0 dagar kvar
Barn och unga

Skapande skola

Det här bidraget gör att konst och kultur integreras i förskolan och grundskolan på lång sikt. Det bidrar till att barn får större möjligheter till eget skapande genom professionell kultur.

Här får du en snabb inblick i vad Skapande skola är. 

 

Jojkworkshop är en del av Skapande skola-projektet i Arvidsjaur, där eleverna får möta den samiska konsten och kulturen.

Har du frågor om Skapande skola? Här har vi har svar på vanliga frågor.

 • 1. Kan du ansöka?

  Du som enligt den svenska skollagen är kommunal, statlig eller fristående huvudman för förskolan och/eller grundskolan kan söka det här bidraget. Du kan också söka om du enligt skollagen är huvudman för vissa särskilda utbildningsformer, det vill säga har undervisning vid särskilda ungdomshem, för elever som vårdas på sjukhus eller vid en institution som är knuten till ett sjukhus, eller vid internationella skolor på grundskolenivå.

   

  Om du är huvudman för grundsärskolan, specialskolan och sameskolan kan du också söka.

   

  En kommunal eller statlig huvudman kan i sin ansökan inkludera fristående för- och grundskolor.

   

  Svenska utlandsskolor ligger utanför skollagens område och kan inte söka det här bidraget.

  För att kunna söka ska du intyga att huvudmannen har en handlingsplan som handlar om utvecklingsarbetet med kultur och utgår från förskolans eller skolans behov. Handlingsplanen ska beskriva formerna för samverkan med kulturlivets parter. Du behöver inte skicka in handlingsplanen till oss, det räcker med att intyga att den finns.

   

   

   

 • 2. För vad kan du få bidrag?

  Du kan få bidrag för:

  • inköp av professionell kulturverksamhet inom Kulturrådets konstområden samt film.
  • konst- och kulturinsatser som främjar barns och elevers eget skapande som en del i undervisningen
  • konst- och kulturinsatser som främjar en långsiktig samverkan mellan förskolan, förskoleklassen, grundskolan eller vissa särskilda utbildningsformer och kulturlivets parter.

   

  Aktiviteterna du söker stöd för ska genomföras i samarbete med en yrkesverksam professionell kulturaktör. I vår ordlista hittar du en förklaring av yrkesverksam professionell kulturaktör och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

   

  Din ansökan kan handla om aktiviteter för både förskola och grundskola, eller för bara förskola eller bara grundskola.

   

  De här kostnaderna går att söka för:

  • Löner och arvoden, resor och logi för professionella kulturaktörer
  • Kulturaktiviteter utanför skolan, till exempel biljetter, entréavgifter och resor
  • Övrigt, exempelvis material, lokaler och ljud- och ljussättning. De kostnaderna får utgöra maximalt 20 procent av det beviljade bidraget.

   

  De här kostnaderna går inte att söka för:

  • administration, exempelvis samordning av Skapande skola-insatser, utvärdering, kompetensutveckling eller fortbildning av personal
  • insatser som ingår i grund- och förskolans ordinarie verksamhet
  • teknik, materiel och böcker som behövs i ordinarie verksamhet
  • utveckling av den ordinarie verksamheten och anställning av personal
  • kompensation för huvudmannens besparingar
  • skolresor, lägerskolor eller liknande
  • finansiering av kulturskolepedagogers ordinarie uppdrag inom Kulturskolan. De kulturskolepedagoger som blir engagerade i Skapande skola ska frigöras i motsvarande grad från sin ordinarie tjänst under projekttiden.

   

  För att barn och unga ska få möta en variation av kulturaktörer och konstuttryck ger vi bidrag för samarbete mellan skola och en enskild kulturaktör i högst tre år, den så kallade treårsprincipen. I vår ordlista hittar du en förklaring av treårsprincipen och andra centrala begrepp inom Skapande skola.

 • 3. När kan du ansöka?

  Du kan söka det här bidraget via vår onlinetjänst en gång per år, under tidig vårtermin. Det går bara att söka för kommande läsår.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.


  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 12 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • 4. Hur ansöker du?

  Du ansöker via vår onlinetjänst. I din ansökan ska du lämna den information vi frågar efter i ansökningsomgången. Efter att vi tagit emot din ansökan kan vi i vissa fall begära in ytterligare uppgifter för att bedöma den.

  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du ansöker.


  Guide: Så ansöker du 

   

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

   

  Kopia av ansökningsblanketten

 • 5. Hur bedömer vi din ansökan?

  Efter sista ansökningsdatum går handläggare med ansvar för Skapande skola igenom alla giltiga ansökningar. Handläggarna bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådets generaldirektör fattar beslut om bidrag.

   

  Vi prioriterar ansökningar där barnets och elevens möte med det konstnärliga uttrycket och den kreativa processen står i fokus. Vi bedömer huvudmannens förmåga att genomföra projektet och prioriterar också ansökningar som innehåller:

  • Samarbete med yrkesverksamma professionella kulturaktörer.
  • Tydliga och avgränsade målgrupper eller projekt, exempelvis utifrån specifika förhållanden i kommunen, årskurser man vill satsa på eller specifika projekt.
  • Ansökningar som ger barn och elever möjlighet att medverka, med hänsyn till deras förmåga, i planering, genomförande och uppföljning av aktiviteterna.
  • Förnyelse och utveckling av konst- och kulturaktiviteter genom ett fördjupat tänk kring arbetet tillsammans med kulturaktörerna.
  • Utjämning i tillgång till kultur, exempelvis när det gäller geografiskt avstånd till konst- och kulturutbud eller socioekonomiska förutsättningar.

   

  I vår bedömning tittar vi också på att barnen och eleverna har lika möjlighet att ta del av kulturaktiviteterna inom Skapande skola utifrån rättighetsperspektiven (se förklaring längre ned).

   

  När det gäller förskolor prioriterar vi ansökningar som innehåller:

  • Huvudmannens egen motivering till varför de har låg tillgång till konst och kultur, exempelvis geografiskt avstånd till konst- och kulturutbud eller socioekonomiska förutsättningar.
  • Aktiviteter med professionella namngivna kulturaktörer.
  • Avgränsning till barn som är 4-5 år.
  • Fördjupande insatser under läsåret, exempelvis att en konst- eller kulturaktör jobbar tematiskt och främjar barnens eget skapande och möjligheter att utforska och uttrycka sig genom olika konstuttryck.
  • Förankring och långsiktighet i förhållande till förskolans eget arbete med konst och kultur.
  • Huvudmannens förmåga att genomföra projektet.

   

  Vår totala bidragsgivning ska kännetecknas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv
  • Rättighetsperspektiv: mångfalds-, jämställdhets-, hbtq-, och tillgänglighetsperspektiv

   

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men Kulturrådets sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan. Oftast sammanfaller rättighetsperspektiven med redan lagstadgade krav på inkludering och icke-diskriminering av elever.

   

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

   

  Vi kommunicerar beslutet via e-post till alla sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut. I beslutet finns eventuella beslutsnoteringar. Du som får bidrag är skyldig att följa beslutsnoteringarna.

 • 6. Vilka villkor och regler gäller?

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

   

  Skapande skola-aktiviteten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.


  Kulturrådets generella villkor

   

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2007:1436)

   

  I mån av medel, kan Skapande skola-bidrag fördelas till verksamheter som stärker kultur i skolan. Bidraget styrs av den allmänna förordningen och Kulturrådets regleringsbrev.

   

  För frågor, kontakta skapandeskola@kulturradet.se

   

  Allmänna förordningen

   

  Kulturrådets regleringsbrev

   

  Begrepp i ansökan 

  Här förklarar vi vad vi menar med jämställdhet, hbtq, mångfald och tillgänglighet. Du kan också läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.


  Läs mer om begrepp i ansökan

 • 7. Hur redovisar du?

  Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. I år kan du redovisa under perioden 29 augusti - 26 september 2019. Vilka villkor som gäller för redovisningen hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. 

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.


  Kopia av redovisningsblanketten

  Här finns en word-fil för dig som är samordnare för Skapande skola så att du kan samla in nödvändigt underlag för de olika skolenheterna. 

  Arbetsmaterial för redovisning

   

  Den här bilagan är en excelfil som är till för de huvudmän som har fler än 50 kulturaktörer.


  Bilaga för redovisning av kulturaktörer

   


  Här har vi samlat tips och råd som kan vara bra att läsa igenom innan du redovisar.

  Guide: Så redovisar du

Vanliga frågor och svar inom Skapande skola

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.30-15.30.

Support

 • Allmänna ärenden och teknisk support

Monika Westin

 • Dalarnas, Jönköpings, Hallands, Kalmars, Skåne, Uppsala och Värmlands län

Lykke Pörtfors

 • Blekinge, Gotlands, Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Västerbottens och Västernorrlands län

Vakant

 • Gävleborgs, Jämtlands, Kronobergs, Västmanlands, Västra Götalands, Örebro och Östergötlands län