansökan inte är komplett kommer vi att begära kompletterande uppgifter. Det kan exempelvis vara projektbeskrivning med tidplan och projektbudget, samverkansavtal eller liknande.

  Om kompletteringarna inte kommer in inom den tid som vi beslutat kommer ansökan att avvisas.

 • När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. De prövar varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Handläggarna är ämnesexperter inom aktuellt konstområde. Ansvarig enhetschef fattar beslut om hur pengarna ska fördelas.

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av ansökan. Om någon handläggare inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Bedömning och prioritering

  Din ansökan bör vara grundad i en lokal behovsanalys för området litteratur- och läsfrämjande, relevanta styrdokument, befintlig forskning och/eller användarundersökningar. Det ska finnas en plan för en fortsatt satsning efter projektets slut.

  Vi bedömer även:

  • Förnyelse och utveckling
  • Konstnärlig frihet och lika möjligheter för alla att vara verksamma i kulturlivet, och/eller
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla bedömningsgrunder men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av samtliga perspektiv.

  Vi eftersträvar geografisk spridning samt variation av metoder och arbetssätt.
  Kulturrådet lägger vikt vid att projekten har en sektorsövergripande och långsiktig samverkan mellan olika parter. Lokal och regional förankring är av stor betydelse för projektens hållbarhet.

  Det är också viktigt att projekten bygger på beprövad erfarenhet och/eller förnyelse av metoder och arbetssätt för områdena litteratur- och läsfrämjande. Dessutom beaktar vi att barn och unga är delaktiga och medskapande när det gäller planering, genomförande och uppföljning.

  Vi prioriterar projekt som:

  • tillgängliggör möjligheten för barn och unga att läsa
  • särskilt riktar sig till barn och unga med funktionsnedsättning
  • stärker flerspråkighet, särskilt för målgruppen barn och unga
  • stärker nationella minoriteters språk, litteratur och kultur, särskilt för målgruppen barn och unga
  • särskilt stärker litteratur- och läsfrämjande för barn, unga och unga vuxna i åldrarna 13–25 år i områden med socioekonomiska utmaningar samt barn och unga i glesbygd
  • har fokus på utveckling
  • är av regionalt och/eller nationellt intresse inom bidragets områden
  • möjliggör tillgänglig läsning.

  Vid behov kan vi fatta beslut om ytterligare prioriteringar.

  Skolbibliotek är inte prioriterade utifrån de satsningar som görs på skolbibliotek i budgetpropositionen för 2024. Bedömning av ansökningar från förskola och skola görs utifrån projektens relevans och hur de möter bidragets prioriterade målgrupper samt övriga prioriteringar.

  Vad händer om bidraget beviljas?

  Om din ansökan beviljas betalar vi ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som angivits i ansökan.

 • För de bidrag Kulturrådet beviljar gäller generella villkor som framgår av en bilaga till bidragsbeslutet. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor, då finns de också med i bilagan.

  Projektet ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar.

  Vi kommunicerar beslutet och de villkor som gäller till alla som sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

  Förordning (2010:1058) om statsbidrag till litteratur, kulturtidskrifter och läsfrämjande insatser

  Förordning (2018:66) om stadsbidrag till folkbibliotek

  Riktlinjer för statsbidrag till Mer läsning - utvecklingsbidrag för främjande av litteratur och läsning

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker bidrag för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Om organisationen du representerar har bidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • När du får bidrag från Kulturrådet ska du lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet.

  Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

  Här kommer du att kunna se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av redovisningsblanketten (länk)

Vanliga frågor och svar inom litteratur, läsfrämjande och kulturtidskrifter

Kontakta oss

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Jesper Alm

Teresea Wedadjo Wallin

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +