Till navigation Till innehåll
Nationella minoriteter

Verksamhetsbidrag nationella minoriteters kultur

Det här bidraget finns till för att stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Två kvinnor på en scen spexar och skrattar tillsammans. Den ena är rullstolsburen.Den sverigefinska teatern UusiTeatteri uppträder med föreställningen Sönderfall. Foto: Kai Kangassalo.

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Om du är en nationell minoritetsaktör, det vill säga en judisk, romsk, samisk, sverigefinsk eller tornedalsk/kvänsk/lantalaisisk aktör, kan du söka det här bidraget.

  Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. Du ska också bedriva professionell verksamhet och vara verksam i Sverige.

  Om du vill söka organisationsbidrag till nationella minoriteters organisationer finns Länsstyrelsen i Stockholm eller (för samiska organisationer) Sametinget. För ungdomars och kvinnors organisering finns Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

 • Du kan söka verksamhetsbidrag för att finansiera omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet som möter en publik. Till exempel: teaterverksamhet (en teatergrupp) eller musik (musikgrupp).

  Verksamheten ska:

  • särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv
  • bidra till att stärka strukturer som främjar de nationella minoriteternas konst, kultur och språk
  • präglas av långsiktighet
  • vara väl förankrad bland de nationella minoriteterna
  • ha annan finansiering. Statsbidrag får endast lämnas till projekt som även har annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.

  Vi prioriterar verksamheter som bidrar till att stärka strukturer som främjar de nationella minoriteternas konst, kultur och språk samt präglas av långsiktighet och är väl förankrade bland de nationella minoriteterna.

  Statsbidrag får endast lämnas till projekt som även har annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.

  Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

  Verksamheter som uppfyller kriterierna för Kulturrådets bidrag inom respektive konstområde bör i första hand söka dessa.

  Om du vill söka bidrag till tidsbegränsad kulturverksamhet ska du istället söka projektstödet till nationella minoriteters kulturverksamhet.

  Om du vill söka bidrag till utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka stödet till planerad utgivning av litteratur eller litteraturstödet.

  Om du vill söka bidrag till verksamhet inom filmområdet finns Filminstitutet:  
  Filminstitutet 

  Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken. 

 • Du kan söka det här bidraget en gång per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte ta med den i bidragsomgången.

 • Du söker det här bidraget via vår onlinetjänst.

  Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan komma att ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor

  • Verksamhetsplan inklusive budget
  • Verksamhetsberättelse

  Dokumenten bör skickas i pdf-format via onlinetjänsten eller via e-post till kulturradet@kulturradet.se. Ange det aktuella ärendenumret i ämnesraden.

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för Nationella minoriteters kultur igenom alla giltiga ansökningar. Ledamöterna i referensgruppen som bedömer ansökningarna är ämnesexperter inom olika konstområden. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en ledamot från en referensgrupp är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Referensgruppen för Nationella minoriteters kultur

  När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt den konstnärliga kvaliteten.

  Förutom konstnärlig kvalitet ligger följande kriterier till grund för beviljande av verksamhetsbidrag:

  • Stärkande, utvecklande och synliggörande av de nationella minoriteternas konst och kultur
  • Främjande av de nationella minoritetsspråken
  • Vara av nationell kulturpolitisk betydelse
  • Långsiktighet samt att stödet bidrar till att stärka strukturer som främjar de nationella minoriteternas konst, kultur och språk.

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv (verksamhet av, för och med barn och unga prioriteras)

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men den sammanlagda fördelningen av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Prioritering ges till projekt:

  • som vänder sig till en publik
  • som riktar sig till barn och unga
  • som får medfinansiering från kommun och/eller region

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas ca två månader efter sista ansökningsdatum. Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Kulturrådets generella villkor

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från oss ska information om tillgängligheten finnas på organisationens webbplats, i sociala medier eller i en evenemangskalender.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Om organisationen du representerar har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska enkelt avhjälpta hinder vara åtgärdade.

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Bidraget styrs även av Riktlinjer för projekt- och verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på den blankett som du hittar nedan. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post.

  Redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Cecilia Brisander

Handläggare

Sofia Mörtlund

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +