Till navigation Till innehåll
27 dagar kvar
Nationella minoriteter

Projektbidrag nationella minoriteters kultur

Det här bidraget finns till för att stärka, utveckla och synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv.

Två kvinnor, den ena i röd dräkt och den andra i vit, danser och jojkar omgivna av högt gräs med vita plymer.Dansaren Liv Aira och jojk-artisten Elin Teilus. Foto: Jo Kemp.

Webbinarium
Ta del av inspelning, frågor och svar, med mera, från webbinariet om projektbidraget

 • Vi ställer ett antal grundläggande krav som måste uppfyllas av dem som söker våra bidrag.

  Grundläggande krav

  Om du är en nationell minoritetsaktör, det vill säga en judisk, romsk, samisk, sverigefinsk eller tornedalsk/kvänsk/lantalaisisk aktör, kan du söka det här bidraget.

  Regioner, kommuner, studieförbund och andra organisationer kan inte söka bidraget.

  Du som söker ska vara en juridisk person eller fysisk person med F-skattsedel. 

  Samiska aktörer som är registrerade i ett annat land kan också söka om de har verksamhet i Sverige.

 • Du kan få bidrag för tidsbegränsade projekt inom:

  • teater, dans, musik och annan scenkonst
  • litteratur, läsfrämjande och bibliotek
  • bildkonst, form och konsthantverk
  • museer och utställningar
  • andra kulturella områden

  Projektet ska:

  • särskilt stärka, utveckla eller synliggöra de nationella minoriteternas kultur och kulturarv
  • vara av nationell kulturpolitisk betydelse
  • ha annan finansiering.  Till exempel egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.

  Vid projektbidrag prioriterar Kulturrådet projekt som är gediget planerade och förankrade. Projektets samarbetspartners och medverkande ska vara tillfrågade om medverkan i projektet. Kulturrådet förbehåller sig rätten att fråga angivna samarbetspartners och medverkande om projektets genomförande.

  Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd. Kulturrådet kommer i projektbidraget i första hand prioritera projekt som inte får verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Exempelvis kommer sökande som får verksamhetsbidrag för nationella minoriteters kulturverksamhet inte att prioriteras. Men om de söker bör de tydligt motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.

  Om du vill söka stöd för omfattande, permanent och kontinuerlig kulturverksamhet ska du istället söka:

  Verksamhetsbidraget för nationella minoriteters kultur

  Om du vill söka bidrag för utgivning av nationella minoriteters litteratur ska du istället söka stödet till: 
  planerad utgivning av litteratur eller litteraturstöd.

  Om ditt projekt uppfyller kriterierna för något av våra bidrag inom respektive konstområde bör du i första hand söka det bidraget.

  Bidrag till filmprojekt söker du hos Filminstitutet

  Institutet för språk och folkminnen fördelar bidrag för att stärka kunskapen i de nationella minoritetsspråken. 

  Om du är en enskild utövare och vill söka bidrag för enskilda utvecklingsprojekt, arbetsstipendier eller liknande finns Konstnärsnämnden eller Sveriges författarfond.

 • Du kan söka det här stödet två gånger per år via vår onlinetjänst.

  Om din ansökan kommer in efter sista ansökningsdag kan vi som princip inte ta med den i bidragsomgången. Om din ansökan är ofullständig och du inte kompletterar den inom den tid vi har kommunicerat kan vi inte ta med den i bidragsomgången.

 • Du ansöker via vår onlinetjänst. Din ansökan ska innehålla de uppgifter som vi frågar efter vid ansökningstillfället. Utöver det kan vi begära in ytterligare uppgifter för att bedöma din ansökan.

  Här kan du se en kopia av ansökningsblanketten. Observera att den kan ändras. Kopian ska inte skickas in till oss.

  Kopia av ansökningsblanketten

  Obligatoriska bilagor

  En detaljerad budget i pdf-format.

  Om du har fler bilagor så bifoga dem i pdf-format till din ansökan via onlinetjänsten eller skicka dem med e-post till kulturradet@kulturradet.se. Ange det aktuella ärendenumret i ämnesraden om du skickar via e-post. Dokumenten bör inte vara längre än 10 sidor.

  Webbinarium

  Ta del av inspelning, frågor och svar, med mera, från webbinariet om projektbidraget

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas ca två månader efter sista ansökningsdatum.

 • Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen för Nationella minoriteters kultur, igenom alla giltiga ansökningar. Referensgruppen bedömer varje enskild ansökan för sig och i förhållande till övriga ansökningar och diskuterar fördelningen av stödet i sin helhet. Kulturrådet fattar beslutet som inte kan överklagas.

  Om en ledamot från en referensgrupp är jävig i förhållande till någon sökande, det vill säga partisk på grund av släktskap, vänskapsband eller annat, får hen inte vara med i behandlingen av den ansökan. Om någon ledamot inte har deltagit på grund av jäv informerar vi om det i beslutet.

  Referensgruppen för Nationella minoriteters kultur

  När vi bedömer ansökningar är vår utgångspunkt den konstnärliga kvaliteten.

  Förutom konstnärlig kvalitet ligger följande kriterier till grund för beviljande av projektbidrag:

  • Stärkande, utvecklande och synliggörande av de nationella minoriteternas konst och kultur
  • Främjande av de nationella minoritetsspråken
  • Vara av nationell kulturpolitisk betydelse

  Utöver det ska den totala bidragsgivningen kännetecknas av:

  • Förnyelse
  • Tillgänglighet och spridning av verksamhetsplatser i hela landet
  • Internationellt och interkulturellt och samarbete
  • Barn- och ungdomsperspektiv (verksamhet av, för och med barn och unga prioriteras)

  Varje ansökan måste inte omfatta alla perspektiv, men den sammanlagda fördelningen av bidrag under året ska kännetecknas av alla perspektiv i listan.

  Prioritering ges till projekt:

  • som vänder sig till en publik
  • som riktar sig till barn och unga
  • som får medfinansiering från kommun och/eller region
  • som inte får verksamhetsbidrag från Kulturrådet. Men om en sökande har verksamhetsbidrag från Kulturrådet bör hen tydligt motivera hur projektet går utöver den ordinarie verksamheten.

  I övrigt så tas hänsyn till om verksamheten redan beviljats annat statligt stöd.

  Studiecirklar, kurser och liknande prioriteras inte.

  För att få bidrag ska projektet också ha annan finansiering. Annan finansiering kan till exempel vara egna intäkter, kommunalt, regionalt eller statligt stöd eller stöd från den privata sektorn. Ideellt arbete räknas inte som annan finansiering.

  Projektets budget ska vara hållbar utifrån ersättning till medverkande och övriga kostnader.

  Projektet eller planeringen av projektet ska påbörjas det år som ansökan om bidrag görs.

  Vid prövningen av bidragsansökan kan Kulturrådet komma att kontrollera att sökanden har följt villkoren för eventuella tidigare erhållna bidrag.

  Kulturrådet fattar beslut om hur bidraget ska fördelas ca två månader efter sista ansökningsdatum. Vi skickar beslutet via e-post till samtliga sökande och publicerar en lista över beviljade bidrag på vår webbplats. Vi kan inte lämna förhandsbesked om beslut.

  Kulturrådet betalar ut bidraget till det plus- eller bankgirokonto som hör till den juridiska person som står angiven i ansökan.

 • Villkor

  För den som får bidrag från Kulturrådet gäller generella villkor. När vi kommunicerar beslutet via e-post skickar vi med en villkorsbilaga. I vissa fall kan vi besluta om särskilda villkor och då finns de också med i bilagan.

  Verksamheten ska genomföras enligt plan och bidraget ska användas enligt de villkor vi beslutar. Beslutet, inklusive de villkor som gäller, kommunicerar vi till alla som har sökt bidraget.

  Ändringar under projektets gång ska snarast kommuniceras till ansvarig handläggare.

  Kulturrådets generella villkor

  Reviderad plan och budget

  Om ditt projekt beviljats mindre medel, till den grad att projektplanen eller budgeten påverkas, kan handläggare be dig att inkomma med en reviderad plan och budget.

  Blankett för reviderad plan och budget

  Tillgänglighet

  Om organisationen du söker för arrangerar publik verksamhet med bidrag från Kulturrådet ska det finnas information om tillgängligheten på er webbplats, i sociala medier eller evenemangskalender.

  Om organisationen har verksamhetsbidrag från Kulturrådet och har egen lokal för publik verksamhet ska ni ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder.

  Här kan du läsa mer om hur du kan informera om tillgänglighet och vilka krav som finns på tillgänglighet i lokaler för publik verksamhet.

  Organisationer som arrangerar publik verksamhet

  Organisationer med egen lokal för publik verksamhet

  Så styrs bidragen

  Våra bidrag styrs av förordningar som beskriver bidragets syfte och ger de övergripande ramarna.

  Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

  Förordning (2012:515) med instruktion för Statens kulturråd

  Förordning (2012:517) om statsbidrag till kulturella ändamål

  Bidraget styrs även av Riktlinjer för projekt- och verksamhetsbidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

  Förklaring till svarsalternativ för kön

  Här kan du läsa mer om svarsalternativen för kön som finns i ansökningsblanketten.

  Läs mer om svarsalternativ för kön

  Så behandlar vi personuppgifter

  Kulturrådet behandlar personuppgifter i olika sammanhang, bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

  Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter

 • Du redovisar bidraget på en särskild blankett i vår onlinetjänst. Sista datum för att redovisa och vilka villkor som gäller hittar du i det beslut som vi skickar ut till alla sökande via e-post. Sista redovisningsdatum hittar du även i ditt ärende i onlinetjänsten.

  För att kunna beviljas medel för fortsättningen av ett flerårigt projekt krävs det att föregående år är redovisat. Ta kontakt med ansvarig handläggare om redovisningsdatumet behöver ändras.

  Kopia av redovisningsblankett

Vanliga frågor och svar om våra bidrag

Kontakt

Vår support har telefontid helgfria vardagar: måndag, onsdag och fredag kl. 09.00-11.00, tisdag och torsdag kl. 13.00-15.00.

Support

Allmänna ärenden och teknisk support

Sofia Mörtlund

Handläggare

Hitta inspiration

Laddar...

+ + +