Till navigation Till innehåll
Scenkonst

Fri scenkonst verksamhetsbidrag

Det här bidraget finns till för att stödja yrkesverksamma aktörer inom scenkonstområdet, så att de kan nå publik i hela landet med föreställningar av hög kvalitet.

Samtida opera som kommer nära publiken, det är idén bakom scenkonstgruppen Kamraterna. Föreställningen Kallskänken satte de upp i Stockholm under hösten 2018.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Du kan söka det här bidraget om du representerar en organisation eller grupp som är en juridisk person eller enskild näringsidkare med F-skattsedel. Organisationen du söker för ska bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige. Det går att söka det här bidraget för årlig kontinuerlig verksamhet som omfattar flera olika produktioner, presentationer och/eller samproduktioner. 

  Om organisationen eller gruppen du representerar saknar egen organisation kan en annan aktör söka bidrag för gruppens räkning. Detta gäller under förutsättning att det finns en direkt koppling mellan organisationen som söker och gruppens verksamhet. Observera att det i så fall är den sökande organisationen som är ansvarig för bidraget och hur det används, hur projektet genomförs samt redovisningen och övriga bidragsvillkor om bidraget blir beviljat.

 • Du kan få verksamhetsbidrag för produktion, presentation och insatser som utvecklar konstformen nationellt. Din ansökan kan också gälla exempelvis internationellt gästspel i Sverige, turnéer utomlands, europeiskt samarbetsprojekt eller medfinansiering för dig som söker eller redan fått stöd genom EU.

  Kulturrådet har enligt budgetlagen inte någon möjlighet att ta beslut för mer än ett år i taget. Inom dans- och cirkusområdet kan dock den referensgrupp som bedömer din ansökan föreslå treåriga verksamhetsbidrag. Om referensgruppen föreslår att din verksamhet ska få ett treårigt bidrag måste du ändå lämna in en ny ansökan varje år.

  Om du söker treårigt bidrag för cirkus; läs detta

  Nystartade grupper, tillfälliga konstellationer och aktörer med mindre omfattande verksamhet bör i första hand söka projektbidrag.

  För att kunna få det här bidraget krävs annan finansiering än den du söker från Kulturrådet.

  Ansökan om verksamhetsbidraget gäller för kommande kalenderår.

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte behandla den.

  Vi fattar beslut om hur bidraget ska fördelas cirka 9 veckor efter sista ansökningsdatum.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst. Där hittar du ansökningsblanketten under ansökningsperioden, klicka på knappen under informationsstegen för att logga in.
   
  Om du söker bidrag för första gången ska du börja med att skapa ett konto i onlinetjänsten. Vi rekommenderar att du loggar in och tittar igenom onlinetjänsten i god tid innan du ska göra din ansökan.
   
  Snabbguide till onlinetjänsten

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.
   
  Kulturrådet ska ha möjlighet att följa er verksamhet och därför ska referensgruppen och handläggarna på Kulturrådet få tillgång till aktuella spelplaner och övrig information om speltillfällen och verksamhet. Du som söker ansvarar själv för att skicka informationen till referensgruppen. Kontakta Kulturrådet för adresser.
   
  Obligatorisk bilaga: Verksamhetsplan, inklusive budget. Vid ansökan om treårigt stöd (gäller enbart dans och cirkus) bifogas även preliminär verksamhetsplan, inklusive budget även för år två och tre.
   
  Det går bra att skicka med material som är relevant för ansökan, till exempel länkar till rörligt material. Dokumenten bör skickas digitalt i pdf-format och inte vara längre än 10 sidor.
   
  Skicka kompletteringen direkt till oss via e-post till kulturradet@kulturradet.se och ange ditt ärendenummer i ämnesraden. Skicka din komplettering så snart som möjligt efter att du skickat in din ansökan via onlinetjänsten så att vi kan ta med den i bedömningen av ansökan.
   
  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten och av blanketten för reviderad plan. Observera att de kan ändras. Kopiorna ska inte skickas in till oss.
   
 • Efter sista ansökningsdatum går handläggare och referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance, och referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck, igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om scenkonstområdet.

  Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar, och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Referensgruppen ger sedan ett förslag på beslut. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en ledamot i referensgruppen är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot i referensgruppen inte deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – dans, cirkus och performance

  Referensgruppen för aktörer inom den fria scenkonsten – teater, opera, musikteater, performance och övriga uttryck,

  Förutom konstnärlig kvalitet ska den totala bidragsgivningen präglas av:

  • Förnyelse och utveckling
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete
  • Barnrätts- och ungdomsperspektiv

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men vår sammanlagda fördelning av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Vi bedömer alla ansökningar utifrån projektets ekonomiska förutsättningar samt övrig finansiering, vanligtvis från kommun eller region. För att ett projekt ska kunna få det här bidraget krävs annan finansiering än den du söker från Kulturrådet.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. Där beskriver vi de generella villkoren för våra bidrag. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor


  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Marknadsföring

  När du informerar om verksamheten på webbplatser och i annat informationsmaterial, exempelvis affischer och programblad, bör det framgå att Kulturrådet har gett stöd till verksamheten. Du ska inte ange Kulturrådet som medarrangör.

  Ladda ner Kulturrådets logotype

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Förordning (2012:516) om statsbidrag till det fria kulturlivet inom teater-, dans- och musikområdet

  Riktlinjer för verksamhetsbidrag till fria aktörer inom scenkonst

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  Till redovisningen måste du bifoga organisationens bokslut och verksamhetsberättelse. 

  Vid behov kan vi begära att du lämnar revisorsintyg eller revisionsrapport som visar hur bidraget har använts.

  Bidrag från Kulturrådet är som regel skattepliktigt eftersom det betraktas som skattepliktig inkomst av näring. Du ska redovisa bidraget i din bokföring/deklaration till Skatteverket. Kulturrådet skickar kontrolluppgifter till Skatteverket som gäller bidrag till enskilda näringsidkare.

  Här kan du se en kopia av redovisningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss. Dansarrangörer redovisar bidrag som ”presentation/samproduktion”.

  Kopia av redovisningsblanketten

  Läs mer om hur du redovisar

Vanliga frågor och svar inom scenkonst

Kontakta oss

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Caroline von Hove

Handläggare

Annette Taranto Fuller

Handläggare

Agneta Olofsson

Handläggare

Raphaële Choppin

Handläggare Dans, cirkus, performance, internationella scenkonstfrågor och centrumbildningar

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +