Till navigation Till innehåll

Hur påverkas bidragsgivningen av kriget i Ukraina? Så här ställer sig Kulturrådet när det gäller kultursamarbeten med Ryssland och Belarus.

0 dagar kvar
Barn och unga

Skapande skola

Det här statsbidraget gör att konst och kultur integreras i grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att elever får större möjligheter till eget skapande genom möten med professionella kulturaktörer och kulturverksamheter. Bidraget stärker elevernas tillgång till kulturens alla uttrycksformer. Det är skolans huvudmän som kan söka bidraget.

Skapande skolas informationssida

På vår informationssida hittar du inbjudningar till kommande webbinarier och inspelningar från de som redan har varit. Du får vägledning och tips inför ansökan, kan läsa nyheter och rapporter samt hitta inspiration.

Läs mer på informationssidan

Bidrag för läsåret 2022/2023

Ansökan om bidrag för Skapande skola inför läsåret 2022/2023 var öppen 4 januari-3 februari 2022. Beslut fattas och kommuniceras under maj 2022.

Nedan hittar du information om det aktuella bidraget.

 • Du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller fristående huvudman för grundskolan kan söka det här bidraget. Du kan också söka om du enligt skollagen är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer, det vill säga har undervisning vid särskilda ungdomshem, för elever som vårdas på sjukhus eller vid en institution som är knuten till ett sjukhus, eller vid internationella skolor på grundskolenivå (som lyder under den svenska skollagen).

  Om du är huvudman för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan du också söka.

  Svenska utlandsskolor ligger utanför skollagens område och kan inte söka det här bidraget.

  Samverkan

  En kommunal huvudman kan inkludera fristående grundskolor (enskilda huvudmän) i sin ansökan.


  Samverkan kan ske mellan kommuner. Om flera kommuner vill samverka ska en huvudansvarig kommun utses som söker och redovisar bidraget.

  Som förutsättning för att få bidrag enligt förordningen ska:

  • huvudmannen ha utformat en handlingsplan för utvecklingsarbetet med kultur utifrån skolans behov och med en beskrivning av formerna för samverkan med kulturlivets parter. Du ska inte skicka in handlingsplanen till oss, det räcker med att du i ansökningsblanketten intygar att den finns.
  • redogöra för de kulturinsatser som planeras som ett komplement till den befintliga kulturverksamheten
  • skolans elever, med hänsyn till sina förutsättningar, ha getts tillfälle att medverka i arbetet med att planera, genomföra och följa upp insatserna.
 • Skapande skola-bidrag kan sökas för konst- och kulturprojekt inom scenkonst, litteratur, visuell konst, arkitektur, design, konsthantverk, film, media, hemslöjd samt arkiv- och museiverksamhet.

   

  Bidrag ges endast till Skapande skola-projekt som uppfyller samtliga punkter nedan. Konst- och kulturprojekt som:

  • har fokus på elevernas eget skapande genom olika konst- och kulturuttryck
  • ger eleverna möjlighet till konstnärlig fördjupning inom konst och kultur
  • genomförs av kulturaktörer som uppfyller bidragets krav på professionalitet
  • medverkar till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolans verksamhet genom konstnärliga processer och metoder
  • ger eleverna möjlighet till delaktighet i planering, genomförande och uppföljning, innan, under och efter projektet
  • sker som en del av den obligatoriska undervisningen

  OBS! Utöver ovanstående går det även att söka för- och/eller efterarbete med skolans pedagoger och den professionella kulturaktören till exempel i form av workshops eller liknande aktiviteter som en del av ett Skapande skola-projekt.

  Följande kostnader kan sökas för: (enligt kostnadsposter i blanketten)

  • löner och arvoden till professionella kulturverksamheter/ kulturaktörer
  • resor och logi för anlitad kulturaktör
  • projektkostnader, dvs direkta kostnader relevanta för projektets genomförande

  De här kostnaderna går inte att söka för:

  • administrationskostnader
  • material som behövs i skolans ordinarie verksamhet, t.ex. inventarier, teknik, böcker, förbrukningsmaterial, förtäring etc.
  • skolresor, lägerskolor, fritidsverksamhet eller liknande
  • insatser som ingår i grundskolans ordinarie verksamhet
  • utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal 
  • kompensation för huvudmannens besparingar
  • finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.

  Huvudmannen ansvarar för att eleverna under sin tid i grundskolan får ta del av en bredd av konstnärliga uttryck.

  Hitta professionella kulturaktörer

  I vår ordlista hittar du en förklaring av yrkesverksam professionell kulturaktör och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

 • Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.

  Efter att vi tagit emot en ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att pröva den. Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

  Ansökningsdatum 2022

  Här hittar du en översikt över alla ansökningsperioder under 2022 för samtliga bidrag.

   

  Ansökningsdatum 2022

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

  Om du är huvudmannens kontaktperson för Skapande skola-bidraget och saknar inloggningsuppgifter, behöver ändra kontaktuppgifter eller har övriga tekniska frågor, kontakta Kulturrådets support: support@kulturradet.se
  Meddela att era kontaktuppgifterna behöver uppdateras för alla öppna ärenden.


  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du ansöker.

  Guide: Så ansöker du 


  I vår ordlista hittar du en förklaring av kontaktperson för Skapande skola-bidraget och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

  Arbetsdokument för ansökan 2022/23

 • Kulturrådet gör en sammanvägd bedömning av följande i ansökningarna:

  • hur projekten uppfyller bidragets syften:
   • att öka elevens eget skapande tillsammans med professionella kulturaktörer
   • med att långsiktigt medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck integreras i skolans eget arbete med konst och kultur och bidrar till nya arbetssätt, metoder och lärprocesser i skolan
  • hur huvudmannen ger elever möjlighet att medverka, med hänsyn till deras förmåga, i planering, genomförande och uppföljning av projekten
  • rimlig och relevant budget i förhållande till planerade projekt
  • huvudmannens förutsättningar för att genomföra projektet

  När sista ansökningsdatum har passerat går handläggare igenom alla giltiga ansökningar. Handläggare bedömer varje enskild ansökan i förhållande till övriga ansökningar och för en diskussion om fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en handläggare är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon handläggare inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Utifrån tillgängliga medel och i konkurrens med samtliga sökanden sker en fördelning. Har ni fått betydligt mindre medel beviljat mot sökt belopp, ber vi er inkomma med projektändring via mail.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Skapande skola-aktiviteten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar och riktlinjer som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2007:1436)

   

  Riktlinjer för läsåret 2022/23 

   

  Allmänna förordningen

   

  Kulturrådets regleringsbrev

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. 

   

  Vilka datum och villkor som gäller för redovisningen hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. 

   

  Om du som kontaktperson för Skapande skola-bidraget saknar inloggningsuppgifter, behöver ändra kontaktuppgifter eller har övriga tekniska frågor, kontakta Kulturrådets support: support@kulturradet.se.
  Meddela att era kontaktuppgifter behöver uppdateras för alla öppna ärenden.

   

  Kopia av redovisningblankett 

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten för att kunna förbereda dig inför redovisningen i onlinetjänsten. Kopian ska inte skickas in till Kulturrådet. Redovisningen till Kulturrådet går endast att göra online.

  Kopian av redovisningsblanketten är ifyllningsbar och kontaktpersoner för Skapande skola-bidraget med ansvar för många enheter kan därför använda kopian som arbetsmaterial och skicka ut till sina skolor för att samla in underlag inför redovisningen i onlinetjänsten.

  Kopia av redovisningsblankett

   

  Riktlinjer för läsåret 2020/2021 och 2021/2022

  Du som redovisar bidraget för läsåret 2020/2021 eller du som ska redovisa för läsåret 2021/2022 ska utgå från dessa riktlinjer.


  Riktlinjer för Skapande skola läsåret 2020/2021


  För huvudmän med många kulturaktörer

  Den här bilagan är en excel-fil som är till för de huvudmän som har fler än 50 kulturaktörer.


  Bilaga för redovisning av kulturaktörer


  Innan du redovisar

  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du redovisar.


  Så redovisar du Skapande skola

   

  Den som får stöd ska lämna in en redovisning via vår onlinetjänst senast det datum som vi beslutat och kommunicerar via e-post i samband med beslutet. Där informerar vi också om de villkor som gäller för redovisningen. Redovisningen ska ske utifrån de villkor som meddelas i samband med beslut och redovisningsblankett.

  Redovisningsblanketten utformas utifrån innehållet i riktlinjerna för bidraget, villkorsbilagan samt generella återrapporteringskrav i Kulturrådets regleringsbrev och instruktion.

Vanliga frågor och svar

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Josefine Alm

 • REGION/LÄN: DALARNA, JÖNKÖPING, KRONOBERG, HALLAND, KALMAR, SKÅNE, UPPSALA, VÄRMLAND OCH VÄSTRA GÖTALAND

Lykke Pörtfors

 • Region/Län: Blekinge, Gotland, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Stockholm, Södermanland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro och Östergötland
+ + +